Verksamhetsredogörelse 2018

"Tidens strömningar och för samhället aktuella frågor avspeglas i vår verksamhet", sammanfattar kanslichef 2018 års arbete på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Slöjd och hantverk är en aktiv del av samhällsutvecklingen och bidrar till den genom hög aktivitet i civilsamhälle, regional- och statlig verksamhet.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har under året fokuserat på hållbarhetsfrågorna genom tillsättandet av en nationell utvecklare i ämnet, på immateriellt kulturarv genom nodarbete för framtagande av en för området gemensam agenda och på minoritetsfrågorna genom beslut inför 2019 att finansiera en nationell utvecklare inom romskt hantverk.

Läs Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsredogörelse för 2018 Pdf, 2.4 MB..

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, lämnar sin verksamhetsredogörelse till regeringen senast den 22 februari varje år. En verksamhetsredogörelse redovisar hur myndigheten lyckats nå de mål som regeringen angav för verksamheten i regleringsbrevet.

Enligt regleringsbrevet undantas NFH från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och ska därför enbart lämna en verksamhetsredogörelse till Kulturdepartementet.