Redovisade projekt 2018

Här kan du läsa om de projekt som genomförts under 2018. Kontakta gärna projektägaren om du vill veta mer.

Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga - 50 000 kr
Projektägare: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, NFH diarienr 2017-66

"Syftet med förstudien ”Makergonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse” har varit att ta fram metoder och kurser för att lägga grund för en större ansökan där slöjd skapas i en högteknologisk makerspace-miljö. Målet är att kombinera nya och traditionella materialbearbetningstekniker och öka ungdomars intresse för att uttrycka sig och sina upplevelser genom hantverk och slöjd. Förstudien skulle planera och genomföra fyra praktiska workshops. I slutänden genomfördes tre av dessa. Antal deltagare i de tre workshops som genomförts har varit cirka 30 stycken varav de allra flesta har deltagit vid minst två tillfällen.

Det digitala verktyg som förstudien fokuserat på är laserskärare och den mjukvara som är kopplad till denna (Adobe Illustrator). Vi har arbetat med såväl textila som hårda material.

De effekter som kan ses av de genomförda workshoparna är bland annat att FabLab Umeå sett en ökad andel besökare med utpräglad hantverksprofil (från studenter till hantverkare, slöjdlärare och yrkesverksamma inom bland annat hattmakeri och möbelsnickeri). Det har i Umeåregionen uppstått ett ökat intresse för att utforska vad digitala bearbetningsmetoder kan innebära för det egna skapandet och småskalig produktion. Genom de riktade kurserna till just hantverksintresserade har det även kommit en ökad frekvens av förfrågningar från grundskollärare inom slöjdfältet som önskar nyttja FabLab Umeås maskiner i undervisningssammanhang.

Det har även inletts dialog med Kulturverket, en av Umeå kommuns enheter för kulturutövande i grundskolan, om möjlighet att anpassa delar av de metoder som tagits fram för workshops med grundskoleelever."


Re-Iron - 50 000 kr
Projektägare: Lind-smide, NFH diarienr 2017-61

"I projektets slutskede har vi skapat en mängd fysiska smidesexemplen i ett formspråk som vi tänker skulle kunna vara tilltalande för arkitekter i Skandinavien generellt. Dessa har vi använd som en del av en artikel på svenska och engelska kring projektet som vi kan använda för att presentera projektet till arkitekter, tidningar och andra relevanta aktörer i Skandinavien och eventuellt England och Tyskland. Denna artikel och bilden av exemplen kommer också vara grunden för en presentation på båda projektdeltagarnas hemsidor.

Arkitekterna Thi och Dencker som är ena delen av projektet kommer att fortsätta projektet genom att implementera delar av det i framtida tävlingsförslag och andra projekt. Samt självklart att använda smide i framtidiga byggnationsprojekt. För dem har projektet dels öppnat deras egna vyer och gett dem ett nytt syn på hantverk som en del av arkitekturen, dels har det gett dem en möjlighet att profilera sig som nyskapande inom arkitekturkretsar.

Jokum Lind Jensen, som är smeden i projektet, har redan deltagit i en arkitekturfestival hos White arkitekter i Uppsala på bakgrund av projektet, med ett mycket positivt bemötande och bra diskussioner efterföljande. Jag har också redan skickat bifogade artikel till utvalda arkitekter, och fått ett positivt bemötande och blivit bjuden till möten kring samarbetas projekt

I nuläget arbetar jag med en lokal arkitekt kring en byggnation där jag hoppas jag ska göra 40 meter räcka som vi har designat med utgångspunkt i projektets formspråk. Projektet kommer också vara hörnstenen i arkitektdelen av min nya hemsida som jag hoppas kommer upp mycket snart."

www.lind-smide.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Pop-up Studio Supersju - 50 000 kr
Projektägare: Vega textil konst och design, NFH diarienr 2017-64

"Stödet från Nämnden för Hemslöjdsfrågor var avgörande för utvecklingen av vårt koncept pop-up väv. Det blev en större och längre pop-up än vi hade räknat med, och gav mer än vad vi hoppats på. Vi lärde oss oerhört mycket om allmänhetens möte med väv i kommersiellt sammanhang och om oss själva som grupp.

