Flätning av granrotskorgar Erna-Lill Lindén. Sörmlands museum projekt Att synliggöra det osynliga 2018

Slöjdkunskaper på film

Sörmlands museum driver det fleråriga projektet Att synliggöra det osynliga - att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk. Under 2018 beviljades projektet stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Projektet har sin grund i Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet och den formulering som finns om traditionell hantverkskunskap som ett speciellt skyddsvärt område.

Slöjdares och hantverkares kunskaper har dokumenterats samt fördjupande berättelser och egentillverkade föremål har samlats in från dem. Målet är att dokumentationerna ska vara metodutvecklande och till nytta för andra som vill göra liknande arbeten i framtiden.

”Att trygga ett immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk ger både perspektiv på nutiden och historien. Vilken kunskap är värd att bevara? Vad händer om kunskapen att använda sina händer faller i glömska?”

Projektet vill också synliggöra Unescos konvention för tryggandet av immateriellt kulturarv för en bredare grupp, inte minst slöjdare och hantverkare. Genom det kan projektet bidra till att sätta in den egna slöjd- och hantverkskunskapen i en vidare kontext, där utövare av slöjd och hantverk kan se sig själva som bärare av ett immateriellt kulturarv.

Två slöjdare filmades under hösten 2017; Erna-Lill Lindén, korgslöjdare från Nyköping, och Sonja Berlin, brickväverska från Malmköping. Under våren och sommaren 2018 har ytterligare fem slöjdare och hantverkare filmats. Dessa är Torsten Almén verktygssmed, från Eskilstuna, Jussi Hynynen, smed från Kungsör, Karl-Åke Karlsson, svarvare från Strängnäs, Anja Sundberg, träslöjdare från Vingåker och Lars Norrbom, kakelugnsmakare från Gnesta.

Dokumentation av svararen Karl-Åke Karlsson. Sörmlands museum projekt Att synliggöra det osynliga 2018

Dokumentation av svararen Karl-Åke Karlsson


Filmerna har gjorts med olika infallsvinklar; till exempel en direkt undervisande film, en dialog mellan två slöjdare, en reportagefilm, en tyst och okommenterad film. Filmerna kommer att publiceras på YouTube.

Parallellt med filmerna har planering av den utställning där projektet kommer att presenteras pågått. Utställningen har namnet Vad händer om ingen längre kan? och öppnade på Sörmlands museum den 24 november 2018.

Projektet, som drivs av hemslöjdsenheten på Sörmlands museum, startade i september 2017 med stöd från Statens kulturråd och från Nämnden för hemslöjdsfrågor januari 2018. Under våren 2018 beviljades stöd från Statens kulturråd.

Projektet Att synliggöra det osynliga beräknas fortgå under större delen av 2019.

Sörmlands museum Länk till annan webbplats.


För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats. Här finns de kortfattade resultatbeskrivningarna för samtliga projekt Länk till annan webbplats..