Om NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, ledamöter 2017

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att främja hemslöjd. Viktiga samarbetsparter för myndighetens arbete är landets regioner, civilsamhällets organisationer och andra kulturmyndigheter.

En myndighet som främjar hemslöjd

NFH stärker hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv.

NFH fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet i form av verksamhets- och organisationsbidrag samt årliga projektbidrag.

En viktig del av arbetet är information, utbildning och samverkan med regionala hemslöjdskonsulenter, civilsamhällets organisationer och andra kulturmyndigheter.

NFH omvärldsbevakar och sprider information rörande slöjdområdet samt anordnar konferenser och seminarier.

Nämnd och kansli

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en nämndmyndighet vilket innebär att nämnden har fullt ansvar. Nämndledamöterna utses av regeringen. Nämnden ansvarar för myndighetens verksamhet och fattar beslut om fördelning av bidrag samt tillsätter kanslichef.

Kanslichefen är myndighetschef och ansvarar inför nämnden för den löpande verksamheten. Kanslichefen ingår inte i nämnden men är föredragande på nämndens möten.

Nämnden, som utses av regeringen för en period av tre år, består av nio ledamöter. De representerar olika samhällssektorer och intressen och kommer från hela landet. Ledamöter för perioden 2016-2019 är;

Ordförande
Tina Ehn, fd riksdagsledamot, Hunnebostrand

Vice ordförande
Zandra Ahl, konsthantverkare, Stockholm

Ledamöter
Anneli Palmsköld, lektor, Halmstad
Frida Arnqvist Engström, journalist, Stockholm
Hanna Råman, konstnär, Vittangi
Johan Bursell, slöjdlärare, Örebro
Jögge Sundqvist, slöjdare, Umeå
Love Jönsson, museichef, Göteborg
Pratik Vithlani, verkställande direktör, Stockholm

Nämndens frågor bereds av ett kansli om 2,5 tjänster som även arbetar med den löpande verksamheten. NFH är också arbetsgivare till ett par nationella utvecklartjänster som har sin arbetsplats vid kansliet.

NFH har sitt kansli hos Tillväxtverketlänk till annan webbplats i centrala Stockholm som svarar för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt viss administrativ service.

Historik

NFH blev en självständig myndighet 1981 efter förslag från en statlig utredning som 1979 la fram betänkandet Hemslöjd — kulturarbete, produktion, sysselsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (PDF).

Nämnden tillhör sedan 1992 Kulturdepartementet, innan dess Industridepartementet.

Läs mer i utredningen från 2012 Nationell samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för hemslöjdfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster