Foto: Kalle Forss

Extra satsning på barn och unga

I somras gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att förstärka kultur för barn och unga. Tio extra miljoner skulle fördelas till projekt över hela landet. 310 ansökningar från samtliga län kom in.

Kulturrådet har beviljat 44 av de inkomna ansökningarna. Samtliga konst- och kulturområden är representerade. Flest projekt finns inom scenkonst – 16 stycken. Sedan följer bild och form med nio projekt, tätt följt av musik samt litteratur och bibliotek. Tre av projekten handlar om samtida cirkus.

Projekten är väl spridda över landet; Norrbotten, Skåne, Jämtland och Västra Götaland. Över hälften av projekten vänder sig till barn under tolv år. Eget skapande ingår i 84 procent av de beviljade ansökningarna.

Slöjdprojektet Mera slöjd! – Ett slöjdprojekt för och med unga, Sörmlands museum, har beviljats medel inom satsningen, vilket är väldigt roligt.

Slöjd för barn och unga
Landets ca 60 hemslöjdskonsulenter lägger drygt 35% av sina resurser på att arbeta med frågor och projekt som rör barn och unga. Nämnden för hemslöjdsfrågor har under många år haft en heltidsanställd nationell utvecklare med inriktning barn och unga, vilken har arbetat med att stimulerat olika satsningar som slöjd inom Skapande skola och Kulturskolan samt handledarutbildningar.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har även bidragit till att ta fram skrifterna Barnen och hemslöjden - en skrift om hur du som slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få slöjda  samt Grundutbildning för slöjdhandledare - kursplan.

För barn och unga som vill slöjda på sin fritid finns slöjdverksamhet runt om i landet. Regionala hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar anordnar kurser, läger handledarutbildningar och öppna slöjdverkstäder.

Sörmlands museum, Mera slöjd! – ett slöjdprojekt för och med unga, 440 000 kr
Syftet med projektet är att unga i åldern 13-18 år ska få möjlighet att delta i skapande verksamhet i framför allt slöjd med återkommande träffar och möjlighet till att fördjupa sig. Syftet är också att deltagarna ska få träffa andra ungdomar som har liknande intressen, att de ska få reflektera över frågor som hållbar konsumtion och vad det innebär att kunna göra själv.

Med slöjden som utgångspunkt kommer projektet arbeta tvärkulturellt och integrera Sörmlands museums tre verksamhetsben: historia, konst och slöjd i aktiviteterna. Det innebär samarbete med museets enheter Tema samtid och historia, Kulturmiljöer, Konst och Samlingar. Målet är att starta upp verksamhet på fyra platser i länet under våren och samarbete med fritidsgårdar eller liknande i Eskilstuna, Flen, Oxelösund, och Nyköping.