Redovisade projekt 2017

Här kan du läsa om de projekt som genomförts under 2017. Kontakta gärna projektägaren om du vill veta mer.

Projekt För slöjden i fritiden, Region Värmland

För slöjden i fritiden - 50 000 kr

Projektägare Hemslöjd Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
NFH diarienr 2016-061

För slöjden i fritiden var en förstudie i Värmland med syfte att stärka utvecklingen av slöjd ur ett ungdomsperspektiv. Vi har arbetat fram en flexibel utbildningsmodell för befintliga verksamheter inom fritidsområdet som vill utveckla sitt arbete med hemslöjd. Med utgångspunkt i personalens förkunskaper och verksamhetens behov och förutsättningar har utbildningstillfällen genomförts. I projektet har slöjdportföljer arbetats fram som är anpassade till arbete med ungdomar.

Ideer jag fått med kan utvecklas till fler idéer inom hantverk, form, skapande

Förstudien visar att utbildningsmodellen är användbar och kan ge stor effekt. Genom utbildning i befintliga verksamheter ser vi en ökad långsiktighet och att vi lättare kan nå verksamheter på landsbygden. Tidigare fanns inte möjlighet att slöjda i verksamheterna men som en följd av projektet har ungdomarna fått möjliget att slöjda på fritiden. Personalen har blivit tryggare i slöjd och skapande och verksamheterna har utvecklats. En viktig orsak till de stora förändringarna tror vi är det flexibla arbetssättet, där insatserna hela tiden gjorts i relation till personalens förkunskaper, förutsättningar och behov i verksamheterna.


Projekt Ingen matt visit, Josefin Gäfvert

Ingen matt visit - 50 000 kr

Projektägare Josefin Gäfvert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
NFH diarienr 2016-070

"I projektet Ingen matt visit har jag vävt mattor med inspiration från stockholmare och deras hem. Jag har velat placera det handvävd i staden, för att uppmärksamma att det som oftast se som lantligt och traditionell också kan vara något modernt. Med projektet ville jag skapa intresse och förståelse för det handvävda, för att på sikt få människor att s det som något att investera i och köpa till sina hem.

Under projektet har jag vävt 9 mattor som jag sedan har fotograferat i hemmen som de är inspirerade av. Under hösten 2017 ställde jag ut projektet i en separatutställning med titeln Försöka bli på Handarbetets Vänners Galleri. Förutom mattorna ställde jag även ut fotografierna och en text om processen bakom mattorna. Med texten delade jag med mig av mina tankar bakom mattorna och processen, vilket bidrog med en öppenhet kring skapande av väv som man oftast inte får ta del av. På så sätt har jag bidragit till att visa ett förhållningssätt till teknik och form som inte är särskilt sammankopplat till vävning och hantverk, men som kan få betraktaren att ifrågasätta sin egen syn på hantverk. Fotografierna av mattorna i sina hem visar på att det handvävda är ett möjligt alternativ till det industriella.

För mig kom projektet att handla om anpassning och vad det gör med den konstnärliga processen. Jag hoppas att de mattor som jag har vävt, som trots min anpassning snarare blev konst än bruksföremål, kan väcka drömmen om det handvävda i hemmet."


Förstudie slöjdverksamhet i Järvaområdet, Stockholms läns hemslöjdsförening 2017

Förstudie slöjdverksamhet i Järvaområdet - 50 000 kr

Projektägare Stockholms läns hemslöjdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
NFH diarienr 2016-083

Inom projektet har vi

  • kartlagt kluster, kulturbärare och föreningsliv i Järvaområdet,
  • haft kontakt med, träffat och intervjuat drivande kulturaktörer och föreningsaktiva,
  • deltagit i arrangemang med information om projektet
  • deltagit i arrangemang med prova-på-slöjd

För oss i Stockholms läns hemslöjdsförening, SLHF, har det varit nytt att tänka samarbete, både i projektarbetet tillsammans med Refo, och i mötet med kulturaktörerna i Järvaområdet. Vi är fortfarande en medlemsorganisation och värnar vår demokratiska grund men vill också utveckla vårt samhällsengagemang, och då är samarbeten nödvändiga.

Att samarbeta med Refo och lära av deras återbruksfilosofi har också inneburit nya aha-upplevelser. SLHF, Refo och de olika kulturaktörerna har kommit in med olika bakgrunder och vi har lärt av varandra.

Det finns ett stort intresse i Järvaområdet för sysselsättning i vid mening.

