Projektbidrag slöjd och handgjort skapande

Projekt 2022: Textilier uppåt väggarna. Ljung Konceptutveckling

Projekt 2022: Textilier uppåt väggarna. Ljung Konceptutveckling

Sök pengar till en förstudie eller ett genomförandeprojekt! Ansökan är öppen 2-31 oktober 2023 och avser projekt som genomförs under 2024.

I denna utlysning kan bidrag till förstudier samt utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande sökas.

Det övergripande syftet med utlysningen är att göra slöjd tillgängligt för fler, att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Prioritering inför 2024

Nämnden kommer i bedömningsarbetet av projektansökningar att prioritera ansökningar som inriktas på arrangörskap och kuratering för att stimulera till att slöjd visas, diskuteras, analyseras och tar plats i den rikhaltiga flora av publiceringsformer som existerar inom området slöjd och kulturhantverk. Nämnden ser gärna att projekt kopplas till att vidga slöjdens infrastruktur. Resultatet av projektet ska dokumenteras i ett format som är tillgängligt.

Datum

Ansökningsperiod: 2-31 oktober 2023.
Besked om ansökan kommer i januari 2024.
Beviljade projekt ska genomföras och redovisas under 2024.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk.

Enskilda företagare som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag Länk till annan webbplats. kan inte söka då sökande måste ha ett eget organisationsnummer.

Privatpersoner kan inte söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Till vad kan jag söka?

Prioritering 2024

I utlysningen kommer nämnden prioritera ansökningar som inriktas mot "arrangörskap och kuratering för att stimulera till att slöjd visas, diskuteras, analyseras och tar plats i den rikhaltiga flora av publiceringsformer som existerar inom området slöjd och kulturhantverk."

I utlysningen kan bidrag till projekt som är förberedande respektive projekt som förverkligar och genomför sökas. Projekt kan även vara fleråriga, men ansökan och redovisning görs för ett år i taget.

Förstudie

Om du vill göra research och undersöka eller utveckla en idé inför en ev. kommande, större projektansökan. Sök 50 000 kr till en förstudie.

Projekt

Pengar till ett utvecklingsprojekt som kan vara stort eller litet, kort eller flerårigt. Sök upp till 300 000 kr.

Du kan söka bidrag för projekt som till exempel kan handla om

  • att sprida praktisk kunskap,
  • utveckla nya arbetsformer,
  • äldre kulturarv som genom ny användning kan bli framtidens kulturarv,
  • nya samarbeten,
  • fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker,
  • tillgängliggörande av slöjd,
  • mångfald,
  • barn och unga.

Du kan inte söka bidrag till en pågående, etablerad verksamhet eller till tryckning av ett redan framtaget material.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs i ett webbformulär som är öppet under ansökningsperioden. Du behöver inte skapa något konto eller inloggning för att använda formuläret. Dock måste formuläret fyllas i vid ett och samma tillfälle, då det inte går att spara.

LÄNK TILL ANSÖKAN FINNS HÄR 2-31 OKTOBER 2023

Hjälpblankett inför ansökan

För att förbereda och arbeta med din ansökan finns i anslutning till webbformuläret en hjälpblankett (PDF). Den kan laddas ned, kan sparas och bearbetas vid flera tillfällen och är tänkt som ett arbetsmaterial för att till exempel kunna samarbeta kring ansökan. När arbetet med ansökan är klar kan textfälten kopieras från PDF-blanketten och klistras in i webbformuläret.

Anvisningar till ansökningsformuläret

1.Uppgifter om sökande

Förutom namn och organisationsnummer är det obligatoriskt att fylla bolagsform, detta för att Nämnden för hemslöjdsfrågor önskar se hela bredden av sökande men även kunna föra statistik i syfta att bättre kunna företräda området ur en näringspolitisk synvinkel. Detta gäller även frågan om er ordinarie verksamhet.

2. Projektbeskrivning

Beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter. Skriv så att sammanfattningen lyfter innehållet och det som är viktigast i projektet. Tänk på att denna text måste kunna läsas fristående då den kommer att användas i beredningsarbetet. Det är också av vikt att besvara frågan hur idén till projektet föddes och hur det skiljer sig från det som redan görs.

3. Projektplan

Beskriv konkret det är tänkt att projektet ska genomföras. De fyra punkterna kommer tillsammans utgöra er projekt- och tidplan.

4. Ekonomi

Här ska projektets kostnader och intäkter skrivas in. Tänk på att beloppen ska tas upp exklusive moms om organisationen är registrerad för moms! Här kan även uppgifter om ev. medfinansiering och hela den ekonomiska omfattningen av ett flerårigt projekt anges.

5. Övrigt

Lämna gärna referenser i form av webbsidor, konton i sociala media eller andra källor som har med projektansökan att göra eller tidigare genomförda projekt. Fullständigt CV är ej nödvändigt, ange endast sådan som är relevant för projektet.

Fleråriga projekt

Fleråriga projekt kräver en övergripande plan, men ansökan görs för ett år i taget.

Varje projektår ska redovisas för sig. Redovisning av genomfört projektår måste göras samtidigt som ansökan görs för följande år.

Beviljat projektbidrag för ett första år av en flerårig projektansökan innebär inte att nästkommande års ansökan automatiskt beviljas – beviljandet beror på projektredovisningen och Nämnden för hemslöjdsfrågors anslag.

I ansökan anges om projektet är flerårigt och projektets totala budget fastställs.

Medfinansiering

Utlysningen ställer inte krav på medfinansiering (maxbelopp att söka är 300 000 kr).

Om medfinansering/samarbetsparter finns i projektet ange gärna dessa för ansökningar över 100 000 kr.

Genomförande och redovisning

Beviljade projekt ska vara genomförda och redovisade ska göras senast 1 november samma år som det genomförs. Dessa tidsramar innebär att ett projekt i praktiken ska genomföras under 10 månader.

Jag har frågor!

Vanliga frågor - här finns fler svar på frågor Länk till annan webbplats. om att söka projektbidrag från oss.

Vi kommer hålla digitala informationsträffar vid två olika tillfällen under ansökningsperioden. Det blir en kort information samt tillfälle att ställa frågor.
Anmäl dig via mejl till projekt@nfh.se så får du en länk till mötet dagen innan.

  • 9 okt kl 14-15
  • 19 okt kl 11-12

Hör av dig! Du är också välkommen att kontakta oss Länk till annan webbplats. per telefon eller mejl!

Völkommen med din ansökan!