Korsstygnsbroderi Tillväxtverket

Korsstygnsbroderi, Tillväxtverket

Verksamhetsredogörelse 2023

Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar strategiskt för att främja slöjd och hantverk på uppdrag av regeringen. Myndigheten är liten och området stort och vitalt. Det gångna året uppvisar en ökad efterfrågan på Nämnden för hemslöjdsfrågors tjänster och utlysningar vilket medfört en problematiskt låg grad av beviljande av projektmedel.

Verksamhetsredogörelse för 2023 är inskickad till Kulturdepartementet. Nämnden för hemslöjdsfrågor har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom slöjd- och hantverksområdet. I verksamhetsredogörelsen ska myndigheten redovisa hur den arbetat med givna mål och uppdrag i regleringsbrevet.

Under året har myndigheten målmedvetet arbetat utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjd som kulturområde samt, inom befintliga ramar, att utveckla målen för största möjliga effekt. Myndigheten är liten och områ­det är stort, budgeten har inte utvecklats i takt med kostnadsökningarna och den ökade efterfrågan på myndighetens tjänster och utlysningar.

Bidragsgivning för främjande av hemslöjd

Myndighetens bidragsgivning ger fältet möjlighet till utveckling som annars hade varit svår att finansiera. Området slöjd och kulturhantverk är stort och aktivt men resurserna är små. Nämnden för hemslöjdsfrågors låga grad av beviljande av projektmedel (15%) är problematisk då inte många andra bidragsgivare är riktade mot denna målgrupp,

De grupper som nåtts av Nämnden för hemslöjdsfrågors bidragsgivning för 2023 kan delas in i tre kategorier; yrkesverksamma, institution/utbildning och föreningar. Sett till den totala bidrags­givningen har föreningar tilldelats medel i samtliga bidragsformer, institutioner ur två och yrkesverksamma slöjdare endast från projektbidrag.

Diagrammet visar att drygt hälften av bidragsgivningen går till föreningsliv, fördelat på organisations-, verksamhets- och projektbidrag. Som en del av Nämnden för hemslöjdsfrågors anslag ap.2 Främjande av hemslöjd fördelades år 2023: organisationsbidrag 3 000 tkr, verksamhetsbidrag 1 900 tkr och projektbidrag 3 570 tkr.

Enligt regleringsbrevet undantas Nämnden för hemslöjdsfrågor från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska därför enbart lämna en verksamhetsredogörelse till Kulturdepartementet senast den 22 februari varje år.