Ansökan Slöjdprojekt 2025

Här ansöker du om bidrag till utvecklingsprojekt i utlysningen Slöjdprojekt 2025. Utlysningen är öppen 30 september - 22 oktober 2024.

Ansökan görs i ett webbformulär som är öppet under ansökningsperioden.

Länk till webbformulär blir aktiv när utlysningen öppnar 30 september.

Du behöver inte skapa något konto eller inloggning för att använda formuläret. Dock måste formuläret fyllas i vid ett och samma tillfälle då det inte går att spara.

Behöver du arbeta längre med ansökan, eller samarbeta med någon, finns en hjälpblankett (PDF) som kan sparas och bearbetas vid flera tillfällen för att förbereda ansökan.

Länk till hjälpblankett: Hjälpblankett Slöjdprojekt 2025 Pdf, 309.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs igenom formuläret och de hjälpavsnitt som finns för de olika avsnitten så du vet vad som efterfrågas i ansökan.

Datum för ansökan

Utlysningen är öppen 30 september - 22 oktober 2024. OBS! Ansökan stänger kl 14 sista dagen.

Anvisningar till webbformuläret

Här finns viktig information om projektbidragsansökan. Läs igenom alla punkter innan ansökan fylls i och skickas in!

Har du frågor eller funderingar kring ansökningsförfarandet är du välkommen att höra av dig - kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Hjälpblankett

För att förbereda och arbeta med din ansökan finns i anslutning till webbformuläret en hjälpblankett (PDF) Pdf, 309.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Den kan laddas ned, kan sparas och bearbetas vid flera tillfällen och är tänkt som ett arbetsmaterial för att till exempel kunna samarbeta kring ansökan. När arbetet med ansökan är klar kan textfälten kopieras från PDF-blanketten och klistras in i webbformuläret.

Projektets namn och sökt belopp

Observera att projektets namn inte kan vara längre än 30 tecken.

Sök mellan 50 000 – 200 000 kronor (ange jämna tiotusental) för ett projekt som ska genomföras under 2025.

För mindre projekt under 50 000 kronor finns utlysningen SLÖJD+

Längre projekt

Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysningar avser ettåriga projekt. I undantagsfall kan längre projekt beviljas, som längst 3 år.

Om ett projekt beviljas stöd första året är det inte någon garanti att det beviljas för år 2-3.

Ett projekt som ska pågå över flera år kräver en övergripande plan, samarbetsparter och medfinansiering.

Medfinansiering är ett krav för längre projekt. Sökt medfinansiering måste vara klar/beviljad senast efter ett år och anges under punkt 4.2 för ansökan senast år två.

Redovisning av genomfört projektår ska ske samtidigt som ansökan för kommande år görs.

1. Uppgifter om sökande

Fyll i uppgifter om den organisation eller det företag som söker projektbidrag.

Namnet på sökande organisation/företag ska vara det som är registrerat. Alla sökande ska ha ett svenskt organisationsnummer.

Ansökningar utan organisationsnummer kommer inte att behandlas. Observera att organisationsnumret måste vara klart när ansökan skickas in, det går inte att komplettera med denna uppgift senare.

Förutom namn och organisationsnummer är det obligatoriskt att fylla bolagsform, detta för att Nämnden för hemslöjdsfrågor önskar se hela bredden av sökande men även kunna föra statistik i syfte att bättre kunna företräda området ur en näringspolitisk synvinkel.

Detta gäller även frågan om er ordinarie verksamhet samt fråga om projektledares kön.

2. Projektbeskrivning

Under dessa punkter ska du skriva en sammanfattning av vad projektet handlar om och vill åstadkomma.

Skriv kort och koncist om din projektidé och vad du vill utveckla inom projektet.

2.1 Sammanfattning

Beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter.

Skriv så att sammanfattningen lyfter innehållet och det som är viktigast i projektet.

Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer användas i beredningsarbetet och, om projektet beviljas, i Nämnden för hemslöjdsfrågors externa kommunikation.

2.2 Bakgrund

Ge en kort bakgrund till hur projektet skiljer sig från det som redan görs inom området.

Hur föddes idén till projektet?

3. Projektplan

Under dessa punkter ska konkret beskrivas hur projektet är tänkt att genomföras.

Avgränsa projektidén och beskriv hur projektet ska nå uppsatt mål.

Punkterna 3.1 – 3.4 utgör projekt- och tidplan.

3.1 Nytänkande och utveckling

Beskriv på vilket sätt projektet kan främja utveckling inom slöjd- och hantverksområdet.

