Sök projektbidrag från NFH

Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) kan sökas en gång per år. Här hittar du allt du behöver veta för din ansökan.

Så här söker du - kort om det praktiska:

 • Ansökningsperioden öppnar 16 augusti 2021
 • Ansökan görs i ett webbformulär, som fylls i vid ett och samma tillfälle - det går inte att spara för att fortsätta skriva senare.
 • Till hjälp finns samma formulär att ladda ned som en hjälpblankett i PDF-format.PDF Hjälpblanketten kan användas som ett arbetsmaterial vid till exempel samarbete kring en ansökan, den kan sparas och berarbetas vid flera tillfällen. Hjälpblanketten finns publicerad redan nu om du vill börja förbereda din ansökan
 • Du behöver inte registrera något konto eller ska en inloggning för att skicka in din ansökan
 • När ansökan ar inskickad kommer en bekräftelse via e-post med mer information om beredning och handläggning av ansökan
 • Sista ansökningsdag är 15 oktober 2021
 • Länk till webbformulär för ansökan
 • Besked om projektbidragens fördelning skickas till alla sökande i januari.

Vem kan söka?
Institutioner, organisationer och föreningar. Enskilda näringsidkare kan söka med undantag för de som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretaglänk till annan webbplats – då kan man inte söka projektbidrag från NFH. Alla sökande måste ha ett eget organisationsnummer.

Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från NFH. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Två kategorier att söka
NFH skiljer mellan projekt som är förberedande respektive projekt som förverkligar och genomför. De här två kategorierna kan sökas:

Utvecklingsbidrag – om du vill göra research och undersöka eller utveckla en idé inför en ev. kommande, större projektansökan. Ingen medfinansiering krävs. Maxbelopp att söka: 50 000 kr

Projektbidrag – genomförandeprojekt som kan vara stort eller litet, kort eller flerårigt. Här finns krav på en mer genomarbetad projektplan, samarbetsparter och medfinansiering. NFH stöttar sällan projekt över 100 000 kr med mer än 50% av projektets totala budget. Maxbelopp att söka: 300 000 kr.

Medfinansiering
Observera att för ansökan om projektbidrag över 100 000 kr krävs medfinansiering av utomstående samarbetspart/finansiär.

 • Egna insatser i form av arbetstid räknas inte som medfinansiering.
 • En samarbetsparts arbetstid räknas heller inte som medfinansiering utan det krävs att samarbetsparten lägger pengar i projektet.
 • EU-bidrag kan räknas som medfinansiering. 

Fleråriga projekt
Fleråriga projekt kräver en övergripande plan, men ansökan görs för ett år i taget. Varje projektår ska redovisas för sig. Redovisning av genomfört projektår måste göras samtidigt som ansökan görs för följande år.

Beviljat projektbidrag för ett första år av en flerårig projektansökan innebär inte att nästkommande års ansökan automatiskt beviljas – beviljandet beror på projektredovisningen och NFH:s anslag.

På ansökningsblanketten anges om projektet är flerårigt. Projektets första årsbudget samt den totala budgeten fastställs.

Ansökningsperiod
Ansökan för projekt som ska genomföras under 2021 är öppen mellan 15 augusti - 15 oktober 2020.

Ansökan webbformulär

Ansökan görs i ett webbformulär som måste fyllas i vid ett och samma tillfälle då det inte går att spara och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. För att använda formuläret behövs ingen registrering eller inloggning.

Till hjälp finns samma formulär att ladda ned som en PDF (hjälpblankett). Detta är tänkt som ett arbetsmaterial för att till exempel kunna samarbeta kring ansökan. Blanketten kan sparas och bearbetas vid flera tillfällen

När arbetet med ansökan är klar kan textfälten kopieras från PDF-blanketten och klistras in i webbformuläret. Observera att PDF-blanketten inte ska skickas in – ansökan görs i webbformuläret.

Länk till hjälpblankettenPDF om du vill börja förbereda din ansökan.

Här nedan finns viktig information om Riktlinjer och anvsningar för projektbidragsansökan. Läs igenom alla punkter innan ansökan fylls i och skickas in!

