Redovisade projekt 2020

Här kan du läsa kort om de projekt som genomförts under 2020. Sammanfattningarna är hämtade från projektens redovisningar. Kontakta gärna projektägaren om du vill veta mer.

Förstudier - ordinarie utlysning 2020

Hur schysst är schysst? – 50 000 kr
"Hållbarhet är i dagsläget i stort fokus och det pratas om begreppet hållbar färg. Men hur vet vi att pigmenten vi använder är schyssta ur ett hälsooch miljöperspektiv? Personligen har jag saknat lättillgänglig information om pigments påverkan på människa och miljö i produktionsprocessen och i användandet. När jag i egenskap av lärare pratat om hållbarhet har jag undvikit att beröra dessa punkter djupare, då jag inte haft tillräcklig kunskap. Min önskan är transparens, vilket kan ske först när kunskap finns tillgänglig. Därför har jag i projektet Hur schysst är schysst? undersökt huruvida jag kunnat göra en sammanstallning av information gällande ett antal vanligt förekommande pigment inom slöjd och byggnadsvård. Detta genom studier av litteratur, säkerhetsdatablad, intervjuer med färgfabrikanter, målarmästare och färgkemister, samt studiebesök."
Projektägare: Helena Bratt Länk till annan webbplats. konst & hantverk, Rengsjö (dnr NFH 2019-63)

Svensk Tweed – 50 000 kr
"Bakgrunden till projektet ligger i uppgifterna om att så mycket som upp till 70 procent av den svenska ullen slängs, bränns upp eller grävs ned (Ullförmedlingen, 2020). Med det som utgångspunkt, tillsammans med min starka koppling till svensk ylleindustri via min mormor, mamma och moster som alla arbetade på Järbo Yllefabrik, så ville jag på något sätt försöka bidra till användningen av den unika svenska ullen. ../.. Resultatet av projektet är att utvecklingsarbetet av ett svenskproducerat tweedgarn kommit en bra bit på väg, samt att kunskap och medvetenhet om den unika svenska ullen har spridits både inom Sverige och internationellt, mycket tack vare sociala medier. Många har hört av sig med frågor, både vävare och skräddare, som är nyfikna på både garn och tyg. Projektet har öppnat upp för utveckling av användandet av den svenska ullen, vilket jag hoppas ska kunna gå att bygga en verksamhet kring och som i förlängningen kommer gynna både fårägare, spinnerier och hantverkare av olika slag. Nya insikter har varit att det är en väldigt lång och stor process att ta fram ett nytt garn och en ny textil."
Projektägare: @stefanmobergtextiles Stefan Moberg, Bro (dnr NFH 2019-69)

Korgen lyfter – 50 000 kr
"Korgen har följt människan i många tusen år och finns på de flesta platser på jorden. Att använda korgar är något vi i stor utsträckning fortfarande gör, se bara på begreppet varukorg som finns i så väl snabbköp som virtuella handelsplatser. I korgen möts material, form och funktion. Genom att korgar traditionellt tillverkats med lokala material för hand finns där ett stort immateriellt kunnande att ta tillvara. Korgar har många klimatfördelar. De tillverkas oftast i naturmaterial vilket gör att de kan komposteras och återföras till kretsloppet. I Sverige har vi en lång och rik korgtradition men i nuläget blir de allt färre korgslöjdare. Syftet med förstudien har varit att lyfta och fokusera på den mångfald av korgtraditioner som finns i vårt land genom att inventera korgkunskap, korgslöjdare och materialsituation. Tanken har varit att förstudien ska leda till ett flerårigt projekt med målet att öka intresset och kunskapen om korgar och inspirera nya slöjdare att ägna sig åt korg."
@alskadekorg Korgenlyfter.se Länk till annan webbplats.
Projektägare: Östergötlands läns hemslöjdsförening, Linköping (dnr NFH 2019-70)

Slöjdinkubator – 50 000 kr
"
Vi vill undersöka de långsiktiga förutsättningarna för en Slöjdinkubator som permanent funktion. Inkubatorn ska fungera som en välbehövlig nod och mötesplats för slöjdare att återkomma till för vidareutbildning och kompetensutveckling. Detta kan exempelvis vara de förändrade juridiska förutsättningar som medförs när man tar steget från hobbyslöjdare till egen företagare. Denna typ av verksamhet saknas idag för hela regionen. ../.. De inkubatorer som bedrivits inom just slöjdområdet har oftast riktat sig till de under 26 år och som varit nyutexaminerade från en utbildning inom området. De svar vi fått på enkäten visar att det oftast är de som passerat 40 år som funderar på att starta ett slöjdföretag. Med hjälp av en slöjdinkubator kan man ta tillvara på dessa människors drivkraft och dessutom ha möjlighet att bevara lokala hantverkstraditioner såsom Torsåstuppen och en viss typ av enekorgar. Detta skulle hjälpa till i främjandet av det immateriella kulturarvet på lång sikt.
Projektägare: @slojdikalmarlan Kalmar läns Hemslöjdsförening, Nybro (dnr NFH 2019-98)