Efter mycket ofruktsam kontakt med olika butiksägare och andra fastighetsskötare fick vi tag i en mycket stor butikslokal i ”Betapassagen” – en del av samma hus som NK. I en vecka visade vi upp väv i vad vi valde att kalla ett Showroom. Det var en oväntad plats, och vi fick nya kunder/intresserade samtidigt som många gick förbi utan att komma in, kanske med en nyfiken blick. Möjligheten att visa upp oss skapade nya förfrågningar om samarbeten, cementerade pågående diskussioner om utställningar på etablerade institutioner och eventuellt var en bidragande faktor till att vi fick en mycket viktig utmärkelse och stipendium. Vi stärktes också som grupp, bevisade för oss själva att vi samarbetar väl även med kort varsel. Vi sålde inte så mycket men kontakterna vi knöt var mycket viktigare än rena pengar.

Vårt mål var att visa upp väv på sätt och ställen som gemene man inte brukar associera med textilt hantverk. Vi har lärt oss mycket som vi ska ta med till kommande pop uer; vi är mycket intresserade av att ta in en curator, gärna en som inte har erfarenhet av väv, till exempel, eller att samarbeta med konstnärer/konsthantverkare i andra media. Ju fler gånger vi visar modern, framåtblickande vävning i oväntade sammanhang förblir vår väv relevant, och detta projektbidrag från NFH har varit både välbehövt och förfriskande för svensk vävning och vår framtid som grupp."


Blocktryck idag - 50 000 kr
Projektägare: Shabnam Faraee Grafisk Design & Illustration, NFH diarienr 2017-89

"Projektet har haft stor betydelse för mitt arbete. Möjligheten att vara praktikant i fyra veckor hos en mästare i blocktryck ledde till att jag nu kan rita mönster och experimentera på ett annat plan. Jag kan i min tur lära vidare grunderna i hantverket. Under tiden som jag vistades i hantverksstaden Esfahan i Iran fick jag tid att forska på olika plan; som att besöka textilfabriken som producerar tyger som används enbart för blocktryck, åka till en förort med många verkstäder och hög produktion och sitta hos flera hantverkare och lyssna på dom och deras synpunkter och titta i deras samlingar. Hantverket är inte en vanlig teknik bland konstnärer och formgivare i Iran heller, vilket förvånar mig.

Jag blev inbjuden av staden att ställa ut mina verk i blocktryck vilket ledde till att jag fick kontakt med konstskolor som ledde till fler diskussioner och möjligheter. Det hela gav mig ett annat perspektiv som jag för vidare i workshops och föreläsningar som jag håller i och i mitt eget arbete. Jag har behövt tänka om vissa tekniska moment i tryckprocessen för att kunna tillämpa den i ett vanligt rum/ateljé.

Jag ser på det jag gör som ett livslångt projekt som kommer att utvecklas hela tiden. Jag vill skapa spännande verk med tekniken samtidigt som jag lär ut den och vill i förlängningen medverka till en tryckteknik som fler kan praktisera i Sverige."

https://blocktryck.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - 33 000 kr
Projektägare: Attention Dals-Ed, NFH diarienr 2017-76

"Målet med aktiviteten var att göra slöjdprocesser tillgängliga för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Planen var att arrangera ett slöjdläger med olika slöjdmaterial såsom trä, metall och textil i samarbete med Attentions lokalförening i Dals Ed, Bengtsfors och Åmål och konstnärskollektivet Not Quite. Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Barn och unga i föreningen har funktionsnedsättningar såsom autism, adhd, touretts, tvångssyndrom m.m. vilket gör det oerhört svårt för denna grupp av barn att delta i verksamheter som inte är anpassade utefter deras funktionsnedsättningar.

Vi har genom projektet bättre kunnat kartlägga framtida planerade aktiviteter genom att observera hur deltagarna tog sig an de olika materialen.

Vi kommer att på olika sätt försöka fortsätta erbjuda slöjdaktiviteter genom att söka medel från andra fonder samt kontakt med våra kommuner där vi tydligt kan påvisa behovet av ökad tillgänglighet för slöjdprocesser för våra barn och unga med NPF."

Romskt hantverk igår, idag, imorgon – 250 000 kr
Projektägare: Romskt kulturcenter i Malmö, NFH diarienr 2017-39

"I projektet har vi verkat för att revitalisera det romska hantverket genom att bl.a. synliggöra romskt hantverk samt skapa förutsättningar för romska ungdomar att arbeta med hantverk i olika material samt skapa möjligheter för att romska ungdomar själva ska designa och utveckla ett nytt romskt hantverk.

I projektet har vi i samverkan med Regionmuseet Kristianstad genomfört en landsomfattande inventering av befintligt romskt hantverk som dokumenterats och bl.a utgör inventeringen, intervjuerna med de romska ägarna och historierna kring föremålen grunden för boken och vandringsutställningen med samma namn Romska smycken – hantverk, traditioner och ett sätt att leva. Boken och utställningen har premiär den 7 december på Regionmuseet Kristianstad och sedan följer en turné på landets länsmuseer.

Vi har i samverkan med Skånes hemslöjdsförbund genomfört tre workshops med romska ungdomar för att ge dem möjligheterna att arbeta med hantverk och lära sig hur ett hantverk skapas. För närvarande ser vi över förutsättningarna med hemslöjdsförbundet och för fler workshops under hösten. I projektet har vi sett över olika möjligheter för att skapa en hantverksutbildning för romska ungdomar."

www.rkcmalmo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hemslöjd Humaniora – 200 000 kr
Projektägare: Region Jönköpings län, NFH diarienr 2017-53

"Fler sidor av hemslöjden måste få komma mer människor till del på det sätt de själva föredrar att förstå. Hemslöjd och humaniora lyfter det handgjorda skapandets värden och betydelser i olika sammanhang med humaniora och humanvetenskaperna som underliggande kombination. Detta är en viktig väg för ökad kunskap, bildning och nya synsätt som ger en bredare, mer fördjupad och berikad uppfattning om hemslöjd och det handgjorda görandets betydelse och värde för individ och samhälle. Det är grundtanken i projektet. Det är det vi strävar efter i resultat och effekter. Detta långsiktiga perspektiv att genom produktion leverera ett varierat material med olika anslag/tilltal/röster som gemensamt bildar en växande helhet och tillgänglig ”bank” börjar få ett bra omfång nu när vi ytterligare har utökat våra samarbeten.

Vi märker tydligt att vi har ett bredare spektrum av mottagare/deltagare i detta arbetssätt än alla våra tidigare Förutom detta så har vi en lärprocess och utökar vårt nätverk för framtiden inför öppen ridå eftersom allt vi gör blir publika händelser tillgängliga via Youtube, Soundcloud och Facebook. Detta i sin tur gör att effekter är möjliga under lång tid. Det nya materialet öppnar upp för det gamla och vice versa. Det är också viktigt att förstå att det inte bara handlar om nya människor utan också personer som redan har en djup känsla och kunskap i hemslöjd. Projektet arbetar för en rikare mer mångfacetterad bild, ny förståelse och därmed språk, tankar och argument för hemslöjd. De som förstår hemslöjd på ett sätt kan behöva fler. De som inte förstår hemslöjd nu kan förstå på något annat sätt sen."

www.facebook.com/hemslojdhumaniora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.youtube.com/channel/UCjlVxsRX_AXTx0GqN_wI7Ng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rosa Taikons smyckeskonst, en dokumentation - 150 000 kr
Projektägare: Hälsinglands museum, NFH diarienr 2017-43

Syftet med projektet är att dokumentera Rosa Taikons verkstad/ataljé med utrustning, skisser, bildmaterial m.m. Genom dokumentationen bevaras viktig kunskap om hennes verksamhet och kan utgöra en viktig inspirationskälla, både för smyckeskonsten och för den romska gruppens samhälleliga jämställdhet.

