Om NFH

Projekt En farkost för mönster och yta 2021 - Daniel Lundberg

Projekt En farkost för mönster och yta 2021 - Daniel Lundberg

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att främja hemslöjd. Viktiga samarbetsparter för myndighetens arbete är landets regioner, civilsamhällets organisationer och andra kulturmyndigheter.

En myndighet som främjar hemslöjd

NFH stärker hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv.

NFH fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet i form av verksamhets- och organisationsbidrag samt årliga projektbidrag.

En viktig del av arbetet är information, utbildning och samverkan med regionala hemslöjdskonsulenter, civilsamhällets organisationer och andra kulturmyndigheter.

NFH omvärldsbevakar och sprider information rörande slöjdområdet samt anordnar konferenser och seminarier.

Nämnd och kansli

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en nämndmyndighet vilket innebär att nämnden har fullt ansvar. Nämndledamöterna utses av regeringen. Nämnden ansvarar för myndighetens verksamhet och fattar beslut om fördelning av bidrag samt tillsätter kanslichef.

Kanslichefen är myndighetschef och ansvarar inför nämnden för den löpande verksamheten. Kanslichefen ingår inte i nämnden men är föredragande på nämndens möten.

Nämnden, som utses av regeringen för en period av tre år, består av nio ledamöter. De representerar olika samhällssektorer och intressen och kommer från hela landet. Ledamöter för perioden 1 juli 2022 - 30 juni 2025 är;

Ordförande
Verksamhetschefen
Bertil Björk, Malmö

Ledamöter

Konsulten
Christin Sundberg Carendi

Fil. dr i etnolog
Charlotte Hyltén-Cavallius

F.d. museichefen
Karin Lindvall

Administrative chefen
Henrik Orrje

Docenten i konst- och bildvetenskap
Johanna Rosenqvist

Länshemslöjdskonsulenten
Felix Wink


Nämndens frågor bereds av ett kansli om 2,5 tjänster som även arbetar med den löpande verksamheten. NFH är också arbetsgivare för en nationell utvecklartjänst med inriktning slöjd- och hållbarhetsfrågor och fokus på ull som har sin arbetsplats vid kansliet.

NFH har sitt kansli hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats. i centrala Stockholm som svarar för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt viss administrativ service.

Historik

NFH blev en självständig myndighet 1981 efter förslag från en statlig utredning som 1977 la fram betänkandet Hemslöjd — kulturarbete, produktion, sysselsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PDF).

Nämnden tillhör sedan 1992 Kulturdepartementet, innan dess Industridepartementet.

Läs mer i utredningen från 2012 Nationell samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.