Redovisa projekt från NFH

Här finns information om hur genomförda projekt i Nämnden för hemslöjdsfrågors olika utlysningar för 2021 skulle redovisas. Samma innehåll och upplägg kommer gälla även för kommande redovisningar.

Nämnden för hemslöjdsfrågor använder elektronisk signering av projektredovisningar. Efter inskickad redovisning granskats skickas ett underlag för signering (Adobe Sign) till projektledare och firmatecknare. En redovisning är inte godkänd och slutförd utan denna signering. En icke godkänd redovisning kan innebära återbetalning av beviljat bidrag.


Redovisning vårutlysning 2021

Ansökan och redovisning i årets vårutlysning är enklare än för större, mer omfattande, projekt.
I utlysningen kunde endast ett fast belopp om 30 000 kr sökas. Av de 154 inskickade ansökningarna beviljades 55 st.

Genomförda projekt ska redovisas senast den 1 november 2021.

En komplett redovisning består av dessa tre delar; projektrapport, webbformulär inkl. ekonomi och dokumentationsmaterial. Redovisningens olika delar ska skickas in elektroniskt - läs mer om de olika delarna nedan!

Efter inskickad redovisning granskats ska den signeras elektroniskt, denna skickas separat från NFH till projektledare och firmatecknare. Redovisningen är inte godkänd och slutförd utan denna signering. En icke godkänd redovisning innebär att hela projektsumman ska återbetalas.

1. Projektrapport vårutlysning 2021 - 30 000 kr

En rapport om projektets innehåll, genomförande och resultat (max 2 sidor). Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Denna rapport skickas in med e-post till info@nfh.se.

2. Webbformulär inkl. ekonomi

Webbformulär för redovisning av projekt genomförda inom Vårutlysning 2021.

Alla fält i formuläret ska fyllas i. Tänk på att den korta sammanfattningen av projektet ska vara skriven så att den går att publiceras fristående.

Redovisa projektets kostnader. Kostnaderna ska uppgå till (minst) 30 000 kr.

Observera att formuläret inte går att spara utan måste fyllas i vid ett och samma tillfälle. Använd gärna den hjälpblankett som finns länk till i formuläret för att förbereda redovisningen.

3. Dokumentationsmaterial

Till redovisningen ska bifogas kortare filmklipp eller digitala foton som dokumenterar projektet. Digitala foton ska vara i formatet JPG eller PNG och bifogas som lösa filer. Skickas separat med e-post till info@nfh.se.

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet på vår webbsida och i våra olika sociala medier för att berätta om projektet. Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilder samt ange fotografens namn.

Redovisning Slöjdkurator 2021

Redovisning av de genomförda projekt inom utlysningen Slöjdkurator ska göras på samma sätt som för de större projekt som genomförts under 2021 (se nedan). Dock är sista datum för redovisning gällande Slöjdkurator 1 december 2021.

Med utlysningen Slöjdkurator ville nämnden stärka professionella utövare inom området slöjd och kulturhantverk för att genom curatorsarbete stimulera till att slöjd visas, diskuteras, analyseras och tar plats i många olika sammanhang. Nämnden såg gärna att projekten kopplades till att vidga slöjdens infrastruktur genom de nationella kulturpolitiska målen, perspektiv som Gestaltad livsmiljö, hälsa, hållbarhet eller samtida kulturarvsuttryck.

Ett fast belopp om 100 000 kr kunde sökas. Sammanlagt inkom 51 ansökningar varav 5 projekt beviljades.


Redovisning större projekt som genomförts under 2021

Redovisning av de större projekt som söktes hösten 2020 och genomförts under 2021 ska vara inskickade senast den 1 november 2021, det vill säga samma år som projektet genomförts.

Av 83 inskickade ansökningar beviljades 18 projekt att genomföras under 2021.

Beviljade bidrag betalas ut i två omgångar. Vid projektets start 85% av bidraget och resterande 15% efter att projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas.

På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med redovisning beviljas. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

En komplett redovisning består alltid av fyra delar; projektrapport, redovisningsformulär, ekonomisk redovisning och dokumentationsmaterial. Redovisningen ska skickas in elektroniskt.

Här nedan finns information om projektredovisningens olika delar samt länk till det webbformulär som ska fyllas i.

OBS! Efter inskickad redovisning granskats och godkänts skickas en särskild blankett för elektronisk signering till projektledare och firmatecknare. Efter genomförd signering slutbetalas projektet.

1. Projektrapport, större projekt 2021

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Bygg upp rapporten med nedanstående rubriker och stödord/frågeställningar som utgångspunkt. Rapporten ska vara max 3 sidor. Skickas med e-post till info@nfh.se

Bakgrund
Beskriv projektets förutsättningar och bakgrund. Introduktion och förankring av projektet. Samarbetsparter.

Genomförande
Beskriv projektets genomförande. Hur arbetet fortgått i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Speciella händelser och unika erfarenheter. Tidplan och viktigaste aktiviteter.

Analys och slutsatser
Erfarenheter och slutsatser som kan dras av projektet. I vilken grad har uppsatta mål nåtts. Vilka var projektets framgångsfaktorer? Vilka hinder och svårigheter stötte projektet på samt idéer hur man kan komma förbi dessa.

Effekter
Resultat och effekter som åstadkommits med projektet. Nya insikter? Hur har projektet bidragit med nytänkande och utveckling inom hemslöjdsområdet?

Fortsatt bearbetning och uppföljning
Hur kommer resultatet att tas till vara och spridas till andra? Nya frågeställningar som dykt upp?

2. Redovisningsformulär

Webbformulär för redovisning av projekt som genomförts under 2021.

Alla fält i formuläret ska fyllas i. I rutan ”Kortfattad beskrivning av resultat och effekter” ska en kort och koncis sammanfattning av projektrapporten göras. Tänk på att denna text ska kunna publiceras fristående som en beskrivning av projektet i olika sammanhang.

Observera att formuläret inte går att spara utan måste fyllas i vid ett och samma tillfälle. Använd gärna den hjälpblankett som finns länk till i formuläret för att förbereda redovisningen.

3. Ekonomisk redovisning

Till den ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken eller liknande som styrker projektets intäkter och kostnader. Skickas med e-post till info@nfh.se

Tänk på att vid projektets start betalades endast 85% av bidraget ut men redovisningen måste omfatta 100%. Resterande 15% kommer utbetalas efter projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas till NFH.

Projektbidrag slutbetalas inte förrän redovisningen signerats, underlag för elektronisk signering skickas ut till projektledare och firmatecknare.

4. Dokumentationsmaterial

Till redovisningen ska bifogas kortare filmklipp eller digitala foton som dokumenterar projektet. Digitala foton ska vara i formatet JPG eller PNG och bifogas som lösa filer. Skickas med e-post till info@nfh.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet på vår webbsida och i våra olika sociala medier för att berätta om projektet. Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilder samt ange fotografens namn.