Mångfald

Virkning. Foto Marie Fagerlind

2009 fattade regeringen beslut om de nationella kulturpolitiska målen och fastslog då bl.a allas rätt till deltagande i kulturlivet. Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, arbetar med vidgat deltagande och mångfald inom slöjd bl.a genom bidragsgivning, kunskapsspridande seminarier och samarbeten med organisationer och regioner.

Projektbidrag

Genom NFHs projektbidrag ges utövare och organisationer möjlighet att söka bidrag för att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck som bidrar till en mångfald av slöjd. Mångfald kan i det här fallet handla om t.ex. tekniker och uttryck, genus, HBTQ, och/eller etnicitet kopplat till slöjd.

Slöjda gemenskap och Ta i hand

NFH har de senaste åren varit en av finansiärerna till projektet Ta i handlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett slöjdprojekt som arbetat med utgångspunkt i vidgat deltagande och mänskliga möten genom slöjd. Ta i hands arbete och slutsatser är en viktig del i underlaget till guiden Slöjda gemenskap – en guide i mod och tålamodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som arbetats fram av Kultur Ungdom, Västra Götalands regionen.
Västra Götalandsregionen och NFH har finansierat framtagandet av guiden som ett led i att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder som leder till att fler människor möts genom skapande och på lika villkor.

Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång! Under det senaste året har slöjdkoordinatorerna på KulturUngdom tillsammans med projektet Ta i Hand arbetat fram en handbok för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd.

Du hämtar Slöjda gemenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom Kultur Ungdoms webb.

 

Minoriteter i Sverige

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FNs definition är samerna dessutom ett urfolk.
NFH är en kulturmyndighet med särskilt fokus på kulturarvsfrågor avseende nationella minoriteter genom stöd till Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji och till Romska kulturcentret i Malmö. NFH har också inlett ett systematiskt arbete med att undersöka minoriteternas behov och önskemål.

Sameslöjdstiftelsen

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bildades 1993 av de samiska riksorganisationerna Svenska Samernas Riksförbund och Riksorganisationen Same Ätnam. Stiftelsens verksamhet finansieras av Sametingets Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Slöjd för romska ungdomar

Romska kulturcentret i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vill skapa förutsättningar för det etableras unga romska hantverkare genom utbildning i samverkan med erkända romska hantverkare/konstnärer. Det finns behov av nya krafter som tar vid och kan utveckla och skapa förutsättningar för att romskt hantverk bevaras.
Projektet Rosa Taikons smyckeskonst, en dokumentation beviljades 150 000 kr av NFH för genomförande under 2018.
Projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon beviljades 250 000 kr (2017) och 250 000 kr (2018) av NFH för ett projekt inriktat på hantverksutbildning för romska ungdomar.

Slöjdcultures

NFH strävar efter att det offentligfinansierade och institutionella slöjdfrämjandet ska spegla mångfalden i Sverige. Därför har NFH initierat ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i de tre storstadsregionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Samarbetet Slöjdcultures är en pilotverksamhet för att fortbilda personal och utveckla arbetsmetoder och förhållningssätt.