Att söka projektbidrag

Projekt Rädda Dagnis Samsas, Miriam Parkman 2021

Projekt Rädda Dagnis Samsas, Miriam Parkman 2021

Här finns samlad information om att söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysningar riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra ett- eller fleråriga projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer.

Nämnden ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk. Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Ansökningsperioder vår och höst
Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren haft två utlysningar per år. På hösten ansökan om utvecklingsprojekt inom slöjd och hantverk som ska genomföras under kommande år. Upp till 300 000 kr kan sökas i utlysningen utan krav på medfinansiering.

På våren har en mindre utlysning gjorts där endast ett fast belopp kunnat sökas till ett kortare projekt eller fördjupningsstudie - läs mer om förra årets vårutlysning här.

Meddelande om aktuella utlysningar anslås alltid på nämndens webbsida och sprids i myndighetens kanaler. Anmäl dig gärna till vår prenumerationslista Länk till annan webbplats. för att få meddelanden om nyhetsnotiser från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Vem kan söka projektbidrag?
Institutioner, organisationer och föreningar. Enskilda näringsidkare kan söka med undantag för de som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag Länk till annan webbplats.. Alla sökande måste ha ett eget organisationsnummer. Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Två kategorier att söka i större projektutlysning
I den större projektutlysningen på hösten söks för projekt som ska genomföras kommande år. Nämnden skiljer i denna utlysning mellan projekt som är förberedande respektive projekt som förverkligar och genomför.

Förstudie – om du vill göra research och undersöka eller utveckla en idé inför en ev. kommande, större projektansökan. Maxbelopp att söka: 50 000 kr

Projektbidrag – genomförandeprojekt som kan vara stort eller litet, kort eller flerårigt. Här ställs inte krav på medfinansiering men en mer genomarbetad projektplan och budget än för en förstudie. Maxbelopp att söka: 300 000 kr.

Medfinansiering
Utlysningen ställer inte krav på medfinansiering (max belopp att söka är 300 000 kr). Om medfinansering/samarbetsparter finns ange gärna dessa för ansökningar över 100 000 kr.

Fleråriga projekt
Fleråriga projekt kräver en övergripande plan, men ansökan görs för ett år i taget. Varje projektår ska redovisas för sig. Redovisning av genomfört projektår måste göras samtidigt som ansökan görs för följande år. Beviljat projektbidrag för ett första år av en flerårig projektansökan innebär inte att nästkommande års ansökan automatiskt beviljas – beviljandet beror på projektredovisningen och Nämnden för hemslöjdsfrågors anslag. På ansökningsblanketten anges om projektet är flerårigt och projektets totala budget fastställs.

Genomförande och redovisning
Ansökan görs på hösten för projekt som ska genomföras och redovisas nästa år.

Besked till alla sökande hösten 2022 kommer i januari 2023.

Beviljade projekt ska vara genomförda och redovisade ska göras senast 1 november 2023. Tidsramarna innebär att ett projekt i praktiken ska genomföras under 10 månader. Läs mer under rubriken Villkor nedan.

Ansökan för projekt som ska genomföras under 2023 stängde 31 oktober.

Ansökan görs i webbformulär
Ansökan görs i ett webbformulär som är öppet här ansökningsperioden. Formuläret måste fyllas i vid ett och samma tillfälle, då det inte går att spara. För att använda formuläret behövs ingen registrering eller inloggning.

Webbformulär Ansökan projektbidrag inför 2023 Ansökan är stängd, det är inte längre möjligt att söka.

Hjälpblankett inför ansökan
Vill du förbereda och arbeta med din ansökan innan den öppnar - använd hjälpblanketten Pdf, 2.6 MB. (PDF) som hör till formuläret. Den kan laddas ned, kan sparas och bearbetas vid flera tillfällen. Den är tänkt som ett arbetsmaterial för att till exempel kunna samarbeta kring ansökan. När arbetet med ansökan är klar kan textfälten kopieras från PDF-blanketten och klistras in i webbformuläret.

Observera att PDF-blanketten inte ska skickas in – ansökan görs i webbformuläret mellan 3-31 oktober. Läs mer om att fylla i ansökan under rubriken Anvisningar till ansökningsformuläret nederst på sidan.

Först finns här viktig information om Riktlinjer och anvisningar för projektbidragsansökan. Läs igenom alla punkter innan ansökan fylls i och skickas in!

Har du frågor eller funderingar kring ansökningsförfarandet är du välkommen att höra av dig! Kontaktuppgifter finns längst ned!

Riktlinjer och anvisningar

Inriktning och bedömningskriterier

Nämnden ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk. Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Bedömningskriterier
Projekt som lägger vikt vid att sprida och dela med sig av ny kunskap som framkommer inom projektet kommer prioriteras. Nämnden ser gärna ansökningar som omfattar nya samarbeten och konstellationer.

Nämnden för hemslöjdsfrågor utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målen, att kulturpolitiken ska

  • främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Villkor för beviljade projektbidrag

Vid fördelning av projektbidrag kan ett lägre belopp än det sökta beviljas av nämnden. Det innebär att en kompletterande projekt- och tidplan samt ny budet för projektet begärs in för att godkännas innan beviljat belopp betalas ut.

