Tidigare remissvar

2015

Riksantivkarieämbetets rapport om FarokonventionenPDF, februari 2015

Yttrande kring kommittédirektivPDF, Gestaltad livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design samt Förstudie om arkitektur-, form- och designpolitiken, februari 2015

Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschenPDF, juni 2015

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museetPDF, maj 2015

2014

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukterPDF, september 2014

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017PDF, augusti 2014

2013

Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtidPDF, november 2013

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen, synpunkter på förslag14:4 Ett förstärkt tidskriftsstöd PDFfebruari 2013

Folkbildningens samhällsvärden — en ny modell för statlig utvärderingPDF SOU 2012:72, februari 2013

2012

Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdetPDF SOU 2012:16

Nationell samordning av hemslöjden — en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågorPDF Ds 2012:8

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschenPDF, Fi2012/1100, maj 2012

2011

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningarPDF, U2011/3651/SV, september 2011

2010

Spela sammanPDF - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11, juni 2010

2009

KulturutredningenPDF SOU 2009:16, maj 2009
Remissvaret inleds med en kort beskrivning av hemslöjden som politikområde. Därefter följer kommentarer och synpunkter på andra och tredje delen av Kulturutredningen.