Beviljade projekt 2018

Inför 2018 fanns 1,4 miljoner kr att fördela till projektbidrag i Nämnden för hemslöjdsfrågors budget. Ansökningsanslagen för de 62 projektansökningar som kom in under hösten uppgick till ett sammanlagt belopp om 7,2 miljoner kr.

Följande 16 projektbidragsansökningar blev beviljade vid nämndens sammanträde 15 december 2017.

Utvecklingsprojekt/förstudier

Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga - 50 000 kr
Projektägare: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, NFH diarienr 2017-66

En förstudie med syfte att lägga grund för en större ansökan där slöjd skapas i en högteknologisk makerspace-miljö. Målet är att kombinera nya och traditionella materialbearbetningstekniker och öka ungdomars intresse för att uttrycka sig och sina upplevelser genom hantverk och slöjd. Förstudien ska planera och genomföra fyra praktiska workshops.

Re-Iron - 50 000 kr
Projektägare: Lind-smide, NFH diarienr 2017-61

Ett tvärdisciplinärt utvecklingsarbete mellan smeder och arkitekter. Syftet med projektet är att återinföra smideshantverket och smidet inom arkitektur. Vill skapa samarbeten inom arkitektur och hantverket smide. Använda digital teknik för spridning av smide som ett alternativ i arkitekters gestaltningsprocesser.

Pop-up Studio Supersju - 50 000 kr
Projektägare: Vega textil konst och design, NFH diarienr 2017-64

Vävgruppen Studio Supersju består av sju nyutexaminerade vävare från de främsta utbildningarna inom textil. De undersöker sätt att arbeta professionellt med handvävning och på så sätt bidra till vävens fortlevnad och utveckling. Utvecklingsbidraget har sökts för att gruppen ska ha möjlighet att två gånger testa konceptet ”pop up butik”, en fysisk plats som blir en plattform för möten: besökare, kunder och utövare som inspireras och lär sig nya saker. På så sätt lever och utvecklas väven.

Blocktryck idag - 50 000 kr
Projektägare: Shabnam Faraee Grafisk Design & Illustration, NFH diarienr 2017-89

En förstudie med syfte att sprida kunskap om blocktrycksteknik från Iran. För att ta fram handsnidade block i trä för tygtryck krävs samarbete med specialiserade hantverkare. Projektet kommer göra tryckmomentet mer tillgängligt genom att skriva ut formerna med 3D-skrivare.

Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - 33 000 kr
Projektägare: Attention Dals-Ed, NFH diarienr 2017-76

Ett slöjdläger med olika slöjdtekniker och material för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Barn och unga i föreningen har funktionsnedsättningar såsom autism, adhd, tourettes, tvångssyndrom m.m. vilket gör det oerhört svårt för denna grupp av barn att delta i verksamheter som inte är anpassade utefter deras förutsättningar.

Projekt

Romskt hantverk igår, idag, imorgon – 250 000 kr
Projektägare: Romskt kulturcenter i Malmö, NFH diarienr 2017-39

Projektet går in i sitt andra år och fortsätter arbeta för att skapa förutsättningar för nya unga romska hantverkare genom utbildning i samverkan med erkända romska hantverkare/konstnärer.

Hemslöjd Humaniora – 200 000 kr
Projektägare: Region Jönköpings län, NFH diarienr 2017-53

År två av ett påverkansprojekt för ökad kunskap, bildning och nya synsätt som ger en bredare och mer fördjupad uppfattning om hemslöjd och det handgjorda skapandets betydelse och värde för individ och samhälle. ”De som förstår hemslöjd på ett sätt kan behöva fler. De som inte förstår hemslöjd nu kan förstå på något annat sätt sen.”

Rosa Taikons smyckeskonst, en dokumentation - 150 000 kr
Projektägare: Hälsinglands museum, NFH diarienr 2017-43

Syftet med projektet är att dokumentera Rosa Taikons verkstad/ataljé med utrustning, skisser, bildmaterial m.m. Genom dokumentationen bevaras viktig kunskap om hennes verksamhet och kan utgöra en viktig inspirationskälla, både för smyckeskonsten och för den romska gruppens samhälleliga jämställdhet.