"Museet hämtade Rosa Taikons verkstad under vårvintern 2018. I föremålshanteringen har docent Christina Zetterlund och Rosa Taikons systerdotter Angelica Ström medverkat.

Idag är 75% av samlingen inskriven. Samlingens viktigaste föremålsgrupp är den utrustning som är direkt kopplat till silversmide och Taikons konstnärsskap. Samarbetet med Linnéuniversitetet där Zetterlund ägnat forskningsstudier åt Rosa Taikons konstnärsskap och politiska arbete är mycket viktigt för att spegla Taikons liv och kamp för romska rättigheter.

I forskningen visar också Zetterlund hur Taikon förenar romsk tradition med konstnärlig modernism och med detta tar plats i fler kontexter än det förväntade. Viktigt för nästa steg är att se hur hon överskrider de traditionella gränserna och inte kan låsas in i en etnisk fålla med sin konst. Under perioden har vi haft samarbete med RKC (Romskt Kulturcentrum) och Regionmuseet i Kristiianstad. Museet kommer under 2019 att fortsätta sitt arbete med dokumentation och en utställningsproduktion.

I kommande ansökningar skissar vi på en utställningsproduktion som bygger på olika narrativ om Rosa Taikons liv och verksamhet. Men delar av produktionen ska också bearbetas för att fungera mobilt tillsammans med RKCs satsningar på romsk smycketradition. Projektets planering har väl överensstämt med genomförandet under projektperioden. Hälsinglands museum vill tacka för det projektstöd vi fått."

Hälsinglands museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

7 kg järn - 100 000 kr
Projektägare: Stiftelsen Upplandsmuseet, NFH diarienr 2017-55

"Idén till utställningen 7 kg järn föddes ur en önskan att berätta om hur mycket arbete och kunskap som kan dölja sig i ett vackert konsthantverk och låta både järnet och konstsmeden komma till tals. För att sätta järnets formbarhet i fokus, gav vi alla smeder ett precis likadant järnstycke att börja med. De skulle få en liter järn. Med smide kan man omforma den mängden järn till vad som helst, enmillimeters plåt på en kvadratmeter, eller en enmillimeters ståltråd som är över en kilometer lång. Parallellt med arbetsprocessen har smederna fotograferat sitt järnstyckes förvandling. Deras bilder visas i utställningen tillsammans med det färdiga smidet. Under arbetets gång har smederna fått besök av en filmare som har dokumenterat deras arbete och skapat en film om projektet.

Vernissagen för utställningen på Upplandsmuseet var den 9 november och kändes som en succé. Intresset för smide och det antal människor som kom till vernissagen övergick våra förväntningar, och min upplevelse som projektledare är att alla de olika delar som utställningen innehåller samverkar mycket bra med varandra. Besökarna var också en blandad skara i både ålder och könsfördelning vilket känns positivt, och det verkar som om utställningen drar besökare från breda lager och inte bara de som redan är smidesfrälsta. Jag tror att just blandningen av ett gammalt hantverk och moderna metoder som film och foto är en givande kombination. Blandningen av olika sätt att uppleva, att ta till sig kunskap med flera sinnen är något som andra projekt, hantverk och material skulle kunna inspireras av och utveckla vidare.

Samtliga smeder i projektet kom på vernissagen, de fanns med i anslutning till sitt smidda verk och kunde svara på frågor. Detta med att träffa andra inom sitt fält är viktigare än man kan tro, att känna att man har ett sammanhang och tillhör en yrkesgrupp. Flera har uttryckt glädje över detta och även om den här gruppen är liten kan projektet fungera som en scen, som andra kan samlas kring och inspireras av.