Projektägare har skyldighet att meddela Nämnden för hemslöjdsfrågor om projektet avsevärt förändras under projekttiden, till exempel om planerad medfinansiering uteblir eller andra förutsättningar ändras. Om avstämning kring ändrade förutsättningar i projektet inte görs kan bidraget inte utbetalas eller krävas tillbaka.

Projektbidraget utbetalas till organisationen/företaget och ska ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.

Vid all information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet. Kontakta oss för logotyp.

Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas till Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Utbetalning och redovisning av projektbidrag

Beviljat projektbidrag betalas ut i två delar; 85% i januari och de resterande 15% i december efter det att projektets slutredovisning godkänts. Det innebär att projektägaren själv får finansiera de sista 15% av projektet fram till slutbetalning görs från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Besked om beviljat bidrag kommer i januari och projektet ska redovisas senast november samma år. Tidsramarna innebär att ett projekt i praktiken ska genomföras under 10 månader.

Till den kommande ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken bifogas där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår. Skapa därför ett eget konto i bokföringen enbart för projektet.

Läs mer om hur beviljade projektbidrag ska redovisas.

Anvisningar till ansökningsformuläret

1. Uppgifter sökande

Fyll i uppgifter om organisation eller företag som söker projektbidrag.

Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer. Ansökningar utan organisationsnummer kommer inte att behandlas.

2. Projektbeskrivning

Här skriver du en kort sammanfattning av vad projektet handlar om och vill åstadkomma.

2.1 Sammanfattning - beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter. Skriv så att sammanfattningen lyfter innehållet och det som är viktigast i projektet. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer användas i beredningsarbetet.

2.2 Bakgrund - ge en kort bakgrund till hur projektet skiljer sig från det som redan görs inom området

3. Projekt- och tidplan

Beskriv konkret hur projektet är tänkt att genomföras. Punkterna utgör din/er projekt- och tidplan.

3.1 Nytänkande och utveckling – beskriv på vilket sätt projektet kan främja utveckling inom området, om ni t.ex. kommer att arbeta med nya metoder, material eller tekniker. Kanske initiera samarbete med någon organisation/konstellation som inte samarbetat tidigare.

3.2 Resultat, effekter och mål – vilket mål siktar ni mot, vilka resultat förväntar ni er, hur kan projektet bidra till t.ex. likabehandling, tillgänglighet och mångfald?

3.3 Tidplan, metod och aktiviteter – hur ska ni arbeta för att uppnå projektets mål, kommer ni att använda någon särskild metod? Gör en tidplan baserad på projektets viktigaste aktiviteter.

3.4 Spridning av resultat och fortsättning på projektet – hur ska projektets resultat tas till vara och spridas till andra, vilka kanaler kommer ni att använda?

4. Ekonomi

Här sammanfattas projektets budget. Tänk på att redogöra för hela projektets omslutning och ev. medfinansiering vid ansökan om större och fleråriga projekt.

Om du är registrerad för moms ska du inte räkna med moms i budgeten.

4.1 Budget sammanfattning – ange projektets kostnader och intäkter. Fyll i tabellerna och tänk på att kostnader och intäkter ska balansera, dvs stämma överens.

Tabelen för projektets kostnader delas in efter kontogrupperna i Kontoplan BAS 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • 40-49 t.ex. kostnad för varor och material (inköp)
  • 50-59 t.ex. lokalkostnader, transporter, resor, marknadsföring
  • 60-69 t.ex. kontorsmaterial, trycksaker, telefon, post, konsultarvoden, övriga externa kostnader
  • 70-79 t.ex. lön, sociala avgifter, bilersättning, övriga personalkostnader

4.2 Medfinansiering, samarbeten ­– utlysningen ställer inte krav på medfinansiering (max belopp att söka är 300 000 kr). Redogör gärna för om medfinansering/samarbetsparter sökts eller beviljats vid ansökningar över 100 000 kr.

4.3 Flerårigt projekt – vid flerårigt projekt ska här hela projektets ekonomiska omfattning anges.

5. Referenser

Här kan du lämna referenser som har med ansökan att göra.

5.1 Referenser – länkar till webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor som har med projektansökan att göra eller visar tidigare genomförda projekt.

Viktig information när du skickar in ansökan

När ansökan skickas in kommer en kopia av ansökan, som en PDF-fil, att automatiskt skickas till projektledarens e-postadress.

Om en bekräftelse på inskickad ansökan inte nått fram inom 15 min, kontakta info@nfh.se så säkerställer vi att ansökan kommit fram (gäller under kontorstid).

Vad händer efter ansökan skickats in?

Oktober: Nämnden för hemslöjdsfrågor skickar en bekräftelse på att ansökan kommit in samt information om ansökningarnas handläggning och beredning. Nämndens kansli kontrollerar att ansökningen är komplett. Saknas något hör vi av oss och ber om en komplettering eller ett förtydligande. När ansökan granskats får den ett ärendenummer vilket den sökande får besked om via e-post.

Oktober-december: Inkomna ansökningar bereds av Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli tillsammans med nämndens ledamöter.

December: Beslut om fördelning fattas vid ett nämndsammanträde i december. Besked till alla sökande om beviljande eller avslag skickas i januari.

Januari: Till de sökande vars ansökningar beviljats kommer en särskild blankett för digital underskrift och uppgifter om utbetalning att skickas ut. För att projektbidrag ska kunna betalas ut ska blanketten signeras av projektledare och firmatecknare.