Sök projektbidrag från NFH

Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) kan sökas en gång per år. Här hittar du allt du behöver veta för din ansökan.

Så här söker du - kort om det praktiska:

 • ansökningsperioden öppnar 15 augusti 2019
 • ladda ned ansökningsformuläret till din dator innan du börjar skriva i det
 • för att kunna fylla i formuläret behöver du gratisprogrammet Acrobat Readerlänk till annan webbplats
 • fyll i ansökningsformuläret, skicka det med e-post till info@nfh.se
 • skriv ut sista sidan av formuläret, underteckna och skicka med post till Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm
 • sista ansökningsdag är 15 oktober 2019
 • besked om projektbidragens fördelning skickas till alla sökande i januari 2019

Vem kan söka?
Institutioner, organisationer och föreningar. Enskilda näringsidkare kan söka med undantag för de som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretaglänk till annan webbplats – då kan man inte söka projektbidrag från NFH. Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer.

Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från NFH. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Två kategorier att söka
NFH skiljer mellan projekt som är förberedande respektive projekt som förverkligar och genomför. De här två kategorierna kan sökas:

Utvecklingsbidrag – om du vill göra research och undersöka eller utveckla en idé inför en ev. kommande, större projektansökan. Ingen medfinansiering krävs. Maxbelopp att söka: 50 000 kr

Projektbidrag – genomförandeprojekt som kan vara stort eller litet, kort eller flerårigt. Här finns krav på en mer genomarbetad projektplan, samarbetsparter och medfinansiering. NFH stöttar sällan projekt över 100 000 kr med mer än 50% av projektets totala budget. Maxbelopp att söka: 300 000 kr.

Medfinansiering
Observera att för ansökan om projektbidrag över 100 000 kr krävs medfinansiering av utomstående samarbetspart/finansiär. Egna insatser i form av arbetstid räknas inte som medfinansiering. En samarbetsparts arbetstid räknas heller inte som medfinansiering utan det krävs att samarbetsparten lägger pengar i projektet. EU-bidrag kan räknas som medfinansiering. 

Fleråriga projekt
Fleråriga projekt kräver en övergripande plan, men ansökan görs för ett år i taget. Varje projektår ska redovisas för sig. Redovisning av genomfört projektår måste göras samtidigt som ansökan görs för följande år.

Beviljat projektbidrag för ett första år av en flerårig projektansökan innebär inte att nästkommande års ansökan automatiskt beviljas – beviljandet beror på projektredovisningen och NFH:s anslag.

På ansökningsblanketten anges om projektet är flerårigt. Projektets första årsbudget samt den totala budgeten fastställs.

Ansökningsperiod
Mellan 15 augusti -15 oktober 2019 kan du söka bidrag till projekt som ska genomföras under 2020.

Ansökningsformulär

Spara alltid ned ansökningsformuläret till din dator innan du börjar fylla i det. För att kunna fylla i ansökan behöver du gratisprogrammet Adobe Acrobat eller Acrobat Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här såg ansökningsformuläret ut inför 2019:
NFH Projektansökan 2019PDF (PDF)

Har du frågor eller funderingar kring ansökningsformuläret är du välkommen att höra av dig! Kontaktuppgifter nederst på denna sida.


Riktlinjer och anvisningar

Bedömningskriterier och fokusområden

NFH prioriterar ansökningar som fokuserar på barn och unga, hållbarhet, företagande inom slöjd och hantverk, mångfald och vidgat deltagande samt kulturarv. Projekt som lägger vikt vid att sprida och dela med sig av ny kunskap som framkommer inom projektet kommer också att prioriteras.

Mångfald kan ex handla om tekniker och uttryck, funktionsvariationer, ålder, HBTQ, och/eller etnicitet kopplat till slöjd.

Vidgat deltagande kan ex handla om samarbete mellan organisationer som tidigare inte samarbetat eller andra nya konstellationer.

Kulturarv kan ex handla om att sprida praktisk kunskap om görande; både gårdagens kulturarv men också gamla kunskaper som genom nytt användande blir framtidens kulturarv.

NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målen, att kulturpolitiken ska

 • främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Allmän handling

NFH är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Ansökningar blir därigenom offentliga; allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

I samband med ansökan om projektbidrag från NFH hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar.

Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

Hantering av personuppgifter

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på NFH:s webbsida.

 

Om ansökningsformuläret

 • ansökningsformuläret publiceras 15 augusti 2019
 • ladda ned ansökningsformuläret till din dator innan du börjar skriva i det
 • för att kunna fylla i formuläret behöver du gratisprogrammet Acrobat Readerlänk till annan webbplats
 • fyll i ansökningsformuläret, skicka det med e-post till info@nfh.se
 • skriv ut sista sidan av formuläret, underteckna och skicka med post till Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm
 • sista ansökningsdag är 15 oktober 2019
  Besked om projektbidragens fördelning skickas till alla sökande i januari 2020.

Villkor för beviljade projektbidrag

En kompletterande projekt- och finansieringsplan kan komma att begäras in om några förutsättningar ändrats, t.ex. om endast en del av sökt belopp beviljats.

Projektägare har skyldighet att meddela NFH om projektet avsevärt förändras under projekttiden, t.ex. om medfinansiering uteblir eller andra förutsättningar ändras. Om avstämning kring ändrade förutsättningar i projektet inte görs kan bidraget krävas tillbaka.

Projektbidraget utbetalas till organisationen/företaget och ska alltså ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.

