Foto Ulf Huett

Beviljade projektbidrag 2020

Nio förstudier och sju projekt får dela på de 1,5 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade till projektstöd under 2020. Årets ansökningar speglade på många sätt det som sker i samhället, slöjden befinner sig inte i en egen bubbla. Slöjden arbetar ihop med arkitektur, industri, det görs appar och utforskas hur slöjd kan göra skillnad i lärande – slöjden är överallt!

Projekt är ett viktigt sätt för Nämnden för hemslöjdsfrågor att driva förnyelse och utveckling inom området. Ett ökat intresse för området slöjd och handgjort skapande märks i antalet ansökningar som skickas till nämnden. I år skickades det in 78 ansökningar till ett sammanlagt värde om 7,8 milj kr. Det blev till sist nio förstudier och sju projekt som fick dela på de 1,5 milj kr projektbidrag som nämnden beviljade för budgetåret 2020.

Nämnden för hemslöjdsfrågors främjandeanslag har i princip varit oförändrat i mer än tio år vilket leder till att nämnden måste börja omprioritera i sin redan befintliga verksamhet för att kunna fortsätta driva utveckling.

Förstudier

Hur schysst är schysst? – 50 000 kr
En undersökning och försök till sammanställning av vanligt förekommande pigment inom slöjd och byggnadsvård i Sverige. Hållbarhet är idag i stort fokus och det pratas om hållbar färg, men hur vet vi att den är hållbar? Kunskap om pigmentens faktiska innehåll och dess påverkan på människa och miljö i framställning och användning saknas.

Projektägare: Helena Bratt konst & hantverk, Rengsjö  (dnr NFH 2019-63)


Svensk Tweed – 50 000 kr
Förstudien har som mål att arbeta fram ett tweedgarn spunnet av svensk ull, specifikt spunnet för handvävning av tweedtyger. I nära kontakt med handvävare och spinnerier på Yttre Hebriderna kommer erfarenheter utbytas och kunskap hämtas in. En inventering av för projektet lämpliga ulltyper i Sverige tas fram och för att färgas, provspinnas på svenska spinnerier samt provvävas. Målet med projektet är dels ett svenskt tweedtyg, dels ett, av svensk ull, för handvävning specifikt spunnet garn för handvävning. Produktionen fokuserar på småskalighet och hållbarhet. 

Projektägare: Stefan Moberg, Bro  (dnr NFH 2019-69)


Korgen lyfter – 50 000 kr
Förstudien ska lyfta den mångfald av korgtraditioner som finns i Sverige. Inventera korgkunskap, korgslöjdare och materialsituationen i landet. Förstudien förväntas leda till ett flerårigt projekt med målet att öka intresset och kunskapen om korgar och inspirera nya slöjdare att ägna sig åt korgen. I förstudien ingår att projektera för ett större projekt med utbildning, seminarier och andra kunskapshöjande aktiviteter. Parallellt med förstudien skapas en vandringsutställning på temat korg och korgkunskap av de tre samarbetslänen Östergötland, Sörmland och Skåne.

Projektägare: Östergötlands läns hemslöjdsförening, Linköping  (dnr NFH 2019-70)


Slöjdinkubator – 50 000 kr
Förstudien ska kartlägga vilka behov som finns hos länets slöjdare, hur andra inkubatorer är uppbyggda och fungerar. Förstudiens mål är att utreda förutsättningarna för en inkubator utifrån behov av stödjande strukturer och kompetenser. Förstudien ska även klargöra hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för att driva den typen av verksamhet genom hemslöjdskonsulenterna.  Målet är att analysera förstudiens resultat och därifrån gå vidare med att gå vidare med att i projektform etablera och utvärdera en inkubator för slöjdare. 

Projektägare: Kalmar läns Hemslöjdsförening, Nybro  (dnr NFH 2019-98)


Arkitektonisk slöjd – 50 000 kr
”Vi är ett hantverkskollektiv som undersöker slöjden och skogen som arkitektoniskt uttryck i det offentliga rummet. Inom detta projekt vill vi göra det dels genom att använda traditionella storskaliga rumsliga slöjdtekniker som vi ger en samtida gestaltning, dels genom att förstora, förenkla och renodla slöjdade objekt som i en mängdverkan kan bilda rum. Vi kallar detta för Arkitektonisk slöjd och den Arkitektoniska slöjden ska vi placera på offentliga platser som är öppna för en mångfald av människor.  Målet med projektet är att utveckla den arkitektoniska slöjden och att tillgängliggöra slöjd och skogens material för så många som möjligt.”

