Redovisade projekt 2015

Här kan du läsa mer om de projekt som pågått under 2015. Kontakta gärna projektägaren om du vill veta mer. Vi har också länkat till de aktuella sidor som projektet använt för spridning.


DigiVäv år 2 - 150 000 kr

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland, detta var andra året projektet beviljades stöd.

"DigiVäv vill utveckla en interaktiv, deltagardriven digital plattform/mötesplats med syfte att bevara och utveckla vävning samt nå nya, gärna unga, målgrupper. Projektet vill testa och utveckla nya former för medskapande och deltagaraktiv dokumentation, genom användning av moderna digitala redskap och tekniker. Metoderna ska tas fram tillsammans med användarna (befintliga och potentiella) och vara både metodutvecklande och kompetensutvecklande för alla medverkande. Metoden/-erna ska även kunna appliceras på andra hantverksområden.

Projektet startade våren 2014 med fokus på filmning och genomförde under året två workshops och 26 filmer producerades. På textilhemslojd.se fick projektet en egen sida.

Under 2015 har vi utvecklat en facebooksida samt startat ett instagramkonto. Ett samarbete med folkhögskolor och högskolor/universitet innebär att studenter publicerar bilder/filmer från sina utbildningar.

I samarbete med Slöjd i Väst och Väv i Väst har vi startat en serie workshops i sociala medier för vävföreningar (och andra slöjdföreningar). Denna kommer att fortsätta under 2016. Ett första podcastavsnitt publiceras i december 2015."

DigiVäv filmer på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Korgmakare Martin Bengtsson, Ranseröd 1950-tal. Foto Hemslöjdens samlingar i Skåne

Framtiden för Hemslöjdens samlingar Skåne år 2 -
300 000 kr

Projektägare: Skånes hemslöjdsförbund, projektledare Åsa Stentoft.

"Skånes två hemslöjdsarkiv, Stiftelsen Skånsk Hemslöjd och Östra Skånes Hemslöjdsarkiv, har potential att bli en resurs för forskare, yrkesverksamma inom de kreativa näringarna och en slöjdintresserad allmänhet. Hemslöjdsrörelsen i Skåne samverkar för att digitalisera och tillgängliggöra merparten av samlingarna på Digital Museum (DM).Vi utforskar de nya möjligheter, DM och andra digitala och social medier ger till kommunikation och interaktion med omvärlden, och att nå nya målgrupper.

Drygt 6000 objekt är idag registrerade varav ca 2000 har publicerats. Andra projektåret har digitaliseringen av det omfattande fotografiska materialet i samlingarna påbörjats. Dryga 2000 kolorerade fotografier av allmogetextiler från inventeringar vid tidigt 1900-tal har skannats och börjat publiceras.

Hemslöjdens Samlingar har använts som en resurs i vår ordinarie verksamhet och särskilda insatser har gjorts för målgrupperna unga kreatörer och skolbarn. Digitala och sociala medier används för att sprida budskapet om samlingarna.

Våra insatser gagnar hela hemslöjdsrörelsen genom spridningseffekten och utbildningsinsatser."

 

Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum - 50 000 kr

Projektägare: Hemslöjden (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund)

"Målet med projektet var att tillgängliggöra Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum. Föreningarna/databasägarna har erbjudits stöd och utbildning för att få mer kunskap och inspireras att arbeta med sina samlingar och publicera dem på Digitalt museum. På Digitalt museum finns nu över 6 000 föremål, 45 mappar, 2 utställningar publicerade under Hemslöjdens samlingar. Målet med 5000 föremål på Digitalt museum har nåtts med råge! Utbildning för de som arbetar med sina samlingar har genomförts vid två tillfällen under året.

För att ytterligare utbilda och inspirera de som arbetar med samlingarna och andra intresserade så har två seminarier genomförts under året; ett i Upphovsrätt och ett om Konsten att samla”.

Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Gärdesgårdsbyge på Murberget. Foto Slöjdnätverk i norr

Slöjdnätverk i norrlänen -
50 000 kr

Projektägare: Norrbottens läns landsting

" Projektet har Next Level Craft – en nymodig slöjdutställning mellan fantasi och verklighet (NLC) som plattform, där alla som medverkat tar någonting med sig in i framtiden.

Exempel på kortfattade svar från utställare om vad NLC har haft för betydelse; nya intryck, mångfald, utställningens helhet är en ny upplevelse, utökade kontakter/nätverk, NLC har fått positiv uppmärksamhet och arbetsformen med beställningar av utställningens curator är ny.

Nätverksträffarna har gett slöjdarna och övriga medverkande möjlighet att se NLV flera gånger i olika utställningsmiljöer och att träffas i respektive län med gemensamma aktiviteter. Slöjdarna och övriga medverkande i NLC som deltagit i träffarna har fått en utökad kännedom om varandra och några har fördjupat kontakten. Inför vernissage på Murberget i Härnösand utökade inbjudan till ytterligare nätverksintresserade slöjdare och ett planerat möte med museibutiken där slöjdare fick möjlighet att presentera och sälja in produkter.

Länshemslöjdskonsulenterna har ansvarat och samarbetat för att skapa bra möjligheter."

 

Make in Sweden - 50 000 kr

Projektägare: Firma Sophia Lithell

"Make in Sweden har undersökt förutsättningarna för en webbaserad databas över svenska material och producenter av intresse för slöjdare, makers och formgivare. Projektet vill hjälpa kreatörer att hitta underleverantörer och att använda material producerade i Sverige. Genom att kartlägga var materialen kommer ifrån tror vi att förståelsen för värdet av en lokal produktion ökar.

Resultatet av förstudien är en hemsida och en databas med ett urval av svenska producenter. Sidan är en prototyp som vi kommer fortsätta utveckla efter förstudien."

 

Ur Björk, hållbarhet för skola - 50 000 kr

Projektägare: Västarvet/Slöjd i Väst

"Ursprungligen söktes medel från NFH för ett genomförandeprojekt men resultatet blev att vi beviljades medel till en förstudie för att vidareutveckla projektidén. I förstudiens inledningsskede byttes projektledare pga den ursprungliga projektledaren fick annan tjänst.

Resultatet av förstudien är en idéutvärdering och vidareutveckling av det ursprungliga projektförslaget.

Nya samarbetsparter har tillkommit som tillfört kompetens och erfarenhet från andra områden. Samarbete med pedagoger och utvecklare både på regional och kommunal nivå har inletts för att genomfröa och utvärdera pedagogiska koncept i Borås under våren/sommaren 2016 då utställningen ”Ur Björk” visas där. Förstudiens projektledare Sara Degerfält kommer under våren 2016 att anställas för at arbeta med att vidareutveckla och genomföra ett antal workshops med skolelever i Borås. Därefter tas ett handledningsmaterial fram i vilket det pedagogiska konceptet beskrivs med syftet att spridas i länet och nationellt via till exempel hemsidan Slöjd håller."

Slöjdcraft - 100 000 kr

Projektägare: Form/Design Center i Malmö

"Sju klasser från fyra olika skolor deltog i projektet. Studiebesök på Form/Design Center med visning av huset och samtal om vår verksamhet genomfördes. I butiken fick eleverna själva undersöka slöjd- och konsthantverk blandat med serieproduktion. Under följande workshop diskuterades hur saker är gjorda, varför de ser ut som de gör och vem som gör och bestämmer. Uppgiften att barnen skulle bygga sin egen värld och att den skulle ställas ut i huset presenterades. Gemensam brainstorming och eget skissande avslutade besöket. Fortsatt arbete skedde på slöjdlektionerna i skolan. Vissa hade mjuk slöjd, andra hård och i vissa fall hade de möjlighet att gå mellan salarna. Arbetet genomfördes på olika sätt; Enskilt, i mindre grupp eller i större grupp. Alla uppmuntrades att dokumentera och kommentera på projektets hemsida och Instagram vilket dock skedde i mindre utsträckning än väntat. Samtliga alster inklusive anteckningarna från barnens brainstorming presenterades i en uppskattad utställning på Form/Design Center. "

 

En röst åt slöjdföretagarna -
50 000 kr

Projektägare: Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter

"En förstudie med målet att lära mer om hur en organisation för slöjdföretagare skulle kunna se ut och fungera.

