NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Uppdrag och styrning

Foto: Marie Fagerlind

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområdet. Vi arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjden. Vi samarbetar med andra myndigheter och aktörer, däribland det civila samhället.
 

Det är regeringen som bestämmer vad Nämnden för hemslöjdsfrågor har för uppgifter. Det beskrivs i en särskild instruktion, i regleringsbrevet och genom särskilda uppdrag.

Som grund för Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet ligger de av riksdagen beslutade målen för en nationell kulturpolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion

Instruktionen beskriver NFHs ansvar och mål med verksamheten. Instruktionen 2007:1193 började gälla 1 januari 2008.

Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev

Regeringen bestämmer ramarna för NFHs verksamhet genom det årliga regleringsbrevet som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.

Enligt vårt regleringsbrev ska NFH ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv
  • tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Ekonomistyrningsverket)

Under 2017 har regeringen också givit NFH i uppdrag att

  • delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som arbetar med frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultur-samverkansmodellen,
  • utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar,
  • bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten.