Kunskapsseminarium Slöjdens nya rum 21 nov 2018. Nämnden för hemslöjdsfrågor

Slöjdens nya rum

Den 21 november bjöd Nämnden för hemslöjdsfrågor in till ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen.

Seminariet riktade sig till regionala kulturchefer, tjänstepersoner och strateger för att ur ett strategiskt perspektiv diskutera slöjd som område i kultursamverkansmodellen.

Vi befinner oss i en tid då det både diskuteras om det fortsättningsvis skall finnas ”öronmärkta kulturområden” inom samverkansmodellen, hur konsulentrollens framtid ser ut och olika gruppers deltagande i kulturlivet utifrån parametrar som kön, ålder, social klass och geografisk hemvist.

Nämnden för hemslöjdsfrågor vill därför uppmana till större engagemang, utmanande målsättningar och tät dialog mellan konsulenter, huvudmän och regionala strateger.

I programmet för dagen medverkande

  • Sverker Härd, direktör vid Myndigheten för kulturanalys
  • Maria Lantz, rektor vid Konstfack
  • Niclas Flink, projektledare Hemslöjd Humaniora
  • Kalle Forss, hemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund
  • Benny Marcel, direktör vid Nordisk Kulturfond
  • Dan Korn, etnolog
  • Felix Wink, länshemslöjdskonsulent Västerbotten
  • Kent Johansson, Sv. Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
  • Helena Hansson, doktorand vid HDK Göteborgs universitet
  • Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor

Moderator var Gunilla Kindstrand.


 Hela seminariet filmades och vi kommer publicera de olika programpunkterna här efter hand.


Kultur - för vem då?
Myndigheten för Kulturanalys rapport Rummet av kultur- och medievanor i Sverige 2015 signalerar en allt mer polariserad kulturkonsumtion – samtidigt visar SOM-undersökningen
Slöjd och hantverk, vanor och värderingar 2012–2017 att det handgjorda skapandet sticker ut. Gunilla Kindstrand samtalar med Sverker Härd, direktör Myndigheten för kulturanalys, om vem som tar del av kulturen.


Vad är slöjd?
Hemslöjd, slöjd, hantverk, konsthantverk, görande, pyssel… orden är många och ger olika associationer som har gemensamt att de springer ur samma drivkraft! Benny Marcel, direktör Nordisk Kulturfond, arbetar med att bredda perspektiven och ger en samtida bild.