Vad är kultursamverkansmodellen?

Att på ett enkelt sätt förklara vad kultursamverkansmodellen är inte lätt. Därför har Kulturrådet tagit fram denna korta animerade film för att visa vad modellen handlar om.

 

Före 2011 fördelades alla statliga medel till regionala kulturinstitutioner direkt av staten. När kultursamverkansmodellen Länk till annan webbplats. infördes 2011, på initiativ av regeringen, kom istället en modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet. Från och med 2013 har samtliga län i Sverige, utom Stockholms län, valt att ingå i modellen.

Samverkansmodellen styrs av en förordning där det framgår vilka kulturområden som omfattas samt under vilka förutsättningar stöd ges. Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen.

Kulturrådets styrelse beslutar om samverkansmedlen efter samråd med samverkansrådet. Myndigheter och organisationer i Samverkansrådet är:

  • Kulturrådet (ordförande),
  • Konstnärsnämnden,
  • Kungliga biblioteket,
  • Länsstyrelserna,
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor,
  • Riksteatern,
  • Riksantikvarieämbetet,
  • Riksarkivet och
  • Svenska filminstitutet.

Samverkansmodellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med civilsamhälle, kulturutövare, institutioner och kommunerna kring hur de statliga medlen skall fördelas.

Stockholm har ännu inte gått med i samverkansmodellen och därför förmedlas medlen för hemslöjdsfrämjande arbete via NFH. Planer och redovisningar granskas av Nämnden för hemslöjdsfrågor.