Foto: Ellinor Hall

Uppföljning av coronakrisens påverkan inom slöjdområdet

Nämnden för hemslöjdsfrågor följer upp förra årets enkät riktad till egenföretagare inom slöjdsfären om hur de påverkas av coronakrisen. Hur har situationen utvecklat sig under det gångna året?

I mars 2020 frågade Nämnden för hemslöjdsfrågor hur frilansande slöjdföretagare, slöjdare, kursledare med flera påverkades av coronakrisen. De svar som inkom utgjorde en värdefull grund för flera skrivelser till regeringen samt den extra utlysning av projektbidrag riktad till egenföretagare inom slöjd och hantverk som genomfördes våren 2020.

Uppföljning genom ny enkät

Nu önskar myndigheten följa upp förra årets enkät för att få en uppdaterad bild hur situationen har utvecklat sig för yrkesverksamma inom slöjdsfären. Dessa frågor ställs i årets enkät:

  1. Hur påverkas du som egenföretagare, slöjdutövare/kursledare/föreläsare av den pågående coronakrisen?
  2. Får du ersättning när uppdrag eller evenemang ställs in eller skjuts fram?
  3. Har du kunnat söka från någon av de statliga krisstöd som hittills utlysts?
  4. Har du hittat andra lösningar (ex. digitalt) för att hålla din verksamhet igång?
  5. Vilken sorts stöd skulle vara mest värdefullt för ditt företagande?
  6. Något annat du vill tillägga?

Svara på enkäten här Länk till annan webbplats.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser att det är viktigt att föra bilden vidare så att även slöjden kan omfattas av de stöd till olika områden som tas fram. Vi hoppas på många svar för att kunna bearbeta och sammanställa svaren till regeringen och berörda myndigheter.

Ny utlysning i vår

I vår kommer ännu en utlysning om stöd till egenföretagare inom slöjd och hantverk. Önskar du få besked om när den öppnar och hur du kan söka, ange din mailadress i enkäten eller prenumerera på våra nyhetsbrev.

Branschorganisation saknas

- Då det saknas en branschorganisation, en samlande röst från slöjdhåll, när man nu tar fram krisstöd för att olika områden ska tryggas så är det viktigt att även slöjden omfattas av de åtgärder som vidtas, säger Nämnden för hemslöjdsfrågors kanslichef Friedrike Roedenbeck.

Flera branschorganisationer inom kultursektorn har på ett kraftfullt sätt uppvaktat regeringen och Nämnden för hemslöjdsfrågor ser att det är viktigt att även slöjdsfärens utmaningar skildras.