Redovisa projektbidrag

Här finns information om hur och när beviljade projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisas.

Beviljade projektbidrag ska redovisas samma år som de genomförs. På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med redovisningar lämnas. Kontakta oss om du har frågor kring detta!

Nämnden för hemslöjdsfrågor använder elektronisk signering av projektredovisningar. Efter inskickad redovisning granskats skickas ett underlag för signering (Adobe Sign) till projektledare och firmatecknare. En redovisning är inte godkänd och slutförd utan denna signering. En icke godkänd redovisning kan innebära återbetalning av beviljat bidrag.


Redovisning större projekt senast 1 november 2023

Redovisning av genomförda projekt ska vara inskickade senast den 1 november 2023, det vill säga samma år som projektet genomförts.

Beviljade bidrag betalas ut i två omgångar. Vid projektets start 85% av bidraget och resterande 15% efter att projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas.

På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med genomförande och redovisning av projekt beviljas. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

En komplett redovisning består alltid av fyra delar; projektrapport, redovisningsformulär, ekonomisk redovisning och dokumentationsmaterial. Redovisningen ska skickas in elektroniskt.

OBS! Efter inskickad redovisning granskats och godkänts skickas en särskild blankett för elektronisk signering till projektledare och firmatecknare. Efter genomförd signering slutbetalas projektet.

1. Projektrapport, större projekt 2023

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Bygg upp rapporten med nedanstående rubriker och stödord/frågeställningar som utgångspunkt. Rapporten ska vara max 3 sidor. Skickas med e-post till info@nfh.se

Bakgrund
Beskriv projektets förutsättningar och bakgrund. Introduktion och förankring av projektet. Samarbetsparter.

Genomförande
Beskriv projektets genomförande. Hur arbetet fortgått i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Speciella händelser och unika erfarenheter. Tidplan och viktigaste aktiviteter.

Analys och slutsatser
Erfarenheter och slutsatser som kan dras av projektet. I vilken grad har uppsatta mål nåtts. Vilka var projektets framgångsfaktorer? Vilka hinder och svårigheter stötte projektet på samt idéer hur man kan komma förbi dessa.

Effekter
Resultat och effekter som åstadkommits med projektet. Nya insikter? Hur har projektet bidragit med nytänkande och utveckling inom hemslöjdsområdet?

Fortsatt bearbetning och uppföljning
Hur kommer resultatet att tas till vara och spridas till andra? Nya frågeställningar som dykt upp?

2. Redovisningsformulär

Formulär avseende 2023 kommer publiceras senare under året. Så här såg Redovisningsformulär för projekt genomförda under 2022 ut.

Alla fält i webbformuläret ska fyllas i. I rutan ”Kortfattad beskrivning av resultat och effekter” ska en kort och koncis sammanfattning av projektrapporten göras. Tänk på att denna text ska kunna publiceras fristående som en beskrivning av projektet i olika sammanhang.

Observera att formuläret inte går att spara utan måste fyllas i vid ett och samma tillfälle. Använd gärna den hjälpblankett som det finns länk till i formuläret för att förbereda redovisningen.

3. Ekonomisk redovisning

Till den ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken eller liknande som styrker projektets intäkter och kostnader. Skickas med e-post till info@nfh.se

Tänk på att vid projektets start betalades endast 85% av bidraget ut men redovisningen måste omfatta 100%. Resterande 15% kommer utbetalas efter projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas till NFH.

Om du är registrerad för moms ska moms inte räknas med i redovisningen.

Projektbidrag slutbetalas inte förrän redovisningen signerats, underlag för elektronisk signering skickas ut till projektledare och firmatecknare.

4. Dokumentationsmaterial

Digitala foton ska vara högupplösta, i liggande format, inte vara fler än fem till antalet och bifogas som lösa filer (ej inklistrade i en PDF).

Bilder skickas separat med e-post till info@nfh.se eller med en överföringstjänst för stora filer. Hör gärna av dig om du har frågor!

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet på vår webbsida och i våra olika sociala medier för att berätta om projektet. Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilder samt ange fotografens namn. Så här presenterades alla genomförda projekt förra året.