En trailer till filmen har legat på Facebook och Upplandsmuseets hemsida, och haft tusentals visningar. Den svenska konstsmidesföreningens tidning har skrivit kortare reportage om projektet och är intresserade av att skriva längre i kommande nummer. Även den engelskspråkiga smidestidningen Hephaistos kommer att ha ett längre reportage, som då når smidesintresserade internationellt. Utöver detta så har vi fått många intresseförfrågningar om att visa utställningen både inom och utanför Sveriges gränser."

Upplandsmuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Plats för slöjd - 100 000 kr
Projektägare: Slöjd Stockholm, NFH diarienr 2017-77

Projektet syftar till att utveckla en arbetsmodell för hur en ny publik plattform ska kunna verka för att stärka slöjden som kulturområde, både immateriellt, politiskt och publikt. Genom ett ambulerande residensprogram i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter och en publik verksamhet med presentationer, samtal och möten syftar detta projekt till att undersöka, lyfta fram, belysa och diskutera slöjden och dess roll samt relevans i vår samtid.

 

Slöjdat utegym - 100 000 kr
Projektägare: Västerbottens läns hemslöjdsförening, NFH diarienr 2017-79

"Vi har i dialog med boende i området och i samverkan med projektets samarbetspartners utvecklat, en i många år förbisedd del av Ålidhem. Målet var att skapa en tvärkulturell plats med lokal förankring som stimulerar till möten, trygghet, tillgänglig, jämställdhet, samt uppmuntra till fysisk aktivitet och kulturell stimulans.

Resultat är ett utegym med långt många fler kvaliteter än att endast kunna träna på. Stor vikt har lagts på den konstnärliga helheten för platsen. Där slöjden får ta plats och manifesteras genom materialval, sammansättningstekniker och som konstnärliga utryck. Detta ger en plats med flera funktioner och kvaliteter som når individer med olika intressen och förutsättningar. Eftersom redskapen är avsedda att träna med så har vi arbetat med och följt riktlinjerna i ”SVENSK STANDARD SS-EN 16630:2015 Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk - Säkerhetskran och provningsmetoder”. Resultatet skiljer sig i utseende en del från idé-skissen som lämnades in i som bilaga till ansökan. Åtgärden har koncentrerats till en mindre yta än skissen och det har heller inte byggts något tak.

Platsen som tidigare var en tom öppen yta med markplattor av betong och några planterad skadade träd/lindar har fått nytt liv. De allt för skadade träden har tagits bort medan några träd är kvar och har kronlyfts och snyggats till. Betongplattorna har rivits bort och marken har grävts ur för att kunna uppnå godkänt djup för fallskydd samt för att gjuta fast redskapen. Efter gjutning har det fylls på med nytt bärlager och ytlager av träflis godkänt för ändamålet.

Redskapen är tillverkade på ett slöjd- och hantverksmässigt sätt. Slöjdare och utbildade byggnadsvårdare har gjort konstruktionerna och dekorationerna av alla redskapen.

Materialet är trä, kärnfuru som har stor tålighet mot röta. Ytbehandlingen består av Linoljefärg förstärkt med tungolja, visa delar är endast behandlade med linolja.

Konstruktionerna i sig är en del av det konstnärliga uttrycket utöver konstruktionen har det också gjort karvsnitt och och ornament i en dela av redskapen. ”Repslagaren” pryds högst upp av en handsmidd vindflöjel.

I tillägg till redskapen har platsen också fått två skulpturer (utan praktisk funktion) som tagits fram med underlag från workshops gjorda med barn och invånare i bostadsområdet. Dom är placerade i början av utegymmet och ramar in och välkomnar till platsen på ett fint sätt."

