Uppdrag och styrning

Skaparkollektivet FORMA. Foto FORMA

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområdet. Vi arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjden. Vi samarbetar med andra myndigheter och aktörer, däribland det civila samhället.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Myndighetens uppdrag beskrivs i en särskild instruktion, i regleringsbrevet och genom särskilda uppdrag. NFH lyder under Kulturdepartementet.

Som grund för vår verksamhet ligger de av riksdagen beslutade målen för en nationell kulturpolitiklänk till annan webbplats.

Främjande av hemslöjd

NFH har i uppdrag att främja hemslöjd dvs skapa förutsättningar och understödja utveckling av hemslöjd i hela landet.

Enligt regleringsbrev för 2018 har NFH ett statligt anslag på cirka 11,6 miljoner kr som fördelas enligt nedanstående:

 • Anslagspost 1 (ap 1) NFH kansli 2,6 mkr
 • Anslagspost 2 (ap 2) Främjande av hemslöjd 9,0 mkr*

*NFH fördelar främjandebidraget ap 2 till hemslöjdsverksamhet inom tre huvudområden:

 • Konsulentverksamhet och fortbildning 3,5 mkr
 • Stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjd 1,4 mkr
 • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 4,2 mkr

Regleringsbrev

Regeringen bestämmer ramarna för NFHs verksamhet genom det årliga regleringsbrevet som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.

Enligt vårt regleringsbrev ska NFH ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

 • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv
 • tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet
 • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrevlänk till annan webbplats (Ekonomistyrningsverket)

Under 2018 har regeringen också givit NFH i uppdrag att

 • delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som arbetar med frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultur-samverkansmodellen,
 • i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet,
 • utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar,
 • bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten.

Instruktion

Instruktionen beskriver NFHs ansvar och mål med verksamheten. Instruktionen 2007:1193 började gälla 1 januari 2008.

Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågorlänk till annan webbplats