Året som gått 2019

Under året har Nämnden för hemslöjdsfrågor fokuserat på de prioriterade områdena immateriellt kulturarv, minoriteter, hållbarhet och projektbidrag inom området slöjd och handgjort skapande. Ett aktivt och innehållsrikt verksamhetsår går till ända samtidigt som planering av nästa år pågår för fullt.

Ett aktivt år med flera fokusområden är snart till ända, två regionala besök återstår veckan före jul. Först till Gotland för att diskutera en satsning på hållbar svensk ull, småföretagare och besöksmålsturism, sedan till Göteborg för att konfirmera fortsatt samarbete med Västra Götalandsregionen.

Förtecknade slöjdtekniker
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) kansli har arbetat med att sprida kunskap om UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet genom olika aktiviteter. Bland annat har vi initierat förteckningar av olika slöjdtekniker till den svenska gemensamma förteckningen Levande Traditioner. Tillsammans med Sörmlands museum och Hantverkslaboratoriet i Mariestad arrangerade NFH konferensen Att synliggöra det osynliga, en konferens om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk. Vidare har ett möte hållits inom ramen för noden traditionell hantverkskunskap och kanslichefen medverkade i region Västernorrlands och region Jämtland Härjedalens gemensamma kulturting med en föredragning om UNESCO konventionen och NFHs nodarbete. Mer om NFHs arbete med det immateriella kulturarvet finns att läsa här.

Fokus på svensk ull
NFHs nationella utvecklare för hållbarhetsfrågor har koncentrerat sitt arbete till svensk ull under året. Genom idogt nätverksarbete och kartläggning av ullbranschen tog arbetet ett kliv framåt under hösten då en två dagars branschträff arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län, Svenska Fåravelsförbundet, Ullkontoret, Ullförmedlingen och föreningen Ullvilja. Ullproducenter och spinnerier diskuterade tillsammans med företrädare för ett mycket intresserat svenskt näringsliv om hur svensk ull kan tas till vara och marknadsföras.

Kultursamverkansmodellens samverkansråd
Arbetet i samverkansrådet präglades initialt av Kulturrådets styrelses beslut att sänka bidraget till region Skåne mot bakgrund av regionens sänkning av kulturbudgeten. Detta var första gången principen om statens följsamhet i bidragsgivningen sattes på prov. Under hösten har fyra nya regionala kulturplaner beretts av samverkansrådets parter, vilket alltid är lika roligt och spännande! NFH är en av myndigheterna om ingår i kultursamverkansmodellens samverkansråd. Länk till annan webbplats.

Årets konferenser och seminarier
Årskonferensen 9-11 april för hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare genomfördes i samarbete med region Norrbotten. Konferensen startade i Jokkmokk med besök på Àjjte Länk till annan webbplats. - Svenskt fjäll, och samemuseum och Sameslöjdstiftelsen Länk till annan webbplats. Sami Duodji. Temat för årets konferens var Handgjord hållbarhet. Att flytta runt med årskonferensen är ett bra sätt att arbeta tillsammans med regionerna. År 2021 arrangeras konferensen i Östergötland tillsammans hemslöjdsförening och regionen.

För andra året bjöd NFH in regionala kulturchefer, strateger och huvudmän för hemslöjdskonsulenter/utvecklare till ett kunskapsseminarium den 20 november i Stockholm. Cirka 50 regionala företrädare deltog och årets tema var Att synliggöra deltagarkultur. Seminariet lyfte slöjd som deltagarkultur men också frågor kring hur kultur organiseras och skulle kunna organiseras samt vad det betyder för kulturområdet och det omgivande samhället.
Här är alla seminarer och konferenser som NFH genomfört under året.

Bidrag till projekt inom slöjd och handgjort skapande
Inför budgetåret 2019 skickades 72 ansökningar in till NFHs utlysning om projektbidrag. Det sammanlagda värdet av ansökningarna var 5,7 milj kr. Vid nämnden decembermöte beviljades 17 ansökningar som fick dela på de 1,4 milj kr NFH budgeterat till projekt. Projekten har redovisats under hösten. Här finns sammanställningar av redovisningarna samt länkar till artiklar och bilder för samtliga genomförda projekt: Redovisade projekt 2019

Stöd till romer och samer
Romska kulturcentret i Malmö beviljades under året verksamhetsbidrag för att kunna anställa en 50% nationell utvecklare i romskt hantverk. Verksamheten fortsätter under 2020 och har starkt fokus på unga vuxnas hantverkande och framtida entreprenörskap. Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji har under året liksom tidigare verksamhetsbidrag till stöd för samisk slöjd och slöjdare.

Podcasten Handgjort
För att sprida resultatet av och kunskap om de projekt NFH finansierat skapades podcasten Handgjort vars sex första avsnitt presenterar olika projekt som genomfördes under 2018. Säsong två av Handgjort kommer under 2020 och då vill vi bredda begreppet slöjd genom intervjuer med intressanta personer. Premiär för säsong två den 14 januari 2020!
Mer om podcasten Handgjort, och alla avsnitt som hittills publicerats, finns här.

Året som kommer 2020
Under 2020 blir den huvudsakliga prioriteringen för NFH Strategisk slöjd, en flerårig satsning tillsammans med slöjd och hantverkssfären i syfte att uppfylla målen i Agenda 2030.


För att få fortlöpande information om vad vi arbetar med; prenumerera på uppdatering av våra nyhetsartiklar! Läs mer och anmäl dig här!