NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Stärk entreprenörerna inom hemslöjden

Dalahästar. Foto: Heli Björkman

Dalahästar. Foto: Heli Björkman

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, tycker att det är viktigt att människor ska kunna leva på sitt slöjdande. För att stärka det dagliga arbetet med entreprenörskaps- och näringsfrågor, finns en Näringskonsulent/Företagsutvecklare med ett nationellt uppdrag.

Fokus för arbetet ligger på:

  • Identifiering och spridande av aktiviteter och metoder för företagsutveckling riktade till slöjdare
  • Kunskapsöverföring, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan konsulenter och lokala/regionala samverkanspartners
  • Ökad kunskap om, och förståelse för, slöjden som näringsgren hos lokala, regionala och nationella aktörer inom företagsutveckling och regional utveckling.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
Arbetet drivs inom ramen för regeringens satsningar på de kulturella och kreativa näringarna (KKN) samt satsningen på landsbygdsutvecklings-åtgärder. Finansieras under två år av Tillväxtverket tillsammans med Jordbruksverket/Europeiska jordbruksfonden.
Slöjdarens företagsguide
Under 2013 utvecklas en serie webbaserade verktyg för dig som är företagare. Läs mer i Slöjdarens företagsguide.
Kulturmyndigheternas arbete med kulturella och kreativa näringar
Redovisningen omfattar det arbete som utförts av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet.
Läs rapporten Kulturmyndigheternas arbete med kulturella och kreativa näringarPDF