Projekt Dräktnyckel

Digitial identifieringsnyckel för dräkt

Projekt Dräktnyckel handlar om utveckling av ett digitalt verktyg som ska fungera som en identifierings- och informationsnyckel till landets folk- och bygdedräkter. En lätthanterlig översikt över ett områdes dräkter med kartor, bilder och texter som gör det möjligt för besökare att identifiera dräkter. Dräktnyckel startades upp under 2019 med projektstöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Dräktnyckel.se Länk till annan webbplats. ska vara en levande sida som förändras och byggs ut vartefter organisationer som arbetar med dräkt, men även andra dräktintresserade, bidrar med information och bildmaterial. Intentionen är inte att skapa ett facit över hur ett områdes dräkter ”ska” se ut, utan mer visa på de variationer som finns och som brukats under 1900-talet. Starten har handlat om att skapa ett bildgalleri med dräkter och en utbyggd informationsplattform med dräkter i Jönköpings län som sedan kan bli en mall för andra delar av Sverige.

När sidan Dräktnyckel publicerades den 25 maj 2019 var det i samband med flera stora helger då dräkter spelar en viktig traditionell roll, Sveriges nationaldag och midsommar. Tidpunkt för publicering var ur marknadsföringssynpunkt vältajmat och intresset från media blev stort. Dräktnyckel har omnämnts på olika sätt i Sveriges radio, TV4, tidningar och magasin vilket inneburit att en bredare publik nåtts. En annan framgångsfaktor är att flera andra aktörer har låtit Dräktnyckel använda deras material som exempelvis veckotidningskoncernerna Allermedia och Egmont med tidningar som Allers och Hemmets Journal i sina stall. Auktionssidan Auctionet har låtit Dräktnyckel använda de dräktbilder som finns i deras databas.

Idag finns informationstexter, bildmaterial och informationsfiler som rör Jönköpings län på plats. Utöver det har ett bildgalleri byggts där besökare till hemsidan har bidragit med egna dräktbilder. Dessa har publicerats landskapsvis och nästan alla landskap finns nu representerade med en eller flera dräkter. Efter publiceringen har funktionaliteter för nya sidor och funktioner testats i mindre skala och webbsidan har utvecklats kontinuerligt. Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra för att Dräktnyckel ska bli den identifieringsnyckel som är avsikten men en stabil grund är lagd.

Dräktnyckel som en digital databas är något helt nytt i dräktsammanhang där den mesta kunskapen finns hos människor och i fysiska pärmar och tankar om vad som anses rätt och vad som anses fel i dräktsammanhang är djupt rotade. Vi kan samtidigt se på antalet uppladdade bilder att det finns en stolthet i att visa upp sin dräkt.

Dräktnyckel.se Länk till annan webbplats.

Dräktnyckel på Facebook Länk till annan webbplats.


För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens resultat och effekter publiceras här Länk till annan webbplats..