Projektägare: Klara Isling, Johanneshov (dnr NFH 2019-102)     


Den täljda figurinens värden och uttrycksrymd – 45 000 kr
Ett samarbete mellan Clara Dackenberg och Ulrika Roslund Svensson. Täljprojektet har sin utgångspunkt i den täljda figurinens värden och uttrycksrymd med måleriet som en lekfull och illusionsskapande dimension. Genom en täljprocess genomsyrad av samtida och kulturhistoriska perspektiv på figurinen som företeelse och symbol vill täljerskorna lyfta mjuka och mer subjektiva värden inom träslöjd. Projektet skall resultera i tio till fjorton täljda figurer, även framställda i text och foto. Detta skall sedan fungera som ett underlag för att ta projektet vidare i en tänkt utställningsform. 

Projektägare: Ulrika Roslund Svensson, Mariestad (dnr NFH 2019-53)


Stitchez  - 45 000 kr
Det bästa sätet att lära sig att sy läder är från en mästare, en skicklig hantverkare som har lång erfarenhet av yrket. Men vad händer om man inte hittar en mästare? Kan man lära sig lika bra genom en app?  Förstudien ska undersöka förutsättningarna för att utveckla en app som dokumenterar, demonstrerar och lär ut sömnadstekniker för läderhanterverk genom en interaktiv 3D applikation.

Projektägare: ZUUR Agency AB, Järna  (dnr NFH 2019-64)       


Linoleum som bruk och återbruk – 40 000 kr
En linoleummatta ligger stilla på golvet även om den inte är limmad, med dekoration blir den lik traditionella mattor. Genom att måla/trycka på linoleum och bruka mönster med inspiration från Hälsingegårdarna vill projektet utveckla användningen av linoleum som bruk och - återbruk kombinerat med Hälsinglands mönsterskatt. 

Projektägare: Övre Hälsinglands hemslöjdsförening, Hudiksvall (dnr NFH 2019-75)


Om skogens outnyttjade potential – 40 000 kr
Dagens industriella skogsbruk gör att traditionella slöjdmaterial blir svårare att få tag i, vilket leder till att det blir allt svårare att utöva traditionell slöjd.  Hårdslöjdskonsulenterna i Västra Götaland vill därför anordna en seminariedag på Nääs som rör sig i skärningspunkten mellan slöjd, biologi, samhällsekonomi och design. Hur skulle frågan om tillgången på slöjdmaterial från skogen till ett större sammanhang kunna lyftas? Förstudien syftar till att få mer kunskap om hur skogens material skulle kunna utnyttjas bättre än det görs idag.

Projektägare: Västarvet, Vänersborg  (dnr 2019-87)

 

Projekt

Romskt hantverk 2.0 – 300 000 kr
Projektet har flera mål; dels forma grunden till en romsk hantverksutbildning, dels synliggöra romska ungdomar som kulturbärare. Tillsammans med romska ungdomar och Skånes Hemslöjdsförbund ska en grund till en det som skulle kunna utvecklas till en romsk hantverksutbildning läggas. Romska ungdomar som kulturbärare och arvtagare till en hantverkstradition ska synliggöras genom möten med allmänhet i olika sammanhang.Projektet har som grund den tidigare fleråriga satsningen Romskt hantverk igår, idag, imorgon som stöttats av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Projektägare: Romska Kulturcentret i Malmö, Malmö  (dnr NFH 2019-46)

 

Slöjdvägar – 210 000 kr
Projektet vill genomföra en bred slöjdsatsning, skapa en plattform för slöjd genom att öppna ett mångfaldsrum där besökarna får ta del av processer, tekniker, föremål, frågeställningar och berättelser och där barn och unga får stort utrymme. Projektet tar vara på tidigare erfarenheter från Kulturgatan i Bodafors och tre säsongers verksamhet. Aktiviteterna för år 2020 är utställning, föreläsningar, dagliga visningar, samtal, möten, endagarsworkshops och öppen verkstad. Projektet Slöjdvägar har beröringspunkter med och kommer att leda fram till en omfattande verksamhet med arbetsnamnet Ung verkstad.

