Redovisa projekt från NFH

Mottagare av bidrag för att genomföra projekt under 2018 från Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) ska redovisa projektet senast den 1 november 2018.

När projektet beviljades betalades 85% av bidraget ut, resterande 15% kommer att utbetalas efter projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas till NFH.

Redovisningen består alltid av fyra delar; projektrapport, redovisningsblankett, ekonomisk redovisning och dokumentationsmaterial.

1. Projektrapport

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Bygg upp rapporten med nedanstående rubriker och stödord/frågeställningar som utgångspunkt. Rapporten ska vara max 3 sidor.

Bakgrund
Beskriv projektets förutsättningar och bakgrund. Introduktion och förankring av projektet. Samarbetsparter.

Genomförande
Beskriv projektets genomförande. Hur arbetet fortgått i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Speciella händelser och unika erfarenheter. Tidplan och viktigaste aktiviteter.

Analys och slutsatser
Erfarenheter och slutsatser som kan dras av projektet. I vilken grad har uppsatta mål nåtts. Vilka var projektets framgångsfaktorer? Vilka hinder och svårigheter stötte projektet på samt idéer hur man kan komma förbi dessa.

Effekter
Resultat och effekter som åstadkommits med projektet. Nya insikter? Hur har projektet bidragit med nytänkande och utveckling inom hemslöjdsområdet?

Fortsatt bearbetning och uppföljning
Hur kommer resultatet att tas till vara och spridas till andra? Nya frågeställningar som dykt upp?

2. Redovisningsblankett

Alla fält på blanketten ska fyllas i. Ofullständigt ifylld blankett returneras. I rutan ”Kortfattad beskrivning av resultat och effekter” ska en kort och koncis sammanfattning av projektrapporten göras. Tänk på att denna text ska kunna publiceras fristående som en beskrivning av projektet i olika sammanhang.

Projektredovisning 2018PDF - blankett för redovisning av projekt som genomförts under 2018. Blanketten är i PDF-format och för att skriva i det behövs programmet Adobe Acrobat Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratis).

Fyll i blanketten och spara den på din dator. Den ska både skickas in elektroniskt och utskriven tillsammans med övrigt som ingår i redovisningen.

3. Ekonomisk redovisning

Till den ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken bifogas där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår.

4. Dokumentationsmaterial

Filmklipp 3-5 min eller digitala foton 1-3 st som dokumenterar projektarbetet som NFH kan publicera på webbsidan eller i andra sammanhang för att berätta om projektet.

Om hantering av personuppgifter
NFH behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på NFH:s webbsida.

 

Senast 1 november 2018 ska redovisningen vara NFH tillhanda.

Redovisningen ska skickas in både skriftligt och elektroniskt.

  • postadress: Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm
  • e-post: info@nfh.se