Remissvar

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, svarar på olika remisser som berör vår verksamhet. Här finns de två senaste årens remissvar från NFH.

2020

Remissvar gällande Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353PDF

Remissvar gällande Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning SOU 2020:27PDF

2019

Remissvar gällande Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet Dnr 2019/01860/KOPDF

2018

Medskick till Från ord till handling- på väg mot en nationell biblioteksstrategiPDF

Remissvar på betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)PDF

Remissvar Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13)PDF

Remissvar på betänkandet Ett land att besöka (SOU 2017:95)PDF

Remissvar angående Medlemsförslag A 1736/kultur om nordisk Svanenmärkning av mat, hantverk och designPDF

2017

Remissvar av betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitikPDF
(SOU2017:60)PDF

Remissvar Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihopPDF- framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Remissvar av den Parlamentariska landsbygdskommitténsPDF
slutbetänkande SOU 2017:1PDF För Sveriges landsbygder ‐ en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

Remissvar betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69PDF

2016


Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, Ku2015/02481/KLPDF


Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamhet i vissa bostadsområden, Ku 2015/02737/KI, februari 2016PDF

Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål, Ku 2015/204303/KL, februari 2016PDF


Tidigare remissvar

Remisser som NFH svarat på 2009-2015