Redovisa projektbidrag

Här finns information om hur och när beviljade projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisas.

Beviljade projektbidrag ska redovisas samma år som de genomförs. På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med redovisningar lämnas. Kontakta oss om du har frågor kring detta!

Nämnden för hemslöjdsfrågor använder elektronisk signering av projektredovisningar. Efter inskickad redovisning granskats skickas ett underlag för signering (Adobe Sign) till projektledare och firmatecknare. En redovisning är inte godkänd och slutförd utan denna signering. En icke godkänd redovisning kan innebära återbetalning av beviljat bidrag.


Redovisning vårutlysning senast 14 oktober 2022

I årets vårutlysning beviljades 50 projektansökningar 30 000 kr vardera till ett kortare projekt eller en fördjupningsstudie att genomföras under några månader 2022.

Bidragen ska redovisas till Nämnden för hemslöjdsfrågor senast 14 oktober.

Redovisningen ska skickas in elektroniskt till info@nfh.se och bestå av dessa tre delar:

1. Projektrapport vårutlysning - 30 000 kr

En rapport om projektets innehåll, genomförande och resultat (max 2 sidor).

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna.

Denna rapport skickas med e-post till info@nfh.se ange "Rapport + projektets namn" i ärenderaden.

2. Webbformulär inkl. ekonomi

Formulär för redovisning Vårutlysning 2022

I formuläret redovisas uppgifter om projektägare, en sammanfattning av det genomförda projektet samt projektets kostnader. Kostnaderna ska uppgå till (minst) 30 000 kr.

Alla fält i formuläret ska fyllas i.

Observera att formuläret inte går att spara utan måste fyllas i vid ett och samma tillfälle. Använd gärna den hjälpblankett som finns som länk i formuläret för att förbereda redovisningen.

Att tänka på: den text som skrivs i rutan "Kortfattad beskrivning av projektet" kommer användas i en digital publikation där samtliga projekt som genomförts under 2022 ska presenteras. Därför bör sammanfattningen av projektet vara skriven så att den kan publiceras fristående. Föregående års sammanställning Myller och mångfald är exempel på hur presentationen kan se ut.

3. Dokumentationsmaterial

Till redovisningen ska bifogas digitala foton som dokumenterar projektet. Digitala foton ska helst vara högupplösta, gärna liggande format, inte vara fler än fem till antalet och bifogas som lösa filer (ej inklistrade i en PDF).

Bilder skickas separat med e-post till info@nfh.se eller med en överföringstjänst för stora filer.

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda materialet för att berätta om projektet på vår webbsida och i våra olika kanaler. Det är därför nödvändigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bild. Ange fotografens namn och gärna en bildtext/beskrivning.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Redovisningens ovanstående tre delar ska vara inskickade senast 14 oktober. När redovisningen godkänts kommer en avslutande elektronisk signering, denna skickas separat från Nämnden för hemslöjdsfrågor till till projektledare/firmatecknare. Redovisningen är inte godkänd och slutförd utan denna signering. En icke godkänd redovisning innebär att hela projektsumman ska återbetalas.

Frågor kring redovisning? Hör av dig!

Frågor projektrapport: Heléne Wallin helene.wallin@nfh.se

Frågor ekonomi, webbformulär och digitala foton: Ingela Lindqvist ingela.lindqvist@nfh.se


Redovisning större projekt senast 1 november 2022

Inför 2022 beviljades 14 ansökningar i den större projektutlysningen som var öppen på hösten året innan.

Redovisning av dessa projekt ska vara inskickade senast den 1 november 2022, det vill säga samma år som projektet genomförts.

Beviljade bidrag betalas ut i två omgångar. Vid projektets start 85% av bidraget och resterande 15% efter att projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas.

På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med genomförande och redovisning av projekt beviljas. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

En komplett redovisning består alltid av fyra delar; projektrapport, redovisningsformulär, ekonomisk redovisning och dokumentationsmaterial. Redovisningen ska skickas in elektroniskt.

OBS! Efter inskickad redovisning granskats och godkänts skickas en särskild blankett för elektronisk signering till projektledare och firmatecknare. Efter genomförd signering slutbetalas projektet.

1. Projektrapport, större projekt 2022

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Bygg upp rapporten med nedanstående rubriker och stödord/frågeställningar som utgångspunkt. Rapporten ska vara max 3 sidor. Skickas med e-post till info@nfh.se

Bakgrund
Beskriv projektets förutsättningar och bakgrund. Introduktion och förankring av projektet. Samarbetsparter.

Genomförande
Beskriv projektets genomförande. Hur arbetet fortgått i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Speciella händelser och unika erfarenheter. Tidplan och viktigaste aktiviteter.

Analys och slutsatser
Erfarenheter och slutsatser som kan dras av projektet. I vilken grad har uppsatta mål nåtts. Vilka var projektets framgångsfaktorer? Vilka hinder och svårigheter stötte projektet på samt idéer hur man kan komma förbi dessa.

Effekter
Resultat och effekter som åstadkommits med projektet. Nya insikter? Hur har projektet bidragit med nytänkande och utveckling inom hemslöjdsområdet?

Fortsatt bearbetning och uppföljning
Hur kommer resultatet att tas till vara och spridas till andra? Nya frågeställningar som dykt upp?

2. Redovisningsformulär

Redovisningsformulär för projekt genomförda under 2022.

Alla fält i webbformuläret ska fyllas i. I rutan ”Kortfattad beskrivning av resultat och effekter” ska en kort och koncis sammanfattning av projektrapporten göras. Tänk på att denna text ska kunna publiceras fristående som en beskrivning av projektet i olika sammanhang.

Observera att formuläret inte går att spara utan måste fyllas i vid ett och samma tillfälle. Använd gärna den hjälpblankett som det finns länk till i formuläret för att förbereda redovisningen.

3. Ekonomisk redovisning

Till den ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken eller liknande som styrker projektets intäkter och kostnader. Skickas med e-post till info@nfh.se

Tänk på att vid projektets start betalades endast 85% av bidraget ut men redovisningen måste omfatta 100%. Resterande 15% kommer utbetalas efter projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas till NFH.

Om du är registrerad för moms ska moms inte räknas med i redovisningen.

Projektbidrag slutbetalas inte förrän redovisningen signerats, underlag för elektronisk signering skickas ut till projektledare och firmatecknare.

4. Dokumentationsmaterial

Digitala foton ska vara högupplösta, gärna liggande format, inte vara fler än fem till antalet och bifogas som lösa filer (ej inklistrade i en PDF). Bilder skickas separat med e-post till info@nfh.se eller med en överföringstjänst för stora filer. Hör gärna av dig om du har frågor!

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet på vår webbsida och i våra olika sociala medier för att berätta om projektet. Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilder samt ange fotografens namn. Så här presenterades alla genomförda projekt förra året.