Förstudien har gjort SLHF och Refo mer kända i området, vilket är en bra grund för en framtida fortsättning av projektet.

Det underlättar väldigt mycket att vara på plats i Järvaområdet och möta människor ansikte mot ansikte. En första kontakt enbart via telefon eller e-post har inte alls fungerat lika bra.

Allt tar längre tid än förväntat.

Vi hade inte riktigt väntat oss att det skulle vara så svårt att få olika kulturaktörer att ha kontakt med varandra.

Slöjd och återbruk är föga känt.

Projekt Slöjdinnovation i samverkan för en hållbar utveckling, Way Out Productions

Slöjdinnovation i samverkan för en hållbar utveckling -
50 000 kr

Projektägare Way Out Productions
NFH diarienr 2016-106

"Innovation handlar ofta om oväntade kombinationer och 'kulturella krockar' och framgången handlar om att hitta "rätt" samverkanspartners, där engagemanget finns att vilja bidra till förändring, men också en öppenhet för att vilja och utvecklas och ta in olika perspektiv för att på det viset gynna dialogbaserad kunskapsproduktion och utbyte.

Ansökan avsåg ett utvecklingsbidrag för att planera ett större och flerårigt projekt som bygger vidare på designforskningsprojektet Beyond the Basket som drivs av Helena Hansson, doktorand på HDK/ Steneby sedan september 2012. Forskningen som handlar om Frugal Innovation - att göra mer för fler med mindre tillsammans - visar på starka kopplingar till slöjd som på ett naturligt sätt länkar till den lokala hantverks-innovations traditionen i Kenya – Jua Kali.

Inom ramen för det sökta utvecklingsbidraget skulle tre spår sprungna ur våra arbeten och studier undersökas för vidare utveckling och planen var att vi skulle gå vidare med ett eller en kombination av spåren. Undersökningen av dessa spår handlade om hur slöjdkunskap och själva slöjdbegreppet kan vidgas och användas inom områden som utbildning och utveckling av nya arbetstillfällen, samt för ’förädling’, och idé- och kompetenshöjare inom andra ämnen och områden."

Projekt Team Slöjd Konstepidemin 2017

Team Slöjd -
50 000 kr

Projektägare Konstepidemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
NFH diarienr 2016-110

Kultur och idrott i förening är ett spännande och utvecklingsbart område. Vad vi vet har inget liknande gjorts tidigare. Slöjdandet och teknikerna anpassas och blir nytt i mötet med användningsområdet ”sport”.

Vi har uppnått våra mål. Genom workshops med ca 30 st 11-åringar, ett tjej- och ett killag. Våra val av ”teknik”, repslagning och tryck, engagerade och var relevanta för deltagarna och funkade ”lika bra på killar som tjejer.”

Idén att sänka trösklar och hitta nya former för skapande och social samvaro under gemensam flagg för både slöjdandet och sporten håller. Vi, både ledare och deltagare, hade givande och roliga workshops. Det gav vidare inspiration och stärkte lagsammanhållning och teambuilding. Det gav Konstepedemin värdefull workshopsutveckling och viktiga ”förfiningar i metoderna”. Den stora vinsten är att vi har fördjupat samarbetsformerna sins emellan. En film har producerats. Och projektet har redan ”fått fler uppdrag”. Effekterna är att vi dels redan genomfört fler Teamslöjd, under Gothia Cup, och att vi redan påbörjat ”spridningsarbetet” av metoden och påbörjat en samverkan med bl.a. region Halland.

 

Hemslöjd Humaniora -
300 000 kr

Projektägare Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
NFH diarienr 2016-075

"Världen är full av människor som inte bryr sig om hemslöjd eller överhuvudtaget förstår varför det ska få offentliga medel. Lätt att glömma. Vår tes är att hemslöjd har många olika grundläggande just mänskliga värden och betydelser utöver de vanligaste argumenten. Något som är osynligt för allt för många. Det krävs en mångfald av infallsvinklar, aspekter och synsätt för att många fler ska kunna bilda sig en uppfattning och få ett högre värde på hemslöjd som passar för just deras sätt att förstå.

I Hemslöjd Humaniora söker vi alltså fundamentala mänskliga orsaker, motivationer mm till just det handgjorda görandet, skapandet och lyfter
metodiskt i humaniora och humanvetenskaperna med utgångspunkt hemslöjd. Det betyder områden som filosofi, idéhistoria, genusvetenskap, sociologi, psykologi mm och vi väljer frågor som kan ha en berikande potential för att få fler att se mer i hemslöjd.

