Gör det själv- verkstad 2009, Jönköpings läns museum

Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet gjort en genomlysning av de regionala museerna och förutsättningarna för deras verksamhet.

De regionala museerna har en lång historia och har vuxit fram ur civilsamhället. Riksantikvarieämbetets rapport beskriver de förändrade förutsättningarna för museernas verksamhet och de utmaningar de står inför idag. Rapporten lyfter fram regionmuseerna som ett särskilt museikoncept med funktion som nod för regionens konst, kultur- och naturarv. Regionmuseerna utför både egen verksamhet och främjar hela regionens kulturarvsarbete.

Rapporten redogör övergripande för regionmuseernas förutsättningar och verksamhet samt större samhällsförändringar som påverkar dessa. År 2020 blev ett annorlunda år och i rapporten berörs även pandemins påverkan på museisektorn generellt, det är ännu inte möjligt att se alla konsekvenser av hur coronapandemin påverkat.

Det finns 24 regionmuseer, även kallade länsmuseer. Museerna är en del av regional infrastruktur för kultur och genom arbetet med kulturplanerna blir verksamheten känd och öppnar för bred samverkan. Museerna på Gotland, i Sörmland, Uppsala, Västernorrland och Örebro är huvudmän för regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har ingått i en av utredningens referensgrupper.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets uppdrag och rapport: Regeringsuppdraget om de regionala museerna redovisas | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Länk till annan webbplats.