Yllebroderi, Skåne. Foto: Heléne Wallin

Året som gått 2018

Den ena kulturvaneundersökningen efter den andra visar att vi slöjdar och skapar med våra händer som aldrig förr! Alla åldrar, oavsett boende på landet eller i staden, hög- eller lågutbildad sysslar med handgjort skapande. Det kallas allt från slöjd, hemslöjd, hantverk till pyssel.

Under året har frågan om det fortsättningsvis ska finnas "öronmärkta kulturområden" inom samverkansmodellen eller om regionerna helt själva ska besluta om den offentligt finansierade kulturen, liksom möjligheter till prioriteringar och omfördelning inom modellen, varit aktuell.

Konsulentrollen har satts under lupp liksom olika gruppers deltagande i kulturlivet utifrån parametrar som kön, ålder, social klass och geografisk hemvist. Kultur är både en het fråga och ett område som förväntas kunna ”rulla på” genom civilsamhällets försorg och utövarnas starka drivkraft även om finansiering dras undan.

Korsstygnsbroderi, Hemslöjden Skåne. Foto: Matilda Mellergårdh Hagel

Foto: Matilda Mellergårdh Hagel

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har under det gångna året arbetat målmedvetet med att bjuda in till seminarier och konferenser. Årets första seminarium med titeln Återvinning, återbruk & åtråvärt Länk till annan webbplats. behandlade textil konsumtion och alternativa förhållningssätt. Hållbarhet är en kärnfråga och myndigheten har under året rekryterat en nationell utvecklare med den inriktningen.

Den årliga konferens som anordnas för landets hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare hemslöjd hölls i Malmö. Rubriken var Immateriell slöjdkunskap i dagligt liv, samhällsplanering och mänsklig interaktion. Konferensen sträckte sig över tre dagar och var ett samarbete mellan NFH och Region Skåne. Under den publika dagen var kulturarv, kulturella och kreativa näringar samt lokal produktion teman.

När Sverige, som 134:e land, godkände Unescos konvention om det immateriella kulturarvet inrättades fyra s.k. expertnoder. NFH ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap. I maj anordnades tillsammans med Hantverkslaboratoriet ett nodmöte i Mariestad. Syftet med mötet var att arbeta fram underlag till en Nationell agenda för traditionell hantverkskunskap för att nodens breda nätverk koordinerat skall kunna genomföra faktiska och praktiska insatser för det immateriella kulturarvet.
Inom ramen för arbetet med konventionen har NFH under 2018 bidragit med flera förteckningar till Institutet för språk och folkminnens hemsida Levande traditioner.

Foto: Ulf Huett

Foto: Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågor vill i det regionala arbetet bidraga till mer kraftfulla skrivningar, utmanande målsättningar och tätare dialog mellan myndigheten, konsulenter, huvudmän och regionala strateger. Under hösten har åtta nya regionala kulturplaner presenterats och därefter beretts av samverkansrådets arbetsgrupper.

I november bjöd NFH in till kunskapsseminariet Slöjdens nya rum – om slöjdens roll i samverkansmodellen som riktade sig till regionala kulturchefer, tjänstepersoner och strateger för att ur ett strategiskt perspektiv diskutera slöjd som område i kultursamverkansmodellen. Seminariet filmades Länk till annan webbplats. och de olika programpunkterna kan nu ses i efterhand.

Projekt Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Foto: Torkel Edenborg

Foto: Torkel Edenborg

Prioriteringar för 2019

Under 2018 har myndigheten arbetat för att en utvecklartjänst för romskt hantverk ska komma till stånd, vilket kommer att ge långsiktighet till den satsning som redan gjorts vad gäller synliggörande av romskt hantverk och romska ungdomars möjlighet att arbeta med hantverk.

Nämnden för hemslöjdsfrågor fortsätter att stötta Sameslöjdstiftelsen i den organisationsförändring som inletts för att bättre kunna möta slöjdarnas behov samt sanera stiftelsens ekonomi.

Myndigheten är tillsammans med Hantverkslaboratoriet medarrangör till Sörmlands museums konferens Att synliggöra det osynliga under våren där frågor om det immateriella kulturarvet belyses ur hantverksperspektiv.

Just nu arbetar Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med region Norrbotten kring planering av årskonferens 2019. Konferensen hålls i Jokkmokk och Luleå
9-11 april. En av dagarna kommer vara publik och alla som är intresserade är välkomna, program presenteras här på vår webbsida under januari.

I slutet av februari kommer en podcast i sex delar med inriktning på offentligt finansierad slöjd att släppas, lyssna gärna på den!

God Jul & Gott Nytt År!