I ett internationellt perspektiv så finns det ofta mycket sagt i många frågor som egentligen skulle kunna röra hemslöjd. Väldigt lite på svenska förstås och självklart inte ur ett hemslöjdsperspektiv. Det är detta som Hemslöjd Humaniora i praktiken gör skulle kan man säga. Tar möjliga ämnen och frågor, inte sällan utifrån ett för hemslöjd ovanligt håll, och visar vad det kan ha för värde och betydelse för individ och samhälle och presenterar det i en hemslöjdskontext eftersom hemslöjd har en betydelse i dessa ämnen och frågor.

Vi gör detta tillgängligt för människor genom att arrangera händelser, lyfta fram material och sprida detta via nätet och sociala medier. Vi vill på så sätt få ett nytt ljus på hemslöjd och det handgjorda skapandet/görandet. Både inåt i hemslöjden själv och utåt i alla möjliga riktningar. De två avsnitt av Filosofiska rummet som vi deltagit i når ungefär en kvarts miljon lyssnare (källa: Lokatt media) per program.

Vi vill påvisa samband, visa nya associationer, skapa konnotationer, lyfta kopplingspunkter, gemensamma nämnare mm. Kort sagt, vidga uppfattningen i olika frågor och vad det handgjorda skapandet kan ha för olika värden och betydelser i många olika sammanhang. Att ge en rikare bild för att säkerställa att hemslöjd behåller och förbättrar sin viktiga position hos allmänhet, beslutsfattare och inte minst som offentlig angelägenhet. På det viset kan man beskriva Hemslöjd Humaniora som ett ytterst viktigt framtidsprojekt.

Att publicera på nätet och i sociala medier är en självklarhet för att göra det tillgängligt och nå många naturligtvis men också för möjligheten att bygga på, följa upp och kommunicera med andra material som går att koppla till de ämnen som tas upp. Vi har som strategi att skapa kunskapskluster kring varje ämne där vi bygger ut insatsen med annat material, kommentarer mm. Det gör det levande, rikt flödande och ger oss en möjlighet att skapa mer närvaro av hemslöjd. Då kan vi förklara och stärka varför frågan har betydelse i vårt område och ytterligare påvisa på vilket sätt hemslöjd har en betydelse i de frågor som tas upp. Allt för ofta missar mottagaren detta. Som när man presenterar en kulturekonomisk analys på en slöjdutställning och mottagarna räknar lunchrestaurangbesök utan att förstå den bakomliggande orsaken till att det händer.

Vår ambition är högt ställd och vi ämnar att baserat på egna arrangemang, eget material och andras redan existerande material via digitala medier bygga ett långsiktigt, växande och berikande material i ljud, bild och text.
De genomförda insatserna under 2017 publiceras enligt en fastställd kommunikationsplan från slutet 2017 in i 2018. Materialet publiceras och marknadsförs på hemsida, Facebook samt Youtube under namnet Hemslöjd Humaniora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.."

Projekt Ta i hand 2017

Ta i hand - att mötas genom slöjd och handarbete, år 2 -
250 000 kr

Projektägare SV Västra Götaland
NFH diarienr 2016-077

"De 30 workshops vi satt som mål har uppnåtts, blev 41 till antalet. Slöjdträffarna har rullat på som planerat på våra 6 ordinarie platser (Restad gård i Vänersborgs kommun, Kulturhuset Kronan i Trollhättan, Solglimten och Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg, Kulturkiosken i Floby och biblioteket i Stenstorp.) Flera workshops har även gjorts med nya samarbetsparter och på fler platser, såsom på:

Kulturhuset Blå stället och folkhögskolan i Angered, Slöjdens hus i Skövde,

Textilmuseet i Borås, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, det större slöjdevenemanget som var ett samarrangemang med REKO-festivalen på Nääs, Lerums kommun, och på Kulturkalaset i Göteborg.

Slöjdevenemanget blev till en fin dag med en härlig breddning av deltagarna på REKO-festivalen. Ta i hand ordnade 6 workshops med ledare från nätverket och arrangerade för 3 gratis och i stort sett fulla bussar från de områden där Ta i hand ägt rum.

De lokala medarbetarna har erhållit fortbildning och fortsatt arbeta i samma utsträckning som under år 1. Dessutom har en ytterligare anställning kommit till stånd genom hemslöjdskonsulenterna i Västarvet. Även denna en liten tjänst, vilken haft till syfte att samordna Ta i hands medarrangemang av REKO-festivalen på Nääs. En av medarbetartjänsterna har omvandlats till föreningssamordnare och förlängts till och med november.

