Vanliga frågor

Yllebroderi Foto: Helene Wallin

Här besvaras de vanligaste frågorna kring Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) projektbidrag.

Kan företagare och föreningar söka projektbidrag från NFH?

Ja. Enskilda näringsidkare kan söka med undantaget om man har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag – då kan man inte söka projektbidrag hos NFH. Sökande ska ha ett eget organisationsnummer

Kan privatpersoner söka projektbidrag från NFH?

Nej. Projektbidrag från NFH kan endast sökas av institutioner, organisationer och föreningar. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor.

Vilka typer av projektbidrag kan sökas?

NFH skiljer på förberedande projekt och genomförandeprojekt. Sök antingen ett utvecklingsbidrag (förstudie) eller ett projektbidrag för ett eller flera år.

Hur mycket pengar kan sökas?

Utvecklingsbidrag/förstudie: max 50 000 kr. Ingen medfinansiering krävs.

Projektbidrag: max 300 000 kr. För ansökningar över 100 000 kr krävs medfinansiering.

NFH stöttar sällan projekt över 100 000 kr med mer än 50% av projektets totala budget.

Är projektbidraget skattefritt?

Projektbidraget ska tas upp som en intäkt i företagets eller organisationens redovisning. För mer information kontakta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man söka bidrag till att trycka en bok?

NFH beviljar endast undantagsvis ansökningar som avser tryckkostnader av publikationer.

Kan man söka pengar för projekt i utlandet?

Projekten skall till största delen genomföras i Sverige.

Hur bedöms inkomna projektansökningar?

NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målen . Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Inkomna ansökningar bereds av NFHs kansli tillsammans med nämndens ledamöter. Beslut om fördelning av projektmedel görs vid ett nämndsammanträde en gång per år.

När kommer besked om ansökan blivit beviljad?

I januari samma år som projektet ska genomföras kommer besked om ansökan beviljats eller avslagits.

När betalas pengarna ut?

I januari samma år som projektet ska genomföras betalas 85 % av beviljat projektbidrag ut. Resterande 15 % betalas i december efter att projektets slutredovisning godkänts. Det innebär att projektägaren själv får finansiera 15 % av projektet fram till slutbetalningen. I redovisningen måste det framgå att projektägaren haft kostnader för hela det beviljade beloppet.

Hur och när ska beviljade projektbidrag redovisas?

Rapport för projektarbetet och ekonomisk redovisning ska lämnas till NFH enligt särskild rapporteringsmall senast den 1 november, se Redovisa projekt.

Tidsramarna innebär således att man i praktiken har ca 10 månader på sig att genomföra projektet.

Till redovisningen ska alltid ett utdrag ur huvudboken bifogas, där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår.