Nämnden för Hemslöjd

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar bidrag till hemslöjdsverksamhet inom tre huvudområden:
  • Konsulentverksamhet
  • Projekt
  • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Statligt  stöd till konsulentverksamhet
Länshemslöjdskonsulentverksamheten finansieras genom både statliga och regionala bidrag. Regeringen beslutade 2010 om en ny modell för fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (SFS 2010:2012).  
Kultursamverkansmodellen har genomförts successivt. Regionerna får statsbidrag till regional kulturverksamhet, inklusive främjande av hemslöjd, från Statens kulturråd.

NFH fördelar statliga bidrag till hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholm, som ännu inte är med i samverkansmodellen.

Rikskonsulentverksamheten finansieras helt av NFH.      

Stöd till utvecklingsprojekt
NFH fördelar stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjdsområdet en gång per år. Projektstöd kan sökas av registrerade organisationer, föreningar och företag. Detaljerade uppgifter hur man söker projektmedel hittar du under rubriken Projektstödöppnas i nytt fönster.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en ideell förening som har till uppgift att stärka hemslöjdens position i samhället ur både ett kulturpolitiskt och ett näringspolitiskt perspektiv. SHR är riksförbundet för landets hemslöjdsföreningar.

Anslag 2014
NFH har under 2014 ett anslag på knappt 12 miljoner kronor, som fördelas så här:

Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli 2 394 tkr

Främjande av hemslöjd 9 053 tkr*

*I anslagsposten skall 4 200 tkr skall användas för bidrag till SHR, bidrag lämnas till minst tre rikskonsulenter eller motsvarande, anslagsposten får också användas till fortbildning och informationskonferens samt bidrag till projekt inom hemslöjdsomsrådet.

I regleringsbrevet för Statens kulturråd anslås 635 tkr för länshemslöjds-konsulentverksamhet i Stockholms län, NFH utbetalar och följer upp dessa medel.


Hemslöjd – Våra händer formar framtiden
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.