Arkitektonisk slöjd – 50 000 kr
"Arkitektonisk slöjd tillgängliggör slöjd för en mångfald av människor genom att förstora, förenkla, renodla och rumsligt placera den på platser som är öppna för alla. Arkitektonisk slöjd är en undersökning om hur större slöjdade objekt genom en mängdverkan kan skapa rumslighet. Det är dessutom ett sätt att tillgängliggöra slöjd för en publik som annars inte skulle haft tillgång till den."
Projektägare: @klaraisling, Klara Isling, Johanneshov (dnr NFH 2019-102)

Den täljda figurinens värden och uttrycksrymd – 45 000 kr
"Frågeställningarna Hur ter sig den täljda figurinens värden och uttrycksrymd, utifrån ett samtida och ett kulturhistoriskt perspektiv? och Hur värderas nyttoaspekten hos ett slöjdobjekt? har varit en följeslagare att genom processen återvända till. Syftet att undersöka värdehierarkier, exklusivitet och uttryck hos täljda figuriner, med en medvetenhet om konsten och slöjden som olika påverkande element har i hög grad uppfyllts. Målet att utgå från ett samarbete har jag löst efter förutsättningarna, men har snarare varit anhalter längs vägen än centralt för projektet. Huruvida den visionära delen av projektet om att skapa ett vidgat rum för träslöjd som rymmer mjuka och mer traditionellt kvinnliga värden är uppfyllt får vi tålmodigt vänta med att se och samtidigt konstatera att det krävs många droppar vatten för att bli ett hav." #figurinensvärdenochuttrycksrymd
Projektägare: @skapismen Ulrika Roslund Svensson, Mariestad (dnr NFH 2019-53)

Stitchez - 45 000 kr
"Vi sökte bidrag för att undersöka förutsättningarna för att utveckla en app som dokumenterar, demonstrerar och lär ut sömnadstekniker för läderhantverk genom en interaktiv 3D applikation. Vi som gjorde detta projekt heter Tania Zuur och Leo Brage. Tania är utbildad läderhantverkare (Nyköpings Folkhögskola) och Leo är utbildad 3D artist och dataspelutvecklare (Forsbergs Skola). Att försöka kombinera våra färdigheter för att bygga en
unik app med målet att bevara och sprida kunskapen om läderhantverk har varit ett spännande och lärorikt äventyr. Läderhantverk är en smal nischgrupp inom hemslöjd i Sverige och 3D är en så pass ny teknologi att, vad vi vet, hade ingen tänkt på denna kombination tidigare. ../.. Den största effekten av projektet är att det nu finns en färdig prototyp av en 3D app som visar de olika sätten att sy sadelmakarsöm. Då detta inte har gjorts någonsin tidigare (vad vi vet) bidrar den med nytänkande och utveckling inom slöjd- och hantverksområdet.
Nästa steg för denna studie är att utöka prototypen och faktiskt börja bygga en funktionell app. Vi noterar att detta är ett större projekt än vad vi ursprungligen trodde, och att göra ett kvalitetsjobb komplett med användartestning kräver mycket tid, resurser och pengar.
Vi ser att denna teknik även skulle kunna spridas till andra typer av hantverk t.ex stickning, virkning, korsstygn."
Projektägare: ZUUR Agency AB, Järna (dnr NFH 2019-64)

Linoleum som bruk och återbruk – 40 000 kr
"Vi har kunnat visa att mönster inte bara behöver kopieras utan att det går att skapa nya. Det ger ny inspiration och skapar idéer för mönster och hur mönster kan användas. Exempelvis att se mönster från Delsbotröjan, men överförd på ett golv eller att få inspiration till broderi av ett tryck på en linoleumplatta. Det är några reaktioner vi fått. Förutom att dekorera linoleumlängder och linoleummattor finns det linoleumplattor där tekniken kan användas. Att exempelvis måla några plattor när man lägger in ett nytt golv skapar ett helt unikt mönster i sammanhanget. Intresset för att använda hälsingegårdarnas mönster sprider sig. Att dekorera produkter för golv är en ny möjlighet."
Projektägare: @ovrehalsinglandshemslojds Övre Hälsinglands hemslöjdsförening, Hudiksvall (dnr NFH 2019-75)