Kommer ni inom projektet att arbeta med för er nya metoder, material eller tekniker?

Kommer ni samarbeta med någon organisation eller konstellation som ni inte samarbetat med tidigare?

Vad är nytt? Vad ska utvecklas?

3.2 Resultat, effekter och mål

Beskriv mål ni siktar mot och vilka resultat och effekt ni förväntar er.

Definiera projektets mål - se till att de är relevanta och kan genomföras inom den begränsade projekttiden och projektets budget.

3.3 Tidplan, metod och aktiviteter

Beskriv hur ska ni arbeta för att uppnå projektets mål. Projektets aktiviteter ska vara verktyg för att nå målen.

Gör en tidplan baserad på projektets viktigaste aktiviteter.

Tänk på att efter besked om beviljat projekt i januari ska projektet vara genomfört och redovisat i november samma år.

3.4 Spridning av projektets resultat och fortsättning

Nämnden ser det som viktigt att kunskaper och erfarenheter från projekt sprids så att resultaten kommer till användning för fler.

Beskriv hur projektets resultat kommer att förvaltas och föras vidare.

Vem/vilka kommer projektets resultat till godo?

4. Ekonomi

Här sammanfattas projektets budget.

Beloppen ska tas upp exklusive moms om organisationen är registrerad för moms!

Här kan även uppgifter om ev. medfinansiering och hela den ekonomiska omfattningen av ett flerårigt projekt anges.

4.1 Budget, sammanfattning

Ange projektets kostnader och intäkter.

För projektets kostnader är raderna indelade efter kontogrupperna i Kontoplan BAS 2018 Länk till annan webbplats.

  • 40-49 t.ex. kostnad för varor och material (inköp)
  • 50-59 t.ex. lokalkostnader, transporter, resor, marknadsföring
  • 60-69 t.ex. kontorsmaterial, trycksaker, telefon, post, konsultarvoden, övriga externa kostnader
  • 70-79 t.ex. lön, sociala avgifter, bilersättning, övriga personalkostnader

För Enskild firma görs inte ett löneuttag, utan ett Eget uttag i bokföringen (ett balanskonto), detta beräknade belopp kan läggas under rad 4 (kontogrupp 70-79).

De budgeterade kostnaderna ska motsvara intäkterna som tas upp så att beloppen balanserar (summan av kostnader – intäkter ska bli lika med 0 kr).

4.2 Medfinansiering, samarbetsparter

Etablerade samarbeten och medfinansiering av utomstående finansiär/bidragsgivare en positiv parameter i bedömningen av ansökan.

Observera att

  • egna insatser i form av arbetstid räknas inte som medfinansiering,
  • en samarbetsparts arbetstid räknas heller inte som medfinansiering - det krävs att samarbetsparten lägger pengar i projektet,
  • EU-bidrag och andra bidragsgivare räknas som medfinansiering.

För längre projekt, max 3 år, är medfinansiering ett krav. I denna ruta ska beviljad medfinansiering anges för ansökan (senast) år 2.

5. Referenser och övriga upplysningar

Här kan du lämna referenser och annan information som har med ansökan att göra.

Ange gärna referenser i form av webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor som har med projektansökan att göra eller visar tidigare genomförda projekt. Skriv direktlänkar till webbsidor eller konton i t.ex. Instagram (www.instagram.com/namndenforhemslojdsfragor)

Viktig information när du skickar in ansökan

När ansökan skickas in kommer en kopia av ansökan, som en PDF-fil, att automatiskt skickas till projektledarens e-postadress.

Om en bekräftelse på inskickad ansökan inte nått fram inom 15 min, kontakta projekt@nfh.se så säkerställer vi att ansökan kommit fram (gäller under kontorstid).

 

Vad händer efter ansökan skickats in?

Oktober: Nämnden för hemslöjdsfrågor skickar en bekräftelse på att ansökan kommit in samt information om ansökningarnas handläggning och beredning. Nämndens kansli kontrollerar att ansökningen är komplett. Ansökan får ett ärendenummer, vilket den sökande får besked om via e-post.

Oktober-december: Inkomna ansökningar bereds av Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli tillsammans med nämndens ledamöter.

Januari: Besked skickas till samtliga sökande. Till de sökande vars ansökningar beviljats kommer en särskild blankett för digital underskrift och uppgifter om utbetalning att skickas ut. För att projektbidrag ska kunna betalas ut ska blanketten signeras av projektledare och firmatecknare.