Prioriteringar 2021

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

Till grund för Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) verksamhet ligger de nationella kulturpolitiska målen samt det årliga regleringsbrevet.

Utifrån de av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska målen och det årliga regleringsbrevet fattar NFH beslut om prioriteringar för verksamheten. Prioriteringarna varierar över tid beroende på såväl politisk styrning som nämndens egna val. Prioriteringarna styr verksamheten och avspeglar sig i ämnesval på konferenser/ seminarier, bidragsgivning och de nationella utvecklarnas arbete.

Under 2021 kommer NFH att fortsatt arbeta prioriterat mot frågor rörande kulturarv, hållbarhet och kulturella kreativa näringar. Ett starkare fokus kommer att läggas på en satsning kring hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kopplade till slöjd.