NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Vanliga frågor om våra projektbidrag

Vem kan söka projektbidrag från NFH?

Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, kan sökas av institutioner, organisationer och föreningar. Enskilda näringsidkare kan söka.

Alla sökande ska ha ett organisationsnummer.

Firmatecknare för den sökande organisationen skall underteckna ansökan och pengarna utbetalas till ansökande organisations konto.

Kan privatpersoner söka projektbidrag från NFH?

Nej, endast juridiska personer.

Vilka typer av projekt kan sökas?

NFH skiljer mellan projekt som är förberedande respektive projekt som förverkligar och genomför: sök antingen ett utvecklingsbidrag (förstudie) eller ett projektbidrag för ett eller flera år.

Hur mycket pengar kan sökas?

NFH fördelar sammanlagt ca 1,3 miljoner kr i projektbidrag per år. I genomsnitt beviljas 10-15 projektansökningar varje år.

  • Maxbelopp för utvecklingsbidrag är 50 000 kr, ingen medfinansiering krävs.
  • Maxbelopp för projektbidrag är 500 000 kr, för ansökningar över
    100 000 kr krävs medfinansiering.
  • NFH stöttar sällan projekt över 100 000 kr med mer än 50% av projektets totala budget.

Vad kan projekten handla om?

För projekt avseende år 2017 kommer NFH att prioritera ansökningar som fokuserar på mångfald och vidgat deltagande samt kulturarv.

Projekt som lägger vikt vid att sprida och dela med sig ny kunskap som kommer fram inom projektet kommer att prioriteras.

Kan man söka bidrag till att trycka en bok?

NFH beviljar endast undantagsvis ansökningar som avser tryckkostnader av publikationer.

Kan man söka pengar för projekt i utlandet?

Projekten skall till största delen genomföras i Sverige.

När kan man ansöka?

Nästa ansökningsperiod är den 15 augusti - 15 oktober 2017. För projekt som ska genomföras under 2018 är alltså sista ansökningsdag 15 oktober 2017.

Hur bedöms inkomna projektansökningar?

NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målenlänk till annan webbplats.

Inkomna ansökningar bereds av NFHs kansli tillsammans med nämndens ledamöter. Beslut om fördelning av projektmedel görs vid ett nämndsammanträde en gång per år.

Vem kan läsa inskickade projektansökningar?

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till myndigheten blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

När kommer besked om ansökan blivit beviljad?

Besked om vilka ansökningar som beviljats resp. avslagits kommer i januari samma år som projektet ska genomföras.

Hur och när ska beviljade projektbidrag redovisas?

Rapport från projektarbetet och ekonomisk redovisning ska lämnas till NFH enligt särskild rapporteringsmall senast den 1 november, se Redovisa projekt.

Kontaktperson

Heléne Wallin
Handläggare
helene.wallin@nfh.se