Projektägare: Kulturgatan AB, Bodafors  (dnr NFH 2019-94)

 

AIDA II- arkiv som aktörer i samtiden – 200 000 kr
Det övergripande målet är att ta tillvara och synliggöra samiskt kulturarv. Utgångspunkt är 16 slöjdares- och konstnärers arkiv som etablerades mellan 2017-2019. Arkiven innehåller arkivalier, foto, film, materialprover, föremål. De mer specifika målen är att finna nya metoder för hur arkivmaterialet kan användas för att inspirera nya generationer av slöjdare men även forskare och en allmänhet och bidra till ny kunskapsproduktion. Ájtte museum aktiviteter: Vi har två blivande forskarstudenter som utifrån arkiven arbetar med egen duodji. Vi kommer att arrangera seminarier, workshop, utställningar, visningar och skriva artiklar. 

Projektägare: Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk (dnr NFH 2019-73)

 

Näverkompositer - förädling av spillmaterial från skogsindustrin – 121 125 kr
Studio Emma Dahlqvist söker projektbidrag för ett fortsatt arbete med björknäver som samtida designmaterial. Med utgångspunkt i tidigare materialexperiment vill projektet titta närmare på de restströmmar som uppstår inom skogsindustrin, mer specifikt näver från björk. Med hjälp av design ska metoder skapat för att förädla den näver som skrapas av träden vid avverkning och därefter går till förbränning i industrin. Genom att kombinera traditionell slöjdkunskap med digitala tekniker finns det stor potential att ge materialet nya användningsområden och funktioner.  

Projektägare: Studio Emma Dahlqvist, Häggenås    (dnr NFH 2019-111)

 

Vävverkstäder – 100 000 kr
Den 24-26 september 2020 anordnas VÄV 2020 i Halmstad. Vävmässan arrangeras vart tredje år och detta är den 15 vävmässan sedan starten 1986. Vävmässan besöks av väv- och textilintresserade från hela världen och är en kreativ mötesplats för den samtida vävningen.  Ett nytt grepp för Vävmässan 2020 är att visa bredden på hur vävning kan gå till genom att bjuda in ett antal vävare från olika kulturtraditioner och det immateriella kulturarv som ryms inom handvävningen. I uppbyggda verkstäder möter vävare besökarna. De visar och berättar, hur just deras sätt att använda redskap, material och vävteknik går till. Syftet är dels att involvera besökarna i hantverket för att ge ökad kunskap kring hur hantverket utförs, och hur material hanteras dels att skapa möten mellan de olika utövande vävarna.

Projektägare: Svenska Vävrådet, Linköping  (dnr NFH 2019-51)

 

Slöjd i lärande – 100 000 kr
Målet är att påvisa slöjdens bidrag till lärande, stärka slöjdens roll i skolan och att bredda synen på lärande och kunskap. Detta handlar om estetiska lärprocesser, multimodalitet, barns individuella behov och lärstilar. I en estetisk lärprocess använder man alla sinnen. Framförallt gör man kunskap till sin egen genom att aktivt bearbeta den på något sätt, exempelvis eget skapande. Att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Projektet kommer använda berättande och slöjd för att dessa båda har grundläggande kvaliteter för alla människor oavsett vem man är.

Projektägare: Region Jönköpings län, Jönköping (dnr NFH 2019-106)

 

Hantverksfilmfestival i Leksand – 50 000 kr
Genom film kan personer som inte varit i närheten av hantverk, slöjd eller design tidigare få en inblick i vad skapande kan innebära. En återkommande filmfestival med fokus på skapande blir en mötesplats som kan introducera, inspirera och koppla samman människor kring intresset och utvecklingen av hantverksområdet. Hantverksfilmfestivalen vill också synliggöra de möjligheter som finns till utbildning inom hantverks-, slöjd- och designområdet i Leksand. Leksands folkhögskola genomförde, tillsammans med Sätergläntan och YH-utbildningen Hantverkslärling, den första Hantverksfilmfestivalen i Leksand i mars 2019 med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Projektägare: Leksands folkhögskola, Leksand (dnr NFH 2019- 88)

 

Läs mer om att söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Nästa ansökningsperiod öppnar den 15 augusti 2020.