Från Hemslöjdens jubileumsutställning, Liljevalchs 2012. Foto Heléne Wallin

Radikal förändring föreslås

I den konstnärspolitiska utredningen "Konstnär - oavsett villkor?" föreslås en förändring av förordningen som styr vilka områden pengarna inom samverkansmodellen ska gå till.

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har i sitt remissvar på betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23) koncentrerat sig på ett förslag i utredningen som rör samverkansmodellen eftersom området slöjd ingår i den.

Förslaget som ställs går kort ut på att ta bort alla av staten definierade områden i samverkansmodellen. Dessa områden är idag:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
  4. professionell bild- och formverksamhet,
  5. regional enskild arkivverksamhet,
  6. filmkulturell verksamhet, och
  7. främjande av hemslöjd.

–Samverkansmodellen har utvärderats från en rad olika håll och aspekter. Att ett förslag till en ny förordning läggs i en utredning om konstnärers villkor är anmärkningsvärt, säger NFHs kanslichef Friedrike Roedenbeck

 

Ur NFHs remissvar på betänkandet Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23

”Nämnden för hemslöjdsfrågor motsätter sig förslaget på ändring i förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

/../

Föreslagen ändring av förordningen skulle innebära att regionerna ensamma bär ansvaret för kulturfrågorna och att det statliga engagemanget och strategiska ansvarstagandet försvåras då beredning och uppföljning av regionala kulturplaner skulle sakna en statlig ram att utgå ifrån. NFH ser också en svårighet för staten att ta ett strategiskt ansvar och bidra till utveckling av den regionala kulturella infrastrukturen när ramverket begränsas till att bara vara de nationella kulturpolitiska målen. Det är av stor vikt att staten även framöver främjar att det finns ett starkt kulturliv i hela landet och strategiskt verkar för regional rättvisa och kvalitet.

Det är också NFHs uppfattning att nuvarande förordning och dess tillämpning ger stort utrymme för tolkning och tillämpning då förordningstextens beskrivning av vilka verksamhetsområden som skall omfattas av bidragsgivningen är på överskriftsnivå och därmed öppen för tolkning. NFH ser inte heller några hinder för en utveckling av konstnärspolitiken inom samverkansmodellens nuvarande förordning och utökas de ekonomiska resurserna, som föreslagits, med inriktning professionellt kulturliv och konstnärer blir förutsättningarna ännu bättre. ”

Läs hela NFHs remissvar här Länk till annan webbplats..

Hos Regeringskansliet finns samtliga inkomna remissvar Länk till annan webbplats.Konstnär – oavsett villkor?