Uppdrag och styrning

Skaparkollektivet FORMA. Foto FORMA

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområdet. Vi arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjden. Vi samarbetar med andra myndigheter och aktörer, däribland det civila samhället.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Myndighetens uppdrag beskrivs i en särskild instruktion, i regleringsbrevet och genom särskilda uppdrag. NFH lyder under Kulturdepartementet.

Som grund för vår verksamhet ligger de av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska målen, att kulturpolitiken ska

 • främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Främjande av hemslöjd

NFH har i uppdrag att främja hemslöjd dvs skapa förutsättningar och understödja utveckling av hemslöjd i hela landet.

Enligt regleringsbrev för 2020 har NFH ett statligt anslag på cirka 11,7 miljoner kr som fördelas enligt:

 • Anslagspost 1 (ap 1) NFH kansli 2,6 mkr
 • Anslagspost 2 (ap 2) Främjande av hemslöjd 9,1 mkr*

*NFH fördelar främjandebidraget ap 2 till hemslöjdsverksamhet inom dessa områden:

 • Fortbildning och samordning, 800 tkr
 • Verksamhetsbidrag till Romska kulturcentret i Malmö och Sameslöjdstiftelsen, 2 160 tkr
 • Organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 4000 tkr
 • Nationella utvecklare, 652 tkr
 • Projektmedel, 1 500 tkr

Regleringsbrev

Regeringen bestämmer ramarna för NFHs verksamhet genom det årliga regleringsbrevet som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.

Enligt vårt regleringsbrev ska NFH ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

 • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv
 • tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet
 • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Ekonomistyrningsverket)

Under 2020 har regeringen också givit NFH i uppdrag att

 • delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som arbetar med frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen,
 • utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar,
 • redogöra för hur verksamhetem bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030,
 • redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Instruktion

Instruktionen beskriver NFHs ansvar och mål med verksamheten. Instruktionen 2007:1193 började gälla 1 januari 2008.

Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågorlänk till annan webbplats