Vid all information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet. Kontakta oss för logotyp!

Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas till NFH. 

Utbetalning och redovisning av projektbidrag

Beviljat projektbidrag betalas ut i två delar; 85% i januari och de resterande 15% i december efter det att projektets slutredovisning godkänts. Det innebär att projektägaren själv får finansiera de sista 15% av projektet fram till slutbetalning görs från NFH.

Tidsramarna innebär också att man i praktiken har ca 10 månader på sig att genomföra projektet.

Till den kommande ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken bifogas där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår. Skapa därför gärna ett eget konto i bokföringen enbart för projektet.

Läs mer om hur beviljade projektbidrag ska redovisas.

Anvisningar till ansökningsformuläret

1. Uppgifter om projektet och sökanden

Fyll i uppgifter om organisation eller företag som söker projektbidrag.

Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer. Ansökningar utan organisationsnummer kommer inte att behandlas.

Institutioner, organisationer och föreningar kan söka. Enskilda näringsidkare kan söka med undantag för de som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – då kan man inte söka projektbidrag från NFH.

Information om hantering av personuppgifter

När du söker projektbidrag från NFH hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och projektledare
 • Organisationsnr (personnr för enskild firma)

Vi hanterar personuppgifterna för att

 • identifiera dig som sökande av bidrag
 • kunna bereda ansökan fram till beslut
 • kunna kommunicera med dig om ex kompletteringar och redovisning

NFH är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar blir därigenom offentliga; allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

I samband med ansökan om projektbidrag från NFH hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

2. Projektbeskrivning

Här skriver du en kort sammanfattning av vad projektet handlar om och vill åstadkomma.

2.1 Sammanfattning - beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter. Skriv så att sammanfattningen lyfter innehållet och det som är viktigast i projektet. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer användas i beredningsarbetet.

2.2 Bakgrund - ge en kort bakgrund till hur projektet skiljer sig från det som redan görs inom området

 

3. Projekt- och tidplan

Beskriv konkret hur projektet är tänkt att genomföras. Punkterna utgör din/er projekt- och tidplan.

3.1 Nytänkande och utveckling – beskriv på vilket sätt projektet kan främja utveckling inom området, om ni t.ex. kommer att arbeta med nya metoder, material eller tekniker. Kanske initiera samarbete med någon organisation/konstellation som inte samarbetat tidigare.

3.2 Resultat, effekter och mål – vilket mål siktar ni mot, vilka resultat förväntar ni er, hur kan projektet bidra till t.ex. likabehandling, tillgänglighet och mångfald?

3.3 Tidplan, metod och aktiviteter – hur ska ni arbeta för att uppnå projektets mål, kommer ni att använda någon särskild metod? Gör en tidplan baserad på projektets viktigaste aktiviteter.

3.4 Spridning av resultat och fortsättning på projektet – hur ska projektets resultat tas till vara och spridas till andra, vilka kanaler kommer ni att använda?

 

4. Ekonomi

Här sammanfattas projektets budget och den medfinansiering som finns för projektansökningar över 100 000 kr. Tänk på att redogöra för hela projektets omslutning och medfinansiering vid ansökan om större och fleråriga projekt. Se även Utbetalning och redovisning av projektbidrag.

4.1 Budget sammanfattning – ange projektets kostnader och intäkter. Fyll i tabellerna och tänk på att kostnader och intäkter ska balansera, dvs stämma överens.

Fr.o.m. ansökan för2019 kommer tabellen för projektets kostnader att delas in efter kontogrupperna i Kontoplan BAS 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • 40-49 t.ex. kostnad för varor och material (inköp)
 • 50-59 t.ex. lokalkostnader, transporter, resor, marknadsföring
 • 60-69 t.ex. kontorsmaterial, trycksaker, telefon, post, konsultarvoden, övriga externa kostnader
 • 70-79 t.ex. lön, sociala avgifter, bilersättning, övriga personalkostnader

4.2 Medfinansiering, samarbeten ­– redogör för den medfinansiering som sökts eller redan beviljats.

 

5. Motivering

Här ska du kort motivera varför just din projektansökan ska beviljas. Här kan du också lämna referenser som har med ansökan att göra.

5.1 Motivering – max tre meningar om varför denna projektansökan ska beviljas.

5.2 Referenser – personer, länkar till webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor som har med projektansökan att göra eller visar tidigare genomförda projekt.

 

6. Försäkran och underskrift

Sista sidan är den enda sida som ska printas på papper, undertecknas och skickas in per post. Observera att ansökan inte är komplett utan denna underskrift.

Skicka den undertecknade sidan till adress: Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm

Hela ansökan (4 sidor) ska skickas som en bifogad bilaga till info@nfh.se I ärenderaden anges ”Ansökan + projektets namn”.

OBS! Scanna inte ett utskrivet formulär. Följ anvisningarn ovan. Det är viktigt för hanteringen av din ansökan.

Senast 15 oktober ska ansökningsformuläret och sista sidan med underskrift vara NFH tillhanda. Poststämpel gäller.

Vad händer efter ansökan skickats in?

NFH skickar en bekräftelse på att ansökan kommit in och registrerats.

Projektansökningarna bereds av NFH:s kansli tillsammans med nämndens ledamöter. Beslut om fördelning av projektbidrag görs vid ett nämndsammanträde i december.

Besked om vilka ansökningar som beviljats kommer i januari nästkommande år.