Det har förts många samtal om slöjdens betydelse i livet. Det har dock inte funnits utrymme att samla dessa samtal i någon offentlig form.

Långsiktigheten finns genom nätverk och nya kontakter, såväl mellan individer som individer-organisationer. Ta i hand är en kontaktyta som möjliggör arbetsmöjligheter utanför projektet och därmed en breddad representation i andra organisationer. Långsiktighet sker även i och med att projektet omvandlas till en förening, där det är deltagare från projektet som håller i trådarna.

Vi har därutöver på flera sätt spridit erfarenheter från projektet, exempelvis genom att sammanställa guideboken Slöjda gemenskap ihop med slöjdkoordinatorerna på KulturUngdom samt sprida denna och dess innehåll i föredrag. Med detta hoppas vi att fler ska ta Ta i hand-liknande initiativ framöver. Några som redan har arrangerat slöjdträffar i samma anda är Naturhistoriska Museet i Göteborg och Rydals museum i Marks kommun.

Behovet av information om hur det är att arbeta med slöjd i Sverige har framkommit från projektdeltagare, som därför i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet och KulturUngdom har arrangerat en informationsdag om detta. Fler planeras på flera platser.

Människor har mötts över gränser, förstått att vi är lika och rädslan för det främmande har förhoppningsvis minskat genom det.

Vi är många som lärt av varandra och fått utrymme att uttrycka oss kreativt. Vi har sett empowerment och långsiktighet skapas, precis som en något ökad jämlikhet och en mycket tydligt ökad representation inom och genom slöjd."

Romska silverbägare. Foto Romskt kulturcenter Malmö

Romskt hantverk idag, igår, imorgon - 250 000 kr

Projektägare Romska kulturcentret i Malmö
NFH diarienr 2016-059

"Under 2017 har projektet verkat för att sprida kunskap om projektets mål samt skapa förutsättningar för samverkan och bred finansiering. Via samverkan med Kulturrådet har projektet spridits till ett åttiotal av landets museer i Skåne, Östergötland, Stockholm samt Västerbotten i samband med dialogmöten.

Projektet har påbörjat en landsomfattande inventering av befintligt romskt hantverk i privat samt offentlig ägo.

Projektet har genomfört möten med Glimpt som tidigare genomfört en utställning om romskt hantverk från Rumänien på Falkenbergs museum.

Projektet har erhållit finansiering av Kulturrådet samt Postkodsstiftelsen för en publicering av resultaten från inventeringen samt en vandringsutställning.

Under 2017 har projektet fört dialog med Allmänna arvsfonden som resulterat i en ansökan gällande kostnaderna för utbildningen för romska ungdomar som för närvarande väntar på beslut.

I projektet har vi i samverkan med NFH och Hemslöjdsförbundet planerat en workshophelg 2.3 december där ett 20-tal ungdomar kommer att få prova på olika delar av hantverk. Rekryteringen av ungdomar sker i samverkan med Romska Ungdomsförbundet.

Projektet har uppvaktat ett antal romska familjer för att sprid kunskap om projektet och dess ambition samt för att få dem till att delta i projektets inventering.

Projektet har genomfört möten med Nordiska museet och planerar att fler möten genomförs under kvarvarande projektår.

Projekteket har påbörjat en efterlysning av författare till boken om romskt hantverk.

Projektet har deltagit på NFHs möte för konsulenter. Projektet har lämnat en skrivelse till ansvarigt statsråd om begäran om införandet av en nationell utvecklare för romskt hantverk."


Projektet Fred, frihet och hållbar utveckling. Foto Livstycket

Fred, frihet och hållbar utveckling - 100 000 kr

Projektägare Livstycket
NFH diarienr 2016-091

"Projektet har pågått under 2017 och deltagarna har varit kvinnor, från olika delar av världen, på Livstycket i Tensta. Livstyckets deltagare är indelade i grupper efter utbildningsnivå från hemlandet och i detta projektet har 2 grupper deltagit. En grupp med ingen eller låg utbildningsnivå och en grupp med ganska bra utbildning. Kvinnorna har med utgångspunkt från äldre svenska bonader men också med internationella kända bonader skapat sina egna verk med influenser av sina egna hemländers bonader. Då projektet i början pågick samtidigt som ett jämställdhetsprojekt med Marabouparken påverkade jämställdhetstemat även bonaderna och de båda projekten korsbefruktade varandra och i den stora bonaden eller rättare sagt mönstret som skapades inom jämställdhetsprojektet återfinns motiv från broderade äldre svenska bonader. Svenska kvinnors kamp för rösträtt berörde kvinnorna djupt och blev en ögonöppnare.

