Lek i staden Foto Helena Hansson

Foto: Helena Hansson

Forskningsprojekt om barns lek

Sedan årsskiftet 2021 medverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor i forskningsprojektet Lek i staden. Eftersom ett ökande antal av världens barn bor i städer, blir deras rättigheter att leka, delta i kulturlivet och uttrycka sig angelägna frågor för hållbar stadsutveckling.

Projektet Lek i staden, med bas på HDK-Valand, Göteborgs universitet, utforskar nya konstnärliga designmetoder för att skapa offentlig arkitektur och design för lek och rekreation samt nya sätt att organisera barns deltagande i stadsutveckling.

Den huvudsakliga metoden är samslöjd och två spår undersöks parallellt; (1) att "hacka" befintliga stadsstrukturer för "on-the go" samt (2) samslöjda (co-crafting) temporära strukturer för lek, odling och samt möblering av det publika stadsrummet.

Vi ifrågasätter lekplatsen som ett dedikerat och isolerat utrymme som skiljer och ’tämjer’ barn i staden och begränsar deras demokratiska agens genom det ofta sena och kortsiktiga engagemanget i vuxendominerade offentliga designresultat.

Projektet utforskar ett metodologiskt ramverk för hur barn och ungas röster kan göras hörda i gestaltningsprocesser som berör deras närmiljö.

Arbetet sker primärt i Linnarhult, ett område i Nordöstra Göteborg där en växande gemenskap håller på att formas kring organisationen Eco Agroforestry Center.

Lek i staden arbetar mot att forma ett ramverk för deltagande design som implementerar FN: s barnkonvention om barnets rättigheter (som blev svensk lag 1 januari), 2020, samt FN:s Hållbarhetsmål 11, Hållbara städer och samhällen.

Fem partners samverkar:

  • HDK-Valand
  • Västra Götalandsregionen
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor
  • Eco-Agroforestry Center
  • Kompan.

Forskningsprojektet inkluderar en forskargrupp bestående av sex forskare – fem från HDK-Valand och Otto von Busch från Parsons School of Design i USA (Nämnden för hemslöjdsfrågor).

Projektet pågår fram till november 2023 och finansieras av FORMAS inom ramen för Gestaltad livsmiljö med en budget på 4 miljoner.