Jönköpings läns museum 2009. Foto Helene Wallin

Viktiga resultat redovisade

Nämnden för hemslöjdsfrågor har nu lämnat sin verksamhetsredovisning till Kulturdepartementet och redovisar där hur myndigheten lyckats nå de mål som regeringen angav i förra årets regleringsbrev.

Nämnden för hemslöjdsfrågor bedriver främjande genom organisations-, verksamhets- och projektbidrag. Målgrupper för bidragsgivningen är föreningsliv, re­gional hemslöjdsverksamhet, nationella minoritets- och urfolksorganisationer samt slöjdföretagare.

Främjandearbete bedrivs även genom seminarie- och konferensverksamhet, ofta i samverkan med region eller ideellt föreningsliv. En viktig del av främjandet handlar om nätverkande med andra myndigheter, regioner, orga­nisationer och institutioner där Nämnden för hemslöjdsfrågor även fungerar som expert på hemslöjdsområdet med nationell överblick.

Den yttersta målsättningen för Nämnden för hemslöjdsfrågors främjande­verksamhet är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av slöjd och hantverk i hela landet på ett likvärdigt sätt. Under det gångna året har särskilt fokus lagts på arbete med hållbarhet, riktat mot svensk ull, romskt hantverk och det immateriella kulturarvet.

Varför främjar Nämnden för hemslöjdsfrågor svensk ullhantering, romskt hantverk och traditionell kunskap?

I takt med det ökade intresset för hållbarhetsfrågor och insikten om behovet av åtgärder för att nå FNs klimatmål har även intresset för lokalt producerade råvaror ökat, en sådan råvara är ull. Ull och lin är de traditionella inhemska råvaror som dominerar det textila slöjdandet. Efterfrågan på svensk ull kommer även ifrån konstvävnadssektorn, outdoorföretag och svenska modeföretag. I Sverige saknas en formaliserad ullbransch som kan driva samordnings och utvecklingsfrågor vilket fick Nämnden för hemslöjdsfrågor att anställa en nationell utvecklare för att driva denna typ av frågor.

Fokus på svensk ull
Nämnden för hemslöjdsfrågors nationella utvecklare för hållbarhetsfrågor har under 2019 koncentrerat sitt arbete till svensk ull. Genom idogt nätverksarbete och kartläggning av ullbranschen tog arbetet ett kliv framåt under hösten då en två dagars branschträff arrangerades i samarbete med ullbranschen och ett mycket intresserat svenskt näringsliv hur svensk ull kan tas till vara och marknadsföras. Hösten 2020 kommer en internationell konferens att genomföras på Gotland; Baltic Wool Conference. Länk till annan webbplats.

Romskt hantverk är en intressant del av det svenska kulturarvet, som inte varit särskilt synligt och som i takt med romers integration i majoritetssamhället hamnat i skymundan. Nämnden för hemslöjdsfrågor ser med stor tillfredställelse hur intresset för hantverket utvecklas såväl inom den romska gruppen som inom traditionell slöjd och den utveckling som den ökade synligheten kan leda till. Att återuppta tekniker och traditioner utvecklar såväl kulturarvet som möjligheter till utbildning och näringsverksamhet.

Stärkt struktur för romskt hantverk
Romska Kulturcentret i Malmö beviljades under året verksamhetsbidrag för att kunna anställa en 50 % nationell utvecklare i romskt hantverk vilket stärkte det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Verksamheten fortsätter under 2020 och har starkt fokus på barn och unga vuxnas hantverkande och framtida entreprenörskap.


Att föra kunskap vidare till kommande generationer är vad UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet handlar om. Att föra vidare, bygga på och utveckla kunskap är nödvändigt för samhällsutvecklingen och förståelsen för vår historia, samtid och framtid.

UNESCOs konvention om immateriellt kulturarv
Slöjd är ett levande kulturarv som används, utvecklas och bevaras. Nämnden för hemslöjdsfrågor har under 2019 intensifierat arbetet med slöjdens immateriel­la kulturarv genom en rad främjarinsatser. Som resultat av insatserna tycker myndigheten sig se ett större regionalt engagemang i frågan. Nämnden för hemslöjdsfrågor har initierat förteckningar av olika slöjdtekniker till den svenska gemensamma förteckningen Levande Traditioner Länk till annan webbplats.. Myndigheten var också en av arrangörerna bakom konferensen Att synliggöra det osynliga – om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk som hölls på Sörmlands museum våren 2019. Konferensen tog sin utgångspunkt i UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet och var inriktat på dokumentation och kunskapsför­medling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper. Glädjande var att konferensen samlade deltagare från flera olika områden inom kulturarvssektorn så som personal från olika museer, hemslöjdskonsulenter, utö­vare, forskare och föreningsliv.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att främja hemslöjd det vill säga ska förutsättningar för och understödja utveckling av hemslöjd i hela landet. Det innebär att myndigheten både har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområdet. Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjd som kulturområde.