Om skogens outnyttjade potential – 40 000 kr
"Målet var att genomföra ett seminarium på Nääs på temat skog och slöjd. Eftersom det inte gick att genomföra fysiskt så blev det ett webbinarium istället. Fördelen med ett webbinarium var att fler kunde ta del av föreläsningar och diskussioner, och ingen behövde resa. Nackdelen var att det inte blev det där naturliga pratet och nätverkandet som uppstår vid en fysisk träff. Att göra ett digitalt möte med förinspelade föredrag tog mer tid än att göra en fysisk träff. Det tillkom arbete med att till exempel lösa tekniska frågor och texta alla filmer. Webbinariet Länk till annan webbplats. kommer ligga öppet på Youtube under ett halvår."
Projektägare: @hemslojdskonsulenterna_vgr Västarvet, Vänersborg (dnr 2019-87)

Projekt - ordinarie utlysning 2020

Romskt hantverk 2.0 – 300 000 kr
"Projektet har som mål att re-vitalisera det romska hantverket och synliggöra det romska hantverket för en bred publik. Projektet är ett direkt resultat av tidigare genomförda projekt där vi i detta nya projekt har vaskat fram en fast och konkret målgrupp om 10 romska ungdomar som projektet fokuserat på. Ungdomarna har olika bakgrund, samtliga kommer från Skåne och har tillsammans förutsättningar att re-vitalisera och utveckla det romska hantverket. Ungdomarna har i tidigare projekt fått pröva sig fram genom olika metoder, olika hantverk, metaller och material och under det första projektåret blivit så duktiga att de nu utbildas som silversmeder och arbetar med ädelmetallen silver. Projektets målär även att synliggöra romskt hantverk genom utställningar, föreläsningar, publicering av böcker och artiklar. Inom projektet har även aktiviteter för en grupp yngre romska barn inletts med syftet att förbereda nästa generation romska hantverkare.
Projektägare: Romska Kulturcentret i Malmö, Malmö (dnr NFH 2019-46)

Slöjdvägar – 210 000 kr
"
Projektet Slöjdvägar har varit en bred slöjdsatsning, en utställning i form av ett ”mångfaldsrum” där besökare fått ta del av slöjdade föremål i en mängd material och tekniker, men också processerna och berättelserna bakom. 13 juni till 31 oktober på Kulturgatan Bodafors, ett besöksmål längs en gata med rik hantverkstradition. ../.. Från början till slut har det handlat om att visa slöjdens enorma bredd och kraft. Efter att ha rest runt och besökt hemslöjdskonsulenter och slöjdare i näst intill alla län hade vi samlat förslag både på slöjdare och metoder för genomförande. Utställningen kom att innehålla över 339 slöjdade verk av omkring 150 slöjdare." #slöjdvägar #kulturgatanbodafors
Projektägare: Kulturgatan AB Länk till annan webbplats., Bodafors (dnr NFH 2019-94)

AIDA II- arkiv som aktörer i samtiden – 200 000 kr
Det övergripande målet är att ta tillvara och synliggöra samiskt kulturarv. Utgångspunkt är 16 slöjdares- och konstnärers arkiv som etablerades mellan 2017-2019. Arkiven innehåller arkivalier, foto, film, materialprover, föremål. De mer specifika målen är att finna nya metoder för hur arkivmaterialet kan användas för att inspirera nya generationer av slöjdare men även forskare och en allmänhet och bidra till ny kunskapsproduktion.
Projektägare: Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk (dnr NFH 2019-73)

Näverkompositer - förädling av spillmaterial från skogsindustrin – 121 125 kr
"Detta projekt fokuserar på de restströmmar som uppstår inom skogsindustrin, mer specifikt näver från björk. Med utgångspunkt i tidigare materialexperiment undersöks sätt att utveckla metoder och tekniker för att omvandla näverspillet till ett slags kompositmaterial. Genom att kombinera traditionell slöjdkunskap med digitala tekniker finns det stor potential att ge restmaterialet nya användningsområden och funktioner. Arbetet har bestått av materialexperiment i labbmiljö. ../..Målet med projektet var att undersöka tekniker och metoder för att omvandla näverspill till ett slags kompositmaterial. Detta har uppnåts genom det material jag utvecklat - ett solid kompositmaterial enbart bestående av de organiska materialen näver, stärkelse, glycerin och vinäger. Materialet har fortsatt aspekter kvar att testa och utveckla vidare men med den bank av experiment och recept som genomförts har jag skapat en viss förståelse för hur jag kan gå vidare."
Projektägare: @emmabeatricedahlqvist Studio Emma Dahlqvist, Häggenås (dnr NFH 2019-111)

På grund av pandemin under 2020 genomfördes inte nedanstående tre projekt och beviljade bidrag återbetalades. Dessa pengar blev istället grunden för den extra utlysning som gjordes under våren riktad till professionella utövare.

Vävverkstäder – 100 000 kr
Projektägare: Svenska Vävrådet, Linköping (dnr NFH 2019-51)

Slöjd i lärande – 100 000 kr
Projektägare: Region Jönköpings län, Jönköping (dnr NFH 2019-106)

Hantverksfilmfestival i Leksand – 50 000 kr
Projektägare: Leksands folkhögskola, Leksand (dnr NFH 2019- 88)