Blogginlägg "Utegymmet på Ålidhem" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samverkansmetoder för frugalt värdeskapande - 75 000 kr
Projektägare: Way Out Productions, NFH diarienr 2017-82

Projektet Samverkansmetoder för frugalt värdeskapande skapades med syfte att identifera och utveckla hållbara metoder för långsiktigt Nord/Syd-samarbete genom att länka samman fyra ubildningsinstitutioner i Sverige och Kenya. Tanken var att i detta samarbete utveckla en plattform för att stimulera ömsesidigt lärande, delande och produktion av kunskap, vilket på lång sikt var tänkt att utvecklas till en lokalt driven hantverksutbildning i Kenya. Plattformen skulle byggas upp både genom fysisk och virtuell interaktion och fokus var lärande om hantverksämnen, både praktiskt och teoretiskt.


Riddaren utan namn – 60 000 kr
Projektägare: Cederquist Harborg Produktion AB, NFH diarienr 2017-46

"Projektdelen vi sökte för kombinerar traditionell sömnad ihop med teknik/ljus. Vi använder neopixlar, led, elektronik, microprocessorer/programmering mm. Elektrobroderi, som jag kallar det, i kombination med textilier: yllebroderi, grannlåtsbroderi, dräktsömnad av kjol, spedetröja, krage, sjal, särk och byxor. Dessa dräktdelar är nu uppsydda och hälften av dem har även sin microprocessor installerad. I princip allt broderi för den textila scenografin är nu klart.

Föreställningen hade premiär i februari 2019. Se en trailer Länk till annan webbplats..

Skrotmusik - Riddaren utan namn Länk till annan webbplats.


Från handkraft till fotkraft – 50 000 kr
Projektägare: Svenska Vävakademin, NFH diarienr 2017-69

"Ett av de viktigaste redskapen i textilproduktionen är vävstolen. Vilken betydelse hade övergången från handkraft till fotkraft för textilproduktionen? Från varptyngd vävanordning till trampvävstol. För att få svar på detta behöver man studera vad som finns bevarat och vilka spår de olika redskapen kan lämna i det bevarade textilmaterialet. Vilka textilredskap och vävstolar går att knyta till tidigmodern tid? Vad kan vävaren, utifrån sina kunskaper dra för slutsatser. Utrustningen är inte heller typiskt svensk, utan finns i ett större kulturellt sammanhang.

Vi ville med symposiet från handkraft till fotkraft skapa en gemensam plattform för att kunna delge den pågående forskning som finns samt ge en överblick över vad vi idag vet och vilka som arbetar med dessa frågor. Dvs vävstolens utveckling från varptyngd vävstol till trampvävstol.

Det blev ett lyckat forum där vi kunde diskutera dessa frågor. Det blev många diskussioner och genom ett öppet klimat fanns möjlighet till att fråga och öppet fundera och diskutera. Symposiet blev ett tillfälle att återknyta kontakter och lära känna nya kontakter. Vilket alla sagt som en viktigt effekt av symposiet. Eftersom inte alla arbetar med dessa frågor dagligen har kunskapen använts på olika sätt. Man kan grovt dela in samtliga deltagare och medarrangörer i symposiet i två olika kategorier: De som undervisar och de som själva håller på med undersökande arbete/forskning. Båda kategorierna säger att de med symposiet fått en bra överblick om dagens kunskap. De som forskar inom området har fått nya infallsvinklar på vävstolens utveckling som de kan använda i sitt arbete.

På Svenska Vävakademins hemsida, www.svenskavavakademin.se Länk till annan webbplats., finns dokumentation från symposiet. Detta symposium är en början på något som kan bli mycket större. Ämnet från handkraft till fotkraft är inte uttömt.

Det finns mer att utforska! http://svenskavavakademin.se/genomforda-arrangemang/fran-handkraft-till-fotkraft/" Länk till annan webbplats.

