Gemensam plattform för svensk ull

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser behov av en gemensam plattform för svensk ullnäring där kompetens och erfarenheter samlas och samverkar.

Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsatte 2019 en nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullnäringsfrågor. Så här långt i utvecklingen ser Nämnden för hemslöjdsfrågor liksom många andra aktörer behovet av en gemensam plattform för ullnäringen i landet. En arena för information, fortbildning och kunskap, affärskontakter, forskning, innovation och konsumentvägledning. Områden som forskning, innovation, internationella kontakter och möjligheter till samverkan utvecklas snabbt i vår omvärld.

Regionala projekt

Ett tiotal regionala projekt har de senaste åren drivits av hushållningssällskap, länsstyrelser, föreningar och organisationer i syfte att ta tillvara svensk ull. All ull går att använda, det gäller att hitta rätt användningsområde. Ull kan bli allt från täckmaterial och gödselpellets i trädgården till slitstarka möbeltyger, filtar och mattor. Nya användningsområden utvecklas och undersöks ständigt.

Samverkan och kunskapsbank

Sveriges ullindustri är liten. Företagen har sällan mer än fem anställda och fårgårdarna är ofta små, vilket ger utmaningar för logistik och samverkan för insamling av ullen. Där skulle samverkan under ett paraply ge möjlighet att förhandla om fraktavtal och transporter, vilket inte är lika enkelt för en enskild aktör. En plattform för affärs- och industriutveckling skulle kunna samla branschen för information, fortbildning och kunskapsinhämtning.

En gemensam plattform ska dessutom fungera som en kunskapsbank med möjligheter till utbildningar för fårägare och andra aktörer. Där har t.ex Svenska Fåravelsförbundet redan tagit en viktig roll. Även konsumentledet behöver relevant kunskap och information för att öka intresset för att handla mer lokalt. Kontakter mellan det hantverksmässiga och industrin är oerhört värdefull – här finns kunskap att dela och föra vidare.

Forskning och utbildning

En översyn av behov av utbildningar inom området och kontakter med olika utbildningsinstanser (yrkeshögskolor, naturbruksskolor, universitet m.fl.) är av stor vikt.

En plattform för svensk ull ska även förmedla forsknings- och innovationsrapporter gällande exempelvis klimatpåverkan, användning av antibiotika och andra studier som görs på området, både nationellt och internationellt.

Europeisk ullgrupp

Sverige behöver en representant som har internationella kontakter och aktiviteter i omvärlden för att följa med i utvecklingen. Det händer mycket på ullområdet i Europa just nu, en europeisk ullgrupp är på väg att bildas med säte i Belgien, EWA (European Wool Association).

Agenda 2030

Under de senaste 10 åren har intresset och utvecklingen för att tillvarata svensk ull ökat. Vi ser hur arbetet med mathantverk skjutit i höjden och det är enkelt att dra paralleller till ullnäringen. Konsumenter vill göra mer hållbara val och företagens konkurrenskraft ligger till stor del i dag i dess hållbarhetspolicy. Transparens och spårbarhet har blivit nyckelord. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 kan på många områden kopplas till ullnäringen.

En plattform för svensk ull behövs

Sammantaget ser Nämnden för hemslöjdsfrågor behov av en arena där kompetens och erfarenheter samlas och samverkar inför t.ex större nationella satsningar så att resultat kommer fler till del, inte enbart regionalt och/eller i enskilda företag. För att se en långsiktigt hållbar utveckling behövs en part som förvaltar lösningar och resultat från olika håll och vidareutvecklar dessa. Detta skulle ge en helhetsbild av vilka insatser som bör göras och minimera risken för att olika delar faller mellan stolarna.

En plattform för svensk ull skulle kunna vara verksam inom följande områden:

  • Öka medvetandet om ullens användningsområden och potential
  • Skapa opinion, vara en remissinstans och agera i debatt och olika politiska frågor
  • Hålla kunskap om material, tekniker och användningsområden levande
  • Främja utbildning, innovation och forskning
  • Utveckla internationella kontakter
  • Främja affärs- och industriella kontakter inom området
  • Verka för landsbygdsutveckling och KKN-frågor

Hör av dig!

Skulle det vara intressant för ditt företag att en plattform av detta slag kommer till och skulle du vilja medverka till det? Hör gärna av dig till nationell utvecklare Annkristin Hult om detta är intressant för dig!

Kontakt
Nationell utvecklare
Annkristin Hult
annkristin.hult@nfh.se