Med bilder, intryck från studiebesök och äldre bonader som vi tittat och känt på och pratat om blev projektet också något som berörde känslor som man vågade uttrycka i ord samtidigt som man kunde sjunka in i broderierna med sina händer. De ord som en kvinna sa är det som man bör ta fasta på: "Jag är deprimerad men när jag broderar känner jag mig frisk". Man ville prata om och brodera det som kändes bra, det man kom ihåg från sina hemländers broderier. De flesta hade upplevt krig och flykt undan krig men detta ville man inte påminnas om och inte brodera men successivt började man prata om sina upplevelser. Detta var ett stort steg för många! Bonadernas ordspråk jämfördes och vi slogs av att innebörden var så lika varandra. Resultaten - bonaderna är färgsprakande på ett sätt som lyfter projektet till en hög nivå. Deltagarna var mycket medvetna om att krig inte skapar hållbarhet men alla kände att deras bonader visar på hållbarhet i en framtid i ett nytt land."


Next Level Craft i Paris 2017. Foto Aia Jüdes

Next level craft on tour -
200 000 kr

Projektägare Aia Jüdes
NFH diarienr 2016-099

Utställningen Next Level Craft visades på Svenska Institutet i Paris oktober 2017-januari 2018. På öppningen den 21 oktober kom över 2300 personer. Fransk TV och flera tidskrifter har gjort reportage om utställningen.

Next Level Craft är ett tvärdisciplinärt experimentellt sätt att tänka kring vad slöjd är, hur det kan se ut och vem som slöjdar. Utställningen rör sig i gränslandet mellan slöjd, mode, design, konst, dans och street art - men alltid med fokus på handgjort görande. Utställningen höjer slöjdens status utanför det egna verksamhetsområdet.

Utställningen är uppdaterad med ett 15-tal nya deltagare, sammanlagt 35 deltagare, från bl.a. Västsverige och Skåne. Det är ett annorlunda koncept med musik, ljus, film och dans som skapar en stark helhetsupplevelse och spännande värld som lockar en yngre publik. Deltagarna i åldrarna 25-85 skapar mångfald.


Projekt Gatan är vårt galleri 2017

Gatan är vårt galleri - 50 000 kr

Projektägare Elisabeth Bucht
NFH diarienr 2016-053

"Gatan är vårt galleri blev ett intensivt och för mig oerhört lärorikt projekt som lärt mig enormt mycket om såväl gruppdynamik som skapandets kraft och möjligheten samt olika konsekvenser av att nå ut. Har lärt mig om såväl samhälle som om sociala medias olika sidor.

Jag har delat skapandeprocesser på olika vis med ett oräkneligt antal människor i olika åldrar, under totalt åtta workshops, samt i ett offentligt mindre synligt "sidospår" som växte fram, där jag samarbetade med unga flyktingar på framför allt nätet. De skrev texter/poesi och jag kompletterade genom att hjälpa med språket samt illustrera dem. Dessa samarbeten har ungdomarna sedan själva blivit "ägare" till och ungdomarna har därmed även avgjort vilka sammanhang de synts i.

Gatan är vårt galleri har levt med mig i tio månader och nått väldigt många människor. Samtal och vänskapsrelationer har uppstått genom skapandet och dess tankeprocesser. Vi har arbetat tillsammans med våra händer i textila material, vi har gjort text på vitt skilda vis, och vi har sett varandra som medmänniskor under tiden. For mig har projektet ytterligare bekräftat "handen-hjärtat-hjärnans" ofta närmast symbiotiska förhållanden. Skapandeprocessen öppnar, får oss att reflektera och läker oss - vare sig vi kallar det for "slöjd", "hantverk", "konsthantverk" eller "konst".

Då projektet fortlöpte så pass intensivt och frekvent, samt tog en annan mindre offentlig riktning i och med samarbetet med flyktingungdomar och deras poesi, bestämde jag i samråd med Nämnden för hemslöjdsfrågor att projektet var färdigt i oktober och inte göra den offentliga utställning som var inplanerad som avslutning. Gatan är vårt galleri är färdigt for den här gången, men jag kommer direkt att ta upp tråden på samma plats som jag lägger ner den - och se vart den leder vidare. Nu börjar jag om på nytt."