Förstudien har under 2015 genomfört research av bransch- och intresseorganisationer, deltagit i samtal med betydande aktörer inom den organiserade hemslöjden och arrangerat ett stormöte för slöjd företagare. Målet har varit att lära mer om hur en organisation för slöjdföretagare skulle kunna se ut och fungera.

Researcharbetet liksom stormötet har bidragit med konkreta och realistiska idéer om hur en organisation för slöjdföretagare skulle kunna organiseras och verka. Därtill har de samtal förstudien deltagit i tillfört en lång rad tankar om hur en slöjdföretagarorganisation kan komplettera hemslöjdsområdet i stort.

Efter ett väl sammanfattat förarbete är vi nu redo för nästa steg, ett interimstyrelsearbete där utformningen av en organisation för slöjdföretagare kan påbörjas. Genom att ”smida medan järnet är varmt” hoppas vi kunna ta tillvara de kontakter och erfarenheter förstudien samlat på sig."

 

Cirkus Kultur - 50 000 kr

Projektägare: Upplandsmuseet

"Alla åtta kommuner är mycket positiva till Cirkus Kultur. Det finns ett stort intresse att kunna erbjuda ungdomar att jobba med sina uttryck utifrån egna tankar och idéer. Med tanke på det enormt positiva gensvaret och att kommunerna redan börjat titta på hur projektet skulle kunna genomföras, och är beredda att avsätta resurser, bör Cirkus Kultur realiseras.

Fyra kommuner har för avsikt att omgående delta i projektet, en kommun har inte möjlighet att delta nu men vill hållas uppdaterad och i tre kommuner kommer samtal att återupptas efter sommaren. Bl.a. finns intresse att samarbeta med Kulturskolan där den finns och att utveckla Kulturskolan tillsammans med CK. Alla anser att CK är en bra arbetsmetod. Studiefrämjandet kommer att medverka som samarbetspart och bidrar med kunskaper i entreprenöriellt lärande genom utbildningar och kompetensutveckling i ledarskap och coaching.

CK kommer att skapa många samtal och samarbeten med ungdomar och med föreningar, organisationer m.fl. Det tvärkulturella innehållet skapar möjlighet för deltagarna att utveckla sina uttryckssätt, praktiskt och teoretiskt. Projektet kommer att innehålla samtal och engagemang i frågor som demokrati, hållbarhet, mångkultur, värdegrunder, integration m.m. CK lägger grunden till väl förberedda sommarjobb.

Projektet genomförs utifrån resp. kommuns möjlighet men syns över länet med en gemensam loga och gemensamma attribut. Ett övergripande ansvar av projektet är nödvändigt och en projektledare/ länssamordnare är absolut väsentlig. I varje kommun bör det också finnas en operativ coach/mentor för arbetsgruppen."

 

Ej genomförda projekt

Föreningen Svenska Spetsar beviljades 300 000 kr för projektet Bryta mönster. Projektet genomfördes inte och pengarna återbetalades.

Stiftelsen Konsthantverkscentrum beviljades 43 000 kr för projektet Konsthantverk i Sverige - del 3. Projektet genomfördes inte och pengarna är återbetalade.

Föreningen för driften av Kravallslöjd beviljades preliminärt
100 000 kr för projektet SLOYD - stories about handicraft. Den reviderade ansökan godkändes inte och projektet genomfördes inte.