Seminarier och konferenser

Smide Liljevalchs 2012. Foto Helene Wallin

Som ett led i uppdraget att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd arrangerar NFH regelbundet konferenser och seminarier.

2020

3 dec Kunskapsseminarium.Om slöjdens estetik och olika publiceringsformer. Seminariet hölls på en digital mötesplattform och samlade drygt 50 deltagare från hela landet. Under ledning av Gunilla Kindstrand samtalade Mikael Löfström och Malin Vessby om slöjdestetik med utgångspunkt i utställningen Slöjdvägar och tidningen Hemslöjd. I samtalet om publiceringsformer gav Zandra Ahl och Heléne Wallin exempel på hur slöjd publiceras i det offentliga rummet, i poddar, fanzines etcetera. Samtalen landade i vikten och behovet av en av mångfald publiceringsformer samt hur curatorer och recensenter skulle kunna bidra till en fördjupning och förståelse, samt en levande diskussion, om områdets ämnesutveckling

8-9 oktober Baltic Wool Conference. Den första av en årligen återkommande internationell ullkonferens initierad av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Konferensen finansierades av Region Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor med Hushållningssällskapet som huvudman. I planeringen fanns ett fysiskt evenemang med ett hundratal deltagare förberett men på grund av den rådande pandemin genomfördes konferensen digitalt. Under två dagar samlades ett 80-tal deltagare från 8 länder. Syftet med konferensen är att stärka kreativa näringar och ullindustri både regionalt och nationellt samt vara en mötesplats för utvecklande av kontakter runt Östersjön.

20-30 september Årskonferens. Temat för Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens för hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare inom slöjd var starten på den långsiktiga satsningen Strategisk slöjd. Den digitala konferensen fokuserade på hur slöjden som område kan ta täten i arbetet med Agenda 2030 genom att läsa de globala hållbarhetsmålen med slöjdögon genom att beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål.

4 juni möte med noden för Traditionell hantverkskunskap. På agendan stod frågeställningar kring förteckningsarbete och kunskapsöverföring. 17 personer deltog i det digitala mötet och inbjudna var nodens medlemmar samt flera av landets hemslöjdskonsulenter som visat intresse för att arbeta med immateriellt kulturarv. Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap i nära samarbete med Hantverkslaboratoriet i Mariestad (Göteborgs universitet) och ingår i myndigheternas arbete med att utveckla och tillämpa Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Nämnden för hemslöjdsfrågor som stod som värd för mötet.

11 maj Rundabordssamtal om ”slöjd som försörjning, slöjd i akademin och slöjd i samhällsdebatten”. 15 inbjudna representanter för olika akademiska slöjd- och hantverksutbildningar deltog i videomötet under ledning av Mia Lindgren, utvecklingsledare Artifex på Stenebyskolan. Mötet kom till på initiativ av Jonathan Malm, hemslöjdskonsulent i Västra Götaland, som tillsammans med en grupp utövare i Dalsland vänt sig till Nämnden för hemslöjdsfrågor som stod som värd för mötet.

6 mars Ullen i centrum - samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (Hemslöjden) 

Tidigare genomförda seminarier och konferenser