Redovisa projekt från NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor utlyser projektbidrag två gånger per år. Vårutlysningen riktar sig enbart till professionella utövare medan höstens utlysning är öppen även för institutioner, organisationer och föreningar. Gemensamt är att beviljade projektbidrag ska redovisas samma år som projektet genomförs.

För bidrag beviljade i båda utlysningarna gäller att beloppet betalas ut i två omgångar. Vid projektets start 85% av bidraget och resterande 15% efter att projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas till NFH.

På den här sidan finns information om hur beviljade projekt ska redovisas till Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Redovisning vårutlysning

Ansökan och redovisning i vårutlysningen är enklare än den större och mer omfattande Höstutlysningen. Det som går att söka är endast ett fast belopp om 30 000 kr. Projektbidraget ska redovisas senast den 1 oktober genom en kortfattad skriftlig redovisning på en särskild blankett tillsammans med bilder, filmer, förteckningar, artiklar, webblänkar etc som kan sprida och dela projektets resultat.

Blankett för redovisning kommer skickas till samtliga mottagare av projektbidrag i vårutlysningen.

Redovisning höstutlysning

Redovisning av beviljade projekt i höstutlysningen ska göras senast den 1 november samma år som projektet genomförts.

På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med redovisning beviljas. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

En komplett redovisning består alltid av fyra delar; projektrapport, redovisningsblankett, ekonomisk redovisning och dokumentationsmaterial. Redovisningen ska skickas in elektroniskt.

Blankett för redovisning av projekt som genomförts under 2021 kommer publiceras här i augusti 2021.

1. Projektrapport

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Bygg upp rapporten med nedanstående rubriker och stödord/frågeställningar som utgångspunkt. Rapporten ska vara max 3 sidor.

Bakgrund
Beskriv projektets förutsättningar och bakgrund. Introduktion och förankring av projektet. Samarbetsparter.

Genomförande
Beskriv projektets genomförande. Hur arbetet fortgått i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Speciella händelser och unika erfarenheter. Tidplan och viktigaste aktiviteter.

Analys och slutsatser
Erfarenheter och slutsatser som kan dras av projektet. I vilken grad har uppsatta mål nåtts. Vilka var projektets framgångsfaktorer? Vilka hinder och svårigheter stötte projektet på samt idéer hur man kan komma förbi dessa.

Effekter
Resultat och effekter som åstadkommits med projektet. Nya insikter? Hur har projektet bidragit med nytänkande och utveckling inom hemslöjdsområdet?

Fortsatt bearbetning och uppföljning
Hur kommer resultatet att tas till vara och spridas till andra? Nya frågeställningar som dykt upp?

2. Redovisningsblankett

Blankett för projekt som genomförts under 2021 kommer publiceras här i augusti 2021. Innehåll och uppställning kommer vara detsamma som förra årets. Om du vill se hur blanketten ser ut och vad som efterfrågas finns förra årets redovisningsblankett nedan.

Alla fält på blanketten ska fyllas i. Ofullständigt ifylld blankett returneras. I rutan ”Kortfattad beskrivning av resultat och effekter” ska en kort och koncis sammanfattning av projektrapporten göras. Tänk på att denna text ska kunna publiceras fristående som en beskrivning av projektet i olika sammanhang.

Projektredovisning 2020 Pdf, 372.3 kB. (PDF)

Blanketten är i PDF-format och för att skriva i det behövs programmet Adobe Acrobat Reader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (gratis).


3. Ekonomisk redovisning

Till den ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken bifogas där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår.

4. Dokumentationsmaterial

Till redovisningen ska bifogas ett kortare filmklipp eller digitala foton som dokumenterar projektet.

Dessa kommer användas på vår webbsida och/eller på våra konton i sociala medier för att berätta om projektet. Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilderna samt ange fotografens namn.