 

Att synliggöra det osynliga – 50 000 kr
Projektägare: Sörmlands museum, NFH diarienr 2017-44

"Projektet, som är tvåårigt, anknyter till Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Det övergripande syftet är att bidra till tryggandet av immateriellt kunnande inom hemslöjds- och hantverksområdet genom att dokumentera slöjdares och hantverkares kunskaper. Målet är att dokumentationerna ska vara metodutvecklande och till nytta för liknande arbeten i framtiden. Projektet syftar också till att undersöka digitala möjligheter och förmedlingstekniker som 3D-digitalisering och visualisering där ambitionen är att ytterligare fördjupa, tillgängliggöra och säkra hantverkskunskaper. Under det första projektåret har sju slöjdare och hantverkare filmats och intervjuats. Undersökning om digital kunskapsförmedling har inletts. Långt framskridna förberedelser har gjorts för utställningen ”Vad händer om ingen längre kan?” som öppnar 18-11-24 och som behandlar de aktuella frågorna i projektet. Vid olika tillfällen har information och seminarier genomförts. Halva projekttiden återstår och vi ser redan nu att det finns ett stort intresse för dokumentation och visualisering av slöjd- och hantverkskunskaper samt för frågor kring immateriellt kulturarv."

www.sormlandsmuseum.se Länk till annan webbplats.

www.youtube.com/watch?v=mwbadCKGBBU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ullpodden – 50 000 kr
Projektägare: Svensk Ullförmedling ekonomisk förening, NFH diarienr 2017-72

"Resultatet av Ullpodden har överträffat förväntningarna med råge. Vi hade 100 nedladdningar per avsnitt som mål, i snitt ligger det på 1100 nedladdningar. Intresset för svensk ull är stort och genom sociala medier har vi lyckats nå ut till många.

Det har varit en utmaning att producera podavsnitt då ingen av oss haft erfarenhet av sådan produktion sedan tidigare. Vi har ändå haft en ambition att hålla en bra kvalitet ljud- och innehållsmässigt. De problem vi har stött på är relaterade till den besvärliga sommaren och att det tar mycket tid att redigera ljud när man är amatör. Vi har fått mycket positiv feedback på podden av våra lyssnare som vill se en fortsättning 2019."

Shownotes: www.ullformedlingen.se/ullpodden/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna här på Ullpodden: https://ullpodden.podbean.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nya metoder i nyrenoverad vävstuga - 20 000 kr
Projektägare: Fjugesta Vävstuga, NFH diarienr 2017-58

I projektet har vi genomfört två heldagsutbildningar under 2018 med professionell ledare, Gunnel Andersson.

Dag 1 - Teoretiskt om vävningens olika moment, med utgångspunkt från medlemmarnas spridda kunskaper. Garnberäkning och vävsedel. Praktiskt arbete - tvi jobbar i grupper med tre vävarr, förskedsberäkning, förskedning, pådragningar och solvning.

Dag 2: Uppföljning av dag 1, teoretisk genomgång.

Praktiskt arbete - skedning, framknytning, upphängning av skaft, uppknytning av trampor. Provvävning, inställning av vävspännare och lite vävråd. Vi hade praktiska uppgifter att göra mellan kursdagarna

Deltagarna har vidareutvecklats, individuellt och i grupp, alla har blivit mycket mer intresserade och deltar nu aktivt i handvävningens alla olika moment.

Folkdansaren Lena på turné - 100 000 kr
Projektägare: Sv. Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, NFH diarienr 2018-22

"I samarbete med hemslöjdsföreningar och filmbolaget Film and Tell visades filmen Folkdansaren Lena på åtta platser i Sverige. I samband med filmvisningen har panelsamtal hållits. Frågor om bl.a. civilsamhällets roll och ansvar, vågar vi mötas över kulturgränser, vem får vara med och hur öppnar hemslöjden upp för fler att ta del av och utveckla kulturarvet har varit upp för diskussion.

Att visa filmen och skapa delaktighet har dock varit svår och intresset från hemslöjdsföreningarna har varit svalt, då filmen har varit svår att placera i deras pågående verksamhet."