Materialexperiment. Projekt Näverkompositer, 2020. Studio Emma Dahlqvist

Nya pengar gav en mångfald av projekt och aktörer

Under 2021 har Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljat över 70 projekt inom slöjd- och hantverksområdet, vilket är en kraftig förstärkning av myndighetens bidragsgivning samt inneburit en mångfald av nya projekt och aktörer.

Slöjd och kulturhantverk var av de områden som drabbades hårt av coronapandemin. På grund av höga krav på omsättning och det initiala uteslutandet av företagare med enskild firma omfattades inte kategorin slöjdare, hantverkare och kulturarvspraktiker av regeringens krispaket i någon större omfattning.

Kristider för slöjdföretagare
Nämnden för hemslöjdsfrågor gjorde under 2020 en extra projektutlysning som fick ett aldrig tidigare skådat gensvar. Myndigheten vidgade genom detta sitt nätverk och sina kontakter till många nya personer och organisationer som verkar inom slöjdområdet. Det stod klart att både bredd och omfattning av området och dess behov var så mycket större än vad myndighetens resurser kunde svara upp mot.

Omprioritering och utökat anslag
En översyn och omprioritering av myndighetens bidragsgivning gjordes inför 2021. Tillsammans med den höjning som gjordes av Nämnden för hemslöjdsfrågors anslag sommaren 2021 har en utökning och kraftig förstärkning av stöd till projekt inom slöjd- och hantverksområdet kunnat göras. Den ökade bidragsgivningen har gett stöd till yrkesverksamma utövare men även syftat till att vidga arrangörskap, utveckla nya platser och sammanhang för slöjd- och kulturhantverksområdet.

Förstärkning av antal beviljade projekt
I snitt har nämnden tidigare haft utrymme att bevilja 15-20 projekt av olika storlek per år. I och med förstärkningen har myndigheten enbart under 2021 beviljat över 70 projekt som nu är i gång och ska vara redovisade före årets slut. Detta ska jämföras med de sammanlagt 60 projektansökningar som beviljades åren 2018-2020.
Under 2020 inkom drygt 240 ansökningar om projektstöd till Nämnden för hemslöjdsfrågor varav det endast fanns utrymme att bevilja 24 av dem. Under 2021 har sammanlagt 288 ansökningar inkommit varav 78 har beviljats, vilket innebär en beviljandegrad på 27% vilket är i paritet med Konstnärsnämndens motsvarande siffra.

Projektutlysning inför 2022
Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning av projektbidrag inför 2022 är öppen till 15 oktober 2021. Utlysningen riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra ett- eller fleråriga projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer.


Bild från projektet "Näverkompositer – förädling av spillmaterial från skogsindustrin" - Studio Emma Dahlqvist⁠⁠ som beviljades stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor år 2020.

Myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor har som uppdrag att främja hemslöjd. I arbetet med att nå verksamhetsmålet är utlysandet av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt samt utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.