Har du frågor eller funderingar kring ansökningsförfarandet är du välkommen att höra av dig! Kontaktuppgifter nederst på denna sida.


Riktlinjer och anvisningar

Bedömningskriterier och fokusområden

NFH prioriterar ansökningar som fokuserar på barn och unga, hållbarhet, företagande inom slöjd och hantverk, mångfald och vidgat deltagande samt kulturarv. Projekt som lägger vikt vid att sprida och dela med sig av ny kunskap som framkommer inom projektet kommer också att prioriteras.

Mångfald kan till exempel handla om tekniker och uttryck, funktionsvariationer, ålder, HBTQ, och/eller etnicitet kopplat till slöjd.

Vidgat deltagande kan tiill exempel handla om samarbete mellan organisationer som tidigare inte samarbetat eller andra nya konstellationer.

Kulturarv kan till exempel handla om att sprida praktisk kunskap om görande; både gårdagens kulturarv men också gamla kunskaper som genom nytt användande blir framtidens kulturarv.

NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målen, att kulturpolitiken ska

 • främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Allmän handling

NFH är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

I samband med ansökan om projektbidrag från NFH hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

Hantering av personuppgifter

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på NFH:s webbsida.

 

Rutiner för ansökan

 • Ansökan öppnar 15 augusti 2020 och stänger 15 oktober 2020.
 • Ansökan görs genom ett webbformulär som är öppet under ansökningstiden.
 • Till hjälp finns samma formulär att ladda ned som en PDF. Detta är tänkt som ett arbetsmaterial för att till exempel kunna samarbeta kring ansökan – blanketten kan sparas och bearbetas vid flera tillfällen.
 • När ansökan är inskickad kommer en bekräftelse och mer information om handläggning och beredning av ansökan.
 • Besked om ansökningar kommer att skickas till alla sökande i januari 2021.

Villkor för beviljade projektbidrag

Vid fördelning av projektbidrag kan ett lägre belopp än det sökta beviljas av nämnden. Det innebär att en kompletterande projekt- och tidplan samt ny budet för projektet begärs in för att godkännas innan beviljat belopp betalas ut.

Projektägare har skyldighet att meddela NFH om projektet avsevärt förändras under projekttiden, till exempel om medfinansiering uteblir eller andra förutsättningar ändras. Om avstämning kring ändrade förutsättningar i projektet inte görs kan bidraget inte utbetalas eller krävas tillbaka.

Projektbidraget utbetalas till organisationen/företaget och ska ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.

Vid all information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet. Kontakta oss för logotyp.

Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas till NFH. 

Utbetalning och redovisning av projektbidrag

Beviljat projektbidrag betalas ut i två delar; 85% i januari och de resterande 15% i december efter det att projektets slutredovisning godkänts. Det innebär att projektägaren själv får finansiera de sista 15% av projektet fram till slutbetalning görs från NFH.

Besked om beviljat bidrag kommer i januari och projektet ska redovisas senast november samma år. Tidsramarna innebär att ett projekt i praktiken ska genomföras under 10 månader.

Till den kommande ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken bifogas där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår. Skapa därför ett eget konto i bokföringen enbart för projektet.

Läs mer om hur beviljade projektbidrag ska redovisas.

Anvisningar till ansökningsformuläret

1. Uppgifter om projektet och sökanden

Fyll i uppgifter om organisation eller företag som söker projektbidrag.

Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer. Ansökningar utan organisationsnummer kommer inte att behandlas.

Institutioner, organisationer och föreningar kan söka. Enskilda näringsidkare kan söka med undantag för de som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – då kan man inte söka projektbidrag från NFH.

Information om hantering av personuppgifter

När du söker projektbidrag från NFH hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och projektledare
 • Organisationsnr (personnr för enskild firma)

Vi hanterar personuppgifterna för att

 • identifiera dig som sökande av bidrag
 • kunna bereda ansökan fram till beslut
 • kunna kommunicera med dig om ex kompletteringar och redovisning

NFH är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar blir därigenom offentliga; allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

I samband med ansökan om projektbidrag från NFH hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

2. Projektbeskrivning

Här skriver du en kort sammanfattning av vad projektet handlar om och vill åstadkomma.

