Kulturella och kreativa näringar

Foto Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Nationell agenda

Samarbetsprojektet Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion är genomfört i syfte att skapa bättre förutsättningar för näringsverksamhet inom dessa områden. I agendan presenteras konkreta nationella insater för att utveckla kulturföretag inom slöjd, konsthantverk och småskalig design.

Gemensamt för de tre områdena är att de i hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. Företag i dessa branscher omsätter vanligtvis under en miljon kronor och drivs oftast av en person alternativt några få. Agendan vill påverka insatser som underlättar för att företagande och skapande praktik ska fungera tillsammans.

Agendan har tillkommit i dialog mellann myndigheterna NFH och Tillväxtverket samt branschorganisationerna Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, Sveriges designer och Svensk Form.

Projektet har finansierats av Tillväxtverket och NFH. Konsthantverkscentrum har lett projektet.

Slöjdinkubator

Slöjdinkubator är utvecklad av NFH i syfte att stötta unga vuxna att etablera sig inom slöjd, design och hantverk. Slöjdinkubator är en metod för nyetablerade slöjdare, hantverkare eller designers att hitta sitt unika verksamhetsområde och börja bygga kreativa nätverk för ett hållbart företagande.

Slöjdinkubators pilotprojekt, en platsobunden inkubator för 10 deltagare med fyra träffar på fyra olika ställen i landet, genomfördes under 2013-2014. Träffarna innehöll inspirationsföreläsningar, workshops, affärskunskap och uppdrag från externa beställare.

Slöjdinkubatorns ambition har varit att låta deltagaren delta i en process som innebär både reflektion inåt för att hitta sina egna drivkrafter och utåt mot framtida avnämare och omvärlden.

En andra omgång av Slöjdinkubator genomfördes under 2016 på Sätergläntan - institutet för slöjd och hantverk i samarbete med NFH, Liu Malmsten och Handarbetets Vänners skola.

I guiden Slöjden är framtiden!PDF sammanfattas pilotprojektet 2013-2014.

Med stöd av Ungas Innovationskraft finansierades en utredning av Slöjdinkubator författad av Nätverkstan. Rapporten heter Ta bort allt som inte är hästPDF.

MU-avtalet

MU-avtaletPDF syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av verk i deras ägo. Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala utställningsersättning till upphovsmannen när verk som är i dennes ägo visas för allmänheten eller större sluten krets. Detta gäller även slöjd med verkshöjd.

MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering. Från den 1 januari 2018 gäller nya tariffer i MU-avtalet. Se mer på Kulturrådets webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.