Foto: Mats Pallin

Krisstöd till kulturen

Kulturrådet har nu en krisstödsutlysning öppen som särskilt riktar sig till kulturområden som i låg grad sökt stöd ur tidigare utlysningar. Nämnden för hemslöjdsfrågor ser att slöjd, konsthantverk och bild/form är sådana områden.

Krisstöd att söka hos Kulturrådet som kan passa områdena slöjd, konsthantverk och bild/form.

Utlysningen omfattar 300 miljoner kronor och ansökningstid är 13 september - 4 oktober 2021.

Juridiska personer (företag, föreningar, stiftelser) och enskilda näringsidkare kan som kulturaktörer/arrangörer söka bidrag för genomförande av strategiska insatser och projekt som främjar kulturområdets och/eller den egna verksamhetens återhämtning, återstart och anpassning. Det skulle kunna innebära projekt som handlar om tillfälliga insatser för kompetensutveckling, att stötta medlemmar, internationellt nätverkande, nya försäljningsplattformar eller liknande.

Ideell verksamhet och centrala amatörkulturorganisationer kan söka för sin verksamhet. Många som arbetar ideellt har inte sökt krisstöd då de inte trott att stödet är riktat till dem. Ideella arrangörer som anordnar professionella kulturevenemang är en viktig målgrupp för stöden då dessa utgör en betydande del av kulturens infrastruktur utanför storstäderna

Nationella minoriteters kulturverksamhet som bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse kan söka. En juridisk person eller enskild näringsidkare som i sin verksamhet verkar för att någon av Sveriges fem nationella minoriteter, judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar eller tornedalingar, ska behålla och utveckla sin kultur och vars verksamhet utifrån en sammanvägd bedömning är av nationell kulturpolitisk betydelse.

Kulturrådet kommer särskilt prioritera aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen och bevarar kompetens inom sektorn. Med ordet central menas aktörens betydelse inom respektive bransch, dess geografiska tillhörighet och dess lokala, regionala och nationella påverkan, inte enbart storlek på verksamhet eller omsättning.

Kulturrådet kommer bl. a. prioritera ansökningar från:

  • professionella fria kulturaktörer som inte kan få annat statligt stöd,
  • aktörer som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Sök stöd som motsvarar behoven inför återstart! Inom bildkonst, form, slöjd och konsthantverk söks låga belopp i jämförelse med andra konstområden.

Länk till utlysningen
Krisstöd till kulturen (kulturradet.se) Länk till annan webbplats.

Öppet webbinarium
Den 21 september kl 12-13 öppet webbinarium om nya krisstödet och ansökningsblankett. Webbinariet kan ses i efterhand på Kulturrådets webbplats.