Extra projektutlysning 2020

Nämnden för hemslöjdsfrågor gjorde våren 2020 en extra utlysning av projektmedel riktad till professionella utövare inom slöjd och hantverk.

Utlysningen stängde 31 maj. Dessa ansökningar beviljades stöd i den extra utlysningen. Här nedan kan du läsa mer om extrautlysningen och ansökningsförfarandet.

Extra projektutlysning våren 2020

Nämnden för hemslöjdsfrågor gör en extra utlysning riktad till professionella utövare som vill utveckla immateriellt kulturarv i en samtida kontext. Ett övergripande syfte med utlysningen är att göra slöjd tillgängligt för fler, att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Den extra utlysningen omfattas av fördjupningsstudier eller kortare projekt med egensinniga nya former för utövande av slöjd/hantverk. Även fördjupning och utveckling av metoder och tekniker omfattas av utlysningen. Projekt kan även avse nya sätt att sprida slöjdtekniker eller nya kanaler för tillgängliggörande av slöjd. Du som kunskapsbärare av slöjd och traditionell hantverkskunskap som vill djuploda i någon traditionell teknik, utforska och dokumentera den för spridning är välkommen att söka.

Inom ramen för projektet ska resultatet dokumenteras på ett sätt som innebär att andra kan ta del av det, exempelvis kurser, föreläsningar, artiklar eller liknande. En förteckning till den svenska listan Levande traditionerlänk till annan webbplats kan också vara ett sätt att lyfta kunskap och ge möjlighet till utveckling och spridning. Det är av stor vikt att projektets resultat sprids på ett bra sätt.

Projektmedlen riktar sig till mindre och avgränsade projekt som ryms inom den begränsade ekonomiska ramen.

Vem kan söka?
Du som arbetar professionellt med slöjd eller hantverk. Alla sökande måste ha ett eget organisationsnummer. Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka. Det innebär att enskilda näringsidkare som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag inte kan söka denna extra utlysning. Läs mer på www.verksamt.selänk till annan webbplats

Kan jag söka för betald arbetstid?
Ja, betald arbetstid är en av poängerna med den här utlysningen. I redovisningen ska du ta upp dina arbetstimmar till din normala timkostnad och sedan visa att de pengarna plockats ut.

Hur stort belopp kan sökas?
Du kan ansöka om ett fast belopp om 30 000 kr till ett mindre projekt eller fördjupningsstudie som ryms inom beloppets ram.

För att handläggning och utbetalning ska gå så snabbt som möjligt finns endast möjlighet att söka ett fast belopp om 30 000 kr.

Observera att 85% av bidraget (25 500 kr) betalas ut så fort ansökan blivit godkänd, resterande 15% (4 500 kr) betalas ut efter godkänd redovisning 1 november 2020. Det innebär att du själv får finansiera de återstående 15% fram till slutbetalningen. I redovisningen måste det framgå att du haft kostnader för hela det beviljade beloppet.

Är projektbidraget skattefritt?
Nej, projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. Projektbidraget ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning. För mer information kontakta www.skatteverket.selänk till annan webbplats

Datum för ansökan
Ansökan är öppen mellan 15 - 31 maj. Besked till samtliga sökande kommer senast den 15 juni 2020. Projektperioden sträcker sig från juni till oktober 2020.

Datum för redovisning
Projektbidraget ska vara redovisat till Nämnden för hemslöjdsfrågor senast 1 november 2020. Kortfattad redovisning görs på en blankett enligt nämndens anvisningar. Till redovisningen ska bifogas bilder, filmer, förteckningar, artiklar, webblänkar etc som kan sprida och dela projektets resultat.

Webformulär för ansökan om extra projektbidrag
Här ansöker du om extra projektbidrag 2020
Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle. Som förberedelse till ansökan finns därför en hjälpblankett som kan användas för att förbereda ansökan i webbformuläret.

Obs! Ansökningsperioden pågår endast mellan 15 - 31 maj 2020

Välkommen med din ansökan!