7 kg järn - 100 000 kr
Projektägare: Stiftelsen Upplandsmuseet, NFH diarienr 2017-55

Idén till projektet är att förse ett antal smeder med varsitt likadant järnstycke och låta dem smida vad de vill av det medan de själva fotografiskt dokumenterar processen. Projektet vill förmedla en nära upplevelse och förståelse för smidesprocessen till betraktaren genom bilder av hur en och samma järnkub kan anta helt olika former och uttryck genom individens kreativitet och hantverksskicklighet.

Plats för slöjd - 100 000 kr
Projektägare: Slöjd Stockholm, NFH diarienr 2017-77

Projektet syftar till att utveckla en arbetsmodell för hur en ny publik plattform ska kunna verka för att stärka slöjden som kulturområde, både immateriellt, politiskt och publikt. Genom ett ambulerande residensprogram i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter och en publik verksamhet med presentationer, samtal och möten syftar detta projekt till att undersöka, lyfta fram, belysa och diskutera slöjden och dess roll samt relevans i vår samtid.

Slöjdat utegym - 100 000 kr
Projektägare: Västerbottens läns hemslöjdsförening, NFH diarienr 2017-79

Västerbottens läns hemslöjdsförening vill tillsammans med sina partners skapa ett slöjdat utegym i bostadsområdet Ålidhem i Umeå. En manifestation för slöjd i allmänhet och för Västerbottens hårdslöjd i synnerhet. Genom ett slöjdat utegym och engagera invånarna i processen hoppas vi kunna stärka självkänslan i området och tillgängliggöra träning och hemslöjd på ett helt nytt sätt.

Samverkansmetoder för frugalt värdeskapande - 75 000 kr
Projektägare: Way Out Productions, NFH diarienr 2017-82

Projektet handlar om att utveckla metoder för samarbete för hållbart utvecklings- och förändringsarbete genom frugal innovation inom slöjdområdet, men då också med syftet att definiera slöjdens möjliga utvidgade samarbets- och verksamhetsområde, nationellt och internationellt. Begreppet frugal innovation kan i grova drag översättas till sparsam/återhållsam innovation och handlar om att göra mer för fler med många med mindre, “to do more with less for many - with many”.

Riddaren utan namn – 60 000 kr
Projektägare: Cederquist Harborg Produktion AB, NFH diarienr 2017-46

En föreställning med musik och berättande. Ett samarbetsprojekt mellan litteratur- musik, teknik-uppfinning, videomapping, projicering och slöjd. Tillverkning av scenografi och kostym i olika textila slöjdtraditioner.

Från handkraft till fotkraft – 50 000 kr
Projektägare: Svenska Vävakademin, NFH diarienr 2017-69

Ett symposium för att samla de personer som forskar kring vävning, vävanordningar, redskap och dess utveckling. Svenska Vävakademin grundades juli 2017 och syftet är att främja och verka för professionella utövares praktiska och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige.

Att synliggöra det osynliga – 50 000 kr
Projektägare: Sörmlands museum, NFH diarienr 2017-44

Projektet syftar till att främja och bidra till tryggandet av det immateriella kulturarvet inom hemslöjds- och hantverksområdet genom att dokumentera slöjdares och hantverkares kunskaper. Målet är att dokumentationerna ska vara metodutvecklande och till nytta för andra som vill göra liknande arbeten i framtiden. Projektet vill även undersöka dokumentations- och förmedlingsmöjligheter inom 3D-digitalisering i syfte att ytterligare fördjupa, tillgängliggöra och säkra hantverkskunskaper.

Ullpodden – 50 000 kr
Projektägare: Svensk Ullförmedling ekonomisk förening, NFH diarienr 2017-72

En podcast för att sprida kunskap om svensk ull och några av de utmaningar som svensk ull har idag. Ullpodden kommer att sändas en gång per månad och innehålla intervjuer och samtal med profiler inom får- och ullbranschen.

Nya metoder i nyrenoverad vävstuga - 20 000 kr
Projektägare: Fjugesta Vävstuga, NFH diarienr 2017-58

Två dagars vidareutbildning i handvävning för samtliga medlemmar i Fjugesta vävstuga för att utveckla verksamheten, säkerställa förestående generationsväxling och lära sig nya tekniska moment.