Redovisa projekt 2023

Redovisning av genomförda projekt ska vara inskickade senast den
1 november 2023. En komplett redovisning består alltid av fyra delar; projektrapport, redovisningsformulär, ekonomisk redovisning och dokumentationsmaterial. Redovisningen ska skickas in elektroniskt.

Ska du redovisa beviljat bidrag om 30 000 kr i SLÖJD+ läs här!

 

Att redovisa projekt som genomförts under 2023

Beviljade bidrag betalas ut i två omgångar. Vid projektets start betakades 85% av bidraget ut, resterande 15% kommer att betalas efter att projektets slutredovisning godkänts.
Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas.

På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med genomförande och redovisning av projekt beviljas. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

En komplett redovisning består alltid av fyra delar;

  1. Projektrapport,
  2. redovisningsformulär,
  3. ekonomisk redovisning och
  4. dokumentationsmaterial.

Redovisningen ska skickas in elektroniskt. Läs mer nedan om vad som ska ingår i redovisningen.

OBS! Efter inskickad redovisning granskats och godkänts skickas en särskild blankett för elektronisk signering till projektledare och firmatecknare. Efter genomförd signering slutbetalas projektet.

1. Projektrapport, projekt 2023

Skriv med tanke på att andra ska lära och inspireras av de nyvunna kunskaperna, erfarenheterna och slutsatserna. Bygg upp rapporten med nedanstående rubriker och stödord/frågeställningar som utgångspunkt. Rapporten ska vara max 3 sidor. Skickas med e-post till projekt@nfh.se

Bakgrund
Beskriv projektets förutsättningar och bakgrund. Introduktion och förankring av projektet. Samarbetsparter.

Genomförande
Beskriv projektets genomförande. Hur arbetet fortgått i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Speciella händelser och unika erfarenheter. Tidplan och viktigaste aktiviteter.

Analys och slutsatser
Erfarenheter och slutsatser som kan dras av projektet. I vilken grad har uppsatta mål nåtts. Vilka var projektets framgångsfaktorer? Vilka hinder och svårigheter stötte projektet på samt idéer hur man kan komma förbi dessa.

Effekter
Resultat och effekter som åstadkommits med projektet. Nya insikter? Hur har projektet bidragit med nytänkande och utveckling inom hemslöjdsområdet?

Fortsatt bearbetning och uppföljning
Hur kommer resultatet att tas till vara och spridas till andra? Nya frågeställningar som dykt upp?

2. Redovisningsformulär

3. Ekonomisk redovisning

Till den ekonomiska redovisningen ska ett utdrag ur huvudboken eller liknande som styrker projektets intäkter och kostnader. Skickas med e-post till projekt@nfh.se

Tänk på att vid projektets start betalades endast 85% av bidraget ut men redovisningen måste omfatta 100%. Resterande 15% kommer utbetalas efter projektets slutredovisning godkänts. Om hela bidraget inte förbrukats ska återstoden återbetalas till NFH.

Om du är registrerad för moms ska moms inte räknas med i redovisningen.

Projektbidrag slutbetalas inte förrän redovisningen signerats, underlag för elektronisk signering skickas ut till projektledare och firmatecknare.

4. Dokumentationsmaterial: digitala foton

Till redovisningen ska 2-5 digitala foton av god kvalitet, i liggande format som berättar om projektet bifogas. Ett kort filmklipp kan undantagsvis fungera som dokumentation.

Det är viktigt att foton skickas som lösa filer (ej inmonterade i PDF-dokument eller liknande). Skicka dem separat med e-post till projekt@nfh.se eller med en överföringstjänst för stora filer.

OBS! Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet i sin externa kommunikation (webbsida, sociala media). Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilder samt ange fotografens namn. Bifoga gärna korta bildtexter.

Hör gärna av dig om du har frågor!