Foto: Lina Sofia Lundin

En lokal material- och produktionskedja

Konstnären Lina Sofia Lundin har i sin förstudie undersökt möjligheten att utveckla en lokal material- och produktionskedja för vävnader i Borlänge. Det har handlat om att få tag på nyckelpersoner, formulera de olika stegen i kedjan samt undersöka möjligheterna till lokala fibrer och odling av färgväxter i staden.

Målet med undersökningen var att starta ett samarbete med handvävningsateljén Alice Lund Textilier för att delvis se hur vi kan arbeta tillsammans och samtidigt utforska en lokal material- och produktionskedja. Det stora och omfattande kretsloppet behövde brytas ned till mindre delar; fibrer, spinning, färgning och vävning.

Andra samverkansparter i projektet har varit kommunbiologer, hemslöjdskonsulenter, en odlingsförening, landskapsarkitekter och kommunens trädgårdsmästare. Det planerade samarbetet med Wålstedts Textilverkstad uteblev då de försattes i konkurs precis vid projektstarten.

Wålstedts är en mycket viktig producent av vävgarner i Sverige och har i många år försett Alice Lund Textilier med spunnet och färgat garn. Deras konkurs påverkade och försvagade de tre första delarna i kedjan och förstudien fick helt nya utmaningar. Dels startade ett stort arbete att efterlysa andra aktörer för att fylla detta tomrum, försöka lyfta frågan nationellt, få kontakt med nya garnproducenter och undersöka möjligheterna att färga på annan plats.

Producentledet av vävgarner och färgning i Sverige är mycket skört och när en aktör plötsligt försvann skapades ett enormt tomrum på marknaden. Angelägenheten av denna förstudie blev därför viktigare än någonsin och att vi lyfter frågan vidare kring den inhemska produktionen. Nya aktörer har här varit svårt att hitta inom landet.

Idén med det lokala perspektivet har fått vidgas avsevärt vilket pekar på de utmaningar som hela branschen står inför. Att komma förbi detta är givetvis svårt men kräver samverkan över lag mellan flera parter för att delvis väcka stärka och väcka nytt intresse för ryafåret, vävgarner och spinning, samt de lokala produktionsförloppen.

Det saknas ett nätverk för lokala textila företag som vill arbeta lågskaligt och i mindre kretslopp och kommer därför kommer ett sådant att initieras för att på olika sätt samverka och på sikt samla den textila kraften i Dalarna.

Lina Sofia Lundin Länk till annan webbplats.


Förstudien En lokal material- och produktionskedja genomfördes med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För budgetåret 2019 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 2 förstudier och 15 projekt. Projekten har nu slutredovisats och korta sammanfattningar av projektens redovisningar publiceras här .