2.1 Sammanfattning - beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter. Skriv så att sammanfattningen lyfter innehållet och det som är viktigast i projektet. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer användas i beredningsarbetet.

2.2 Bakgrund - ge en kort bakgrund till hur projektet skiljer sig från det som redan görs inom området

3. Projekt- och tidplan

Beskriv konkret hur projektet är tänkt att genomföras. Punkterna utgör din/er projekt- och tidplan.

3.1 Nytänkande och utveckling – beskriv på vilket sätt projektet kan främja utveckling inom området, om ni t.ex. kommer att arbeta med nya metoder, material eller tekniker. Kanske initiera samarbete med någon organisation/konstellation som inte samarbetat tidigare.

3.2 Resultat, effekter och mål – vilket mål siktar ni mot, vilka resultat förväntar ni er, hur kan projektet bidra till t.ex. likabehandling, tillgänglighet och mångfald?

3.3 Tidplan, metod och aktiviteter – hur ska ni arbeta för att uppnå projektets mål, kommer ni att använda någon särskild metod? Gör en tidplan baserad på projektets viktigaste aktiviteter.

3.4 Spridning av resultat och fortsättning på projektet – hur ska projektets resultat tas till vara och spridas till andra, vilka kanaler kommer ni att använda?

4. Ekonomi

Här sammanfattas projektets budget och den medfinansiering som finns för projektansökningar över 100 000 kr. Tänk på att redogöra för hela projektets omslutning och medfinansiering vid ansökan om större och fleråriga projekt. Se även Utbetalning och redovisning av projektbidrag.

4.1 Budget sammanfattning – ange projektets kostnader och intäkter. Fyll i tabellerna och tänk på att kostnader och intäkter ska balansera, dvs stämma överens.

Tabelen för projektets kostnader delas in efter kontogrupperna i Kontoplan BAS 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • 40-49 t.ex. kostnad för varor och material (inköp)
 • 50-59 t.ex. lokalkostnader, transporter, resor, marknadsföring
 • 60-69 t.ex. kontorsmaterial, trycksaker, telefon, post, konsultarvoden, övriga externa kostnader
 • 70-79 t.ex. lön, sociala avgifter, bilersättning, övriga personalkostnader

4.2 Medfinansiering, samarbeten ­– redogör för den medfinansiering som sökts eller redan beviljats.

5. Motivering

Här ska du kort motivera varför just din projektansökan ska beviljas. Här kan du också lämna referenser som har med ansökan att göra.

5.1 Motivering – max tre meningar om varför denna projektansökan ska beviljas.

5.2 Referenser – personer, länkar till webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor som har med projektansökan att göra eller visar tidigare genomförda projekt.

6. Försäkran och underskrift

Till de sökande vars ansökningar beviljas kommer en särskild blankett för underskrift och utbetalning att skickas i januari 2021. För att projektbidrag ska kunna betalas ut måste denna blankett undertecknas och sändas åter till NFH med post.

Projektansökan ska på denna blankett intygas av firmatecknare eller behörig företrädare att uppgifterna som lämnas är fullständiga och sanningsenliga.

Vad händer efter ansökan skickats in?

NFH skickar en bekräftelse på att ansökan kommit in sam information om ansökningarnas handläggning och beredning.

NFH kansli kontrollerar att ansökningen är komplett. Saknas något hör vi av oss och ber om en komplettering eller ett förtydligande. När ansökan granskats får den ett ärendenummer vilket den sökande får besked om via e-post.

Under oktober-december bereds inkomna ansökningar av NFHs kansli tillsammans med nämndens ledamöter.

Beslut om fördelning fattas vid ett nämndsammanträde i december 2020. Besked till alla sökande om beviljande eller avslag skickas i januari 2021.

Till de sökande vars ansökningar beviljas kommer en särskild blankett för underskrift och utbetalning att skickas i januari 2021 (se punkt 6 ovan).