NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Främjande av hemslöjd

Så här fördelas statligt stöd till slöjdverksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har under 2015 ett statligt anslag på knappt 12 miljoner kr som fördelas så här:

  • Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli   2,4 mkr
  • Främjande av hemslöjd*                            9,1 mkr

Så här fördelas anslaget Främjande av hemslöjd 2015 - siffror i procent (klicka för större bild). Se även tabellen nederst på sidan.

Cirkeldiagram fördelning av ap 2 Främjande av hemslöjd, budgetåret 2015

*NFH fördelar främjandebidrag till hemslöjdsverksamhet inom tre huvudområden:

  • Konsulentverksamhet
  • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
  • Stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjdsområdet

Stöd till konsulentverksamhet (3,5 mkr)

NFH fördelar statliga bidrag till Sameslöjdstiftelsen som är huvudman för tre sameslöjdskonsulenter (rikskonsulenter i sameslöjd).

På NFHs kansli finns två rikskonsulenter; en för området barn och unga och en för kommunikation.

Läs mer om rikskonsulenternas verksamhet här.

Årligen arrangerar NFH fortbildnings- och informationskonferens för hemslöjdskonsulenter i hela landet.

NFH fördelar också statliga bidrag till hemslöjdskonsulent-verksamheten i Stockholm, som ännu inte är med i samverkansmodellen. Medlen anslås i Statens kulturråds regleringsbrev, NFH utbetalar och följer upp dessa.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (4,2 mkr)

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en ideell förening som har till uppgift att stärka hemslöjdens position i samhället ur både ett kulturpolitiskt och ett näringspolitiskt perspektiv. SHR är riksförbundet för landets hemslöjdsföreningar.

Läs mer om Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbundlänk till annan webbplats här.

Stöd till utvecklingsprojekt (1,3 mkr)

NFH fördelar stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjdsområdet en gång per år. Projektstöd kan sökas av registrerade organisationer, föreningar och företag. Detaljerade uppgifter hur man söker projektmedel hittar du under rubriken Projektstödöppnas i nytt fönster.

Budget 2015 för ap 2 Främjande av hemslöjd
 tkr
Rikskonsulenter sameslöjd1860
Rikskonsulenter barn o unga620
Rikskonsulent kommunikation310
Nationellt barn- o ungdomsprojekt50
Nationellt kommunikationsprojekt300
Fortbildning och informationskonferens226
Sv. Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund4200
Hemslöjdens samlingar licens150
Stöd till utvecklingsprojekt1350
SUMMA9066