Nämnden för hemslöjdsfrågor har svarat på remiss

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har nyligen svarat på två olika remisser, senast Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353. Remissen avser det förslag till omsättningsbaserat stöd riktat mot företagare med enskild firma, en grupp som inte omfattats av tidigare stödåtgärder.

NFH är positiva till att ett särskilt stöd riktas till företagare med enskild firma men anser att beloppsgränsen för att få söka stödet är satt på en nivå som utesluter en stor del av de kombinatörer som i hög utsträckning utgör det slöjd-, hantverk- och kulturarvsfältet.

”Nämnden för hemslöjdsfrågor föreslår att mot bakgrund av att den genomsnittliga nettoomsättningen för enskilda näringsidkare inom konstnärlig/kulturell verksamhet är 129 tkr och för bibliotek/arkiv/ museum 127 tkr bör den föreslagna minimiomsättningen för att få söka stödet sänkas till 150 tkr. Med 200 tkr som lägsta omsättning för att få söka stödet riskerar man att återigen lämna enskilda företagare inom bland annat kulturarvsfältet utanför stödinsatser och därmed riskeras att 10 000-tals livskraftiga företag tvingas avveckla på grund av akut likviditetsbrist.”

Länk till remissen

NFH har även svarat på remissen Remissvar gällande Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning SOU 2020:27

Länk till remissen