Immateriellt kulturarv

Fäbodkurs 2009 Foto Nisse Stormlod

Traditionell hantverkskunskap är ett av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer.

I januari 2011 godkände Sverige, som 134:e land, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. I samband med det fick Institutet för språk och folkminnen ett treårigt uppdrag av regeringen för att utveckla arbetet med att tillämpa konventionen.

Institutet för språk och folkminnen har sedan 2011 byggt upp en nationell organisation för arbetet. Myndigheten är samordnande och fyra s.k. expertnoder har skapats med ansvar för olika domäner av det immateriella kulturarvet. Nordiska museet ansvarar tillsammans med Institutet för språk och folkminnen för muntliga traditioner och uttryck, sociala sedvänjor, riter och högtider.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för traditionell hantverkskunskap. Vidare ansvarar Statens musikverk/Svenskt visarkiv för framföranden i musik, dans och teater medan Riksantikvarieämbetet ansvarar för kunskap och sedvänjor rörande naturen samt immateriella kulturarv som hör samman med materiella kulturarv och kulturmiljöer i Sverige.

I noden för Traditionell hantverkskunskap ingår bl.a. Hantverkslaboratoriet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Skansen, Sameslöjdstiftelsen, Instutitionen för kulturvård Göteborgs universitet, Arbetets museum, Örebro läns museum, Sörmlands museum m.fl.

Till dessa expertnoder har knutits nätverk av aktörer bestående av utövare och ideella organisationer, bl.a. från de nationella minoriteterna, samt utbildnings-, forsknings- och kulturarvsinstitutioner.

I februari 2014 redovisades regeringsuppdraget genom rapporten Levande traditioner. PDFSlutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige. Redovisning av regeringsuppdrag Ku2010/1980/KT

På webbsidan Levande traditionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns förteckningar med exempel på immateriella kulturarv, det vi kallar levande traditioner. Som traditionsbärare är du välkommen att lämna egna förslag till förteckningen.