Förstudie Re-Iron 2018. Projektledare Jokum Lind Jensen.

Traditionellt smide i modern arkitektur

Kan smideshantverket och smidet återinföras i skandinavisk arkitektur? Förstudien Re-Iron innebar ett tvärdisciplinärt utvecklingsarbete mellan smeder och arkitekter. Projektet beviljades medel från NFH under 2018 och har nu redovisats.

Förstudien initierades som ett samarbete mellan det Köpenhamnsbaserade arkitektföretaget Thi & Dencker och Dalslandsbaserade smeden Jokum Lind Jensen.

– I nuläget ser vi ett stort förnyat intresse bland arkitekter för hantverk, de traditionella materialen och möjlig tillgång till dem. Det är detta intresset vi vill gynna och uppmuntra, skriver projektledare Jokum Lind Jensen i projektrapporten.

Förstudien har funnit att smideshantverket och smidets estetiska kvalitéer har ett värde för arkitekturen och att det finns en stor potential för att hantverket framledes skulle kunna ingå i ett samspel med den moderna arkitekturen.

Förstudie Re-Iron 2018. Projektledare Jokum Lind Jensen

Den troligtvis viktigaste erfarenhet som förstudien gjort är att även om det finns stor välvilja och gemensamma intressen mellan arkitekter och smeder så verkar det också finnas stora skillnader i arbetssätt, bakgrund, estetik, förståelse av hantverk och vikten av smidets betydelse i arkitektur.

I projektets slutskede har vi skapat fysiska smidesexempel i ett formspråk vi tänker skulle kunna vara tilltalande för för arkitekter i Skandinavien generellt. Detta tror jag vi har lyckats med.

Re-Iron vill även starta en debatt om vikten av arkitekturens relation till material och hantverk generellt, och till smidet i synnerhet.

För mer information kontakta Jokum Lind Jensen, Lind-smide Länk till annan webbplats.


För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats. Här finns de kortfattade resultatbeskrivningarna för samtliga projekt.