Slöjd i det offentliga rummet: Allemansmöbler 2020 - Sigfridsleden. Projektägare Klara Fahrman  och Klara Isling

Allemansmöbler. Klara Fahrman och Klara Isling @allemansmobler (beskuren bild)

Året som gått och året som kommer

Under det gångna året har även Nämnden för hemslöjdsfrågor ställts inför en snabb omställning av verksamheten till digitala lösningar. Starkt fokus har även lagts på de svårigheter som pandemin inneburit för slöjdföretagare och professionella utövare. En ny och delvis annorlunda verklighet kräver omställningar när väl beprövade modeller och arbetssätt inte längre fungerar. Inför det kommande året har nämnden därför beslutat om en gradvis omfördelning av sitt främjandeanslag.

Ur Nämnden för hemslöjdsfrågors perspektiv har 2020 varit ett mycket aktivt år där vi (på gott, inte ont) i faslig fart fått ställa om till en helt digital verksamhet. Runda bordssamtal, konferenser och seminarier har genomförts som planerat, men på digitala mötesplattformar. Detta har inneburit fler deltagare, deltagare som tidigare haft svårt att komma till fysiska möten och även flera ”nya röster” i samtalen. Vi är helt på det klara med att vi fortsatt kommer att hålla fast vid den digitala verklighet vi kastades in i på grund av pandemin. De digitala lösningarna har så många förtjänster när det kommer till ”allas rätt och möjlighet att deltaga”. Naturligtvis kommer vi även att arrangera fysiska möten när så är möjligt igen.

Kristider för slöjdföretagare

Pandemin och dess extremt snabba påverkan på samhället och människornas beteende har inneburit ett starkt fokus på näringsfrågorna. Över en natt försvann stor del av många professionella kulturutövares inkomst. Regeringen har i rask takt skapat krispaket, tyvärr har kategorin slöjdare/ hantverkare/ kulturarvspraktiker och allehanda kombinatörer kommit i kläm på grund för höga omsättningskrav för att kunna omfattas av statligt stöd.

I början av året genomförde Nämnden för hemslöjdsfrågor enkäter bland professionella utövare och tjänstepersoner inom slöjdsfären och med detta som grund beslutade nämnden på senvåren att göra en extra projektmedelsutlysning riktad mot professionella utövare och kulturarv. Gensvaret blev enormt och framför allt fick myndigheten kontakt med ett mycket stort antal personer som inte tidigare sökt bidrag.

Myndigheten har återkopplat till riksdag och regering angående pandemins konsekvenser för området i sin helhet, professionella utövare, föreningsliv och regionala främjare.

Beslut om omfördelning

En ny och delvis annorlunda verklighet kräver omställning av oss alla, plötsligt fungerar inte längre väl beprövade modeller och arbetssätt. Ur denna omställning kommer ny verksamhet att spira medan annat kommer att ha svårare att snabbt ställa om och anpassa sig till förändrade villkor.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har beslutat att inom sina givna ramar arbeta med omställning för att dels kunna ta till vara de positiva effekter pandemin haft, läs snabb digitalisering, dels för att inte förlora professionella utövare som står utan inkomst. Det är också viktigt för myndigheten att kunna bejaka all den kreativitet och slöjdutveckling vi fått ta del av under de senaste 9 månaderna.

En omfördelning kommer därför gradvis att ske från organisations- och verksamhetsbidrag till projektbidrag med inriktning på professionella utövare. Det kommer även att innebära att totalt två utlysningar under genomförs under 2021, en på våren och en på hösten.

Slöjden tar plats på nya platser

En kort sammanfattning av året i övrigt skulle kunna vara att intresset för att ”göra” har ökat, vi ser hur slöjdande, hantverkande, pyssel tar plats i alla kanaler och sammanhang. Även intresset för den svenska ullen och dess förädling är mycket stort och börjar nu formeras till något som skulle kunna bli en bransch - många krafter arbetar tillsammans för den utvecklingen.

Slöjdens publiceringsformer mångfaldigas, till del på grund av digitalisering men också utifrån andra plattformar och idéer, det offentliga rummet börjar tas i anspråk av slöjden på ett nytt och intressant sätt. Till exempel kommer artikelns bild från projektet Allemansmöbler där tre sittmöbler slöjdades till tre olika vandringsleder - mer om projektet på @allemansmobler Länk till annan webbplats.

Myndigheten ser också ett ökat intresse för frågor kring kultur och hälsa samt FNs klimatmål och Agenda 2030.

Digital slöjdgemenskap når många

Ur perspektivet regionalt främjande av hemslöjd har den digitala omställningen kunnat ses som en ny arbetsmetod och varit ett riktigt glädjeämne under året. Fler goda exempel på att med sociala media som mötesplats och visningsarena erbjuda alla som vill att deltaga i ett gemensamt projekt har genomförts, till exempel broderiutmaningen Djur och odjur, odlingsinitiativet 1 kvm lin och tidigare stickuppropet Dela vantar. Det enskilda utövandet sker runt om i landet men hålls samman genom en ”community” i sociala media och nyhetsbrev för gemensam kunskapsinhämtning. Plötsligt deltar hundratals människor i ett gemensamt projekt och lärande! Vi hoppas på ett hårdslöjdsprojekt i den andan!

God Jul & Gott Nytt År!