Slöjdicirkusfabriken 2003 Foto Daniel Grizelj

Slöjd i samverkansmodellen 2010-2018

Enligt Kulturrådets nya uppföljningsrapport om samverkansmodellen 2010-2018 framgår att av de årliga statliga och regionala bidragen 2018 gick i snitt 5 kronor per invånare till slöjdfrämjande - att jämföra med 7 kronor till filmområdet och 4-5 kronor till arkivverksamhet.

Ny rapport från Kulturrådet

I rapporten "Kultursamverkansmodellen - Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018" ger Kulturrådet för första gången en samlad bild av utvecklingen av kulturområdenas årliga bidrag fördelat på regioner.

Räknat per invånare har de statliga bidragen, mellan 2010 och 2018, i genomsnitt minskat med 3,5 procent. Samtidigt som de årliga regionala bidragen per invånare under samma period ökat
med i genomsnitt 20,1 procent. Rapporten visar att det, trots utvecklingsbidrag och tillfälliga
satsningar från statens sida, framförallt är regioner och kommuner som stått för expansionen i
modellen.

De årliga statliga och regionala bidragen till verksamheter för främjande av hemslöjd ökade
med 12,7 procent mellan 2010 och 2018 räknat i fasta priser. Den största ökningen skedde mellan 2012 och 2015 då ökningen var 11 procent jämfört med 2 procent mellan 2015 och 2018. De regioner som ligger i förvaltning, till exempel Västra Götaland, är inte med i rapporten vilket gör att alla siffror är lägre än det egentliga utfallet.

Nämnden för hemslöjdsfrågors kanslichef Friedrike Roedenbeck kommenterar:

Av rapporten framgår att det som finansieras via modellen är konsulent- och utvecklartjänster. I den mån någon ökning skett är det främst i form av löneuppräkning. Skillnaderna mellan regionerna kan hänföras till när staten bestämde att det ska finnas två konsulenter per län - oavsett folkmängd. Då det är kommuner och regioner som bidragit mest till hemslöjdsområdet finns det anledning att se på den framtida utvecklingen med oro.

Störst procentuell ökning för hemslöjdsområdet under perioden redovisades av Kalmar med 30 procents ökning. I tre regioner – Uppsala, Västerbotten och Västmanland – minskade bidragen något under samma period.

Av de årliga statliga och regionala bidragen gick fem kronor/invånare i genomsnitt till främjande av hemslöjd. Högst belopp per invånare redovisades av Region Jämtland på 12–13 kronor
per invånare, och lägst belopp i Skåne på 2–3 kronor per invånare.


Läs och ladda ned rapporten
Kultursamverkansmodellen - Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018 Länk till annan webbplats.


Kultursamverkansmodellen är en modell som infördes 2011 för fördelning av statsbidrag
till regionala kulturverksamheter. Sedan 2013 ingår alla regioner utom Region Stockholm i kultursamverkansmodellen. Kulturrådets rapport bygger på kvantitativa redovisningar från